toggle menu
Indikace a kontraindikace
Ceny vázané na heslo Přidáno
Ceny vázané na heslo zavřít7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Indikace a kontraindikace

INDIKAČNÍ SEZNAM MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

pro lázeňskou péči o dospělé v Mariánských Lázních s platností od 1.10.2012.

Informace a rady pro lázeňské hosty
 • O procedurách, které jsou pro Vás vhodné, se vždy poraďte s lékařem.
 • Pitnou léčbu vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Nikdy nepijte více minerální vody, než Vám předepsal Váš ošetřující lékař.
 • Pokud některou proceduru nesnášíte, oznamte to svému lékaři.
 • Váš léčebný plán je řízen počítačem. Dodržujte proto stanovené termíny procedur.
 • Pokud stanovený termín nemůžete dodržet, obraťte se na ošetřovnu lázeňského hotelu.
 • Veškeré problémy, které se mohou během léčby vyskytnout, řešte ihned "na místě" s vedoucími pracovníky.
 • Slatinný zábal je procedura, která představuje silnou zátěž při onemocnění srdce a cév. O vhodnosti slatinného zábalu musí vždy rozhodnout lékař.
 • Bez souhlasu lékaře neměňte medikamentózní terapii stanovenou z domova.
 • Často se třetí a čtvrtý den léčby může dosavit tzv. "lázeňská reakce", což znamená, že se přechodně můžete cítit hůře.
 • Pro pacienty s fosfátovými ledvinnými kameny není vhodný Rudolfův pramen.
 • Mariin pramen není pramen minerální vody, ale přírodní léčivý plyn, který se používá k suchým plynovým koupelím a plynovým injekcím a Mariinino jezírko.
 • Minerální koupele v Mariánských Lázních obsahují kromě oxidu uhličitého a minerálních solí i huminové kyseliny, které jsou důležitou součástí slatiny.
 • Nikdy nežádejte jinou teplotu minerální koupele, než předepsal lékař. Obecně platí, že čím je minerální koupel chladnější, tím je účinnější a má méně bublinek.

Obecné kontraindikace lázeňské léčebně-rehabilitační péče

a.    a infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
b.    všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
c.    klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
d.    stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
e.    opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
f.    kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a ХXIХ - anorexie,
g.    zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,
h.    nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
i.    aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
j.    závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
k.    závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
l.    inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
m.    těhotenství


I. NEMOCI ONKOLOGICKÉ
I/1 Onkologické případy po ukončení komplexní protinádorové léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy
II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/1 Symptomatická ischemická choroba srdeční
II/2 Stav po infarktu myokardu
II/3 Hypertenzní nemoc II. až III. stupně
II/4 Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém
II/5 Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia
Chronický lymfatický edém
II/8 Stavy pro rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce;
Stavy po perkutánní transluminární angioplastice
III. NEMOCI TRÁVÍCÍHO ÚSTROJÍ
III/1 Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii;
Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních
III/2 Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou
III/3 Crohnova nemoc;
Colitis ulceroza
III/4 Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná;
Sklerotizující cholangoitis;
Funkční poruchy žlučového traktu
III/5 Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiázu žlučových cest;
Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, ERCP);
Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii
III/6 Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce);
Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů;
Asociovaná autoimunní hepatitis;
Primární biliární cirhóza
III/7 Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu
III/8 Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis;
Prokázaná chronická pankreatitis
IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1 Diabetes mellitus
V. NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
V/1 Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích, netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky;
Stavy po transplantaci plic
V/2 Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení;
Stavy po fonochirurgické léčbě
V/3 Stavy po komplikovaném zánětu plic
V/4 Bronchiektazie;
Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu
V/5 Astma bronchiale;
Chronická obstrukční plicní nemoc
V/6 Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení
V/7 Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací
VI. NEMOCI NERVOVÉ
VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy
VI/3 Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem
VI/6 Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce
VI/8 Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní
VI/9 Syringomyelie s paretickými projevy
VI/11 Parkinsonova choroba
VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1 Revmatoidní artritis I. až IV. st. včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče
VII/2 Ankylozující spondylitis (Bechtěrovova nemoc) soustavě léčené v rámci ambulantní péče
VII/3 Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní-parainfekční);
Sekundární artritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče
VII/4 Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče;
Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).
VII/5 Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní;
Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu
VII/6 Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání dle jiného právního předpisu).
VII/7 Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře
VII/8 Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie
VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči
VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady
VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní
VII/12 Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou
VIII. NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
VIII/1 Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu ATB a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců;
Cystické onemocnění ledvin
VIII/2 Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách;
Nefrokalcinóza
VIII/3 Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po LERV (neinvazivní léčení močových kamenů mimotělní rázovou vlnou).
VIII/4 Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a ATB léčbu, v soustavné péči urologa min. 12 měsíců
VIII/5 Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledvíny);
Dárce štěpu (ledviny)

Nejste si jisti, zda jste všemu rozuměli?
Máte další dotaz, na který jste nenašli odpověď?

Napište nám, co vás zajímá a rádi vám odpovíme!

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Vaše údaje
Jméno
E-mail
Phone
Váš dotaz:
Security Code in the picture

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X