toggle menu
Napište nám / Stížnosti
Zadejte prosím věk dítěte (dětí)!
Ceny vázané na heslo Přidáno
Ceny vázané na heslo zavřít7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Napište nám / Stížnosti

Ochrana spotřebitele

V návaznosti na ustanovení zákona č. 378/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje společnost LLML a.s. své zákazníky, že případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může zákazník – spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy na https://adr.coi.cz/cs. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na internetových stránkách http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ .

Než spotřebitel přistoupí k formálnímu mimosoudnímu řešení sporu, pak společnost LLML a.s. doporučuje, aby spotřebitel nejdříve kontaktoval LLML za účelem vyřešení sporu.

 

Postup pro vyřizování stížností dle ustanovení § 93 odst. 4
zákona č. 372/2011 Sb., (o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. v souladu s ustanovením § 93 odst. 4 zákona č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zdravotních službách) tímto jako poskytovatel zdravotních služeb upravuje postup pro vyřizování stížností a informaci o možnosti podat stížnost dle tohoto zákona.

1.    Pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem je oprávněna podat stížnost proti postupu poskytovatele zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 93 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy došlo k údajnému porušení povinností poskytovatele zdravotních služeb.

2.    Stížnost se podává buď na recepci hotelu, kde k porušení došlo, nebo v podatelně společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., na adrese Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

3.    Stížnost musí obsahovat jméno pacienta, kterého se stížnost týká, jméno, příjmení a kontaktní údaje stěžovatele, hodinu, den, měsíc a rok, kdy k porušení postupu poskytovatele došlo, jméno osoby, která se měla porušení dopustit, přesný popis jednání nebo opomenutí, kterým měly být povinnosti poskytovatele porušeny a které povinnosti stanovené zákonem či předpisu měly být porušeny. Stížnost musí být podepsána stěžovatelem. Anonymní stížnosti nebudou poskytovatelem řešeny.

4.    Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

5.    Poskytovatel je povinen
a) navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné,
b) vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele,
c) vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení,
d) umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie,
e) jde-li o šetření stížnosti příslušným správním orgánem, poskytnout mu na jeho vyžádání včasnou a nutnou součinnost; to platí i pro poskytovatele, který poskytl související zdravotní služby.

V Mariánských Lázních, dne 01.04.2012

 V případě stížnosti nás prosím kontaktujte e-mailem dep@badmarienbad.cz nebo telefonicky +420 354 661 501.

Vaše údaje
Jméno
E-mail
Phone
Váš dotaz:
Security Code in the picture
Přečetl/a jsem si podmínky Ochrany osobních údajů a tyto akceptuji.

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X