toggle menu
Protecția datelor

Protecția datelor

I. Operator de date
II. Definirea noțiunilor
III. Gestionări de date
III.1. Utilizarea de servicii hoteliere
III.2. Programul Client Fidel și Programul Danubius Corporate
III.3. Card cadou Danubius
III.4. Joc-concurs
III.5. Chestionar Client, sistem de evaluare
III.6. Sistemul camerelor video
III.7. Buletinul informativ
III.8. Pagina Facebook
III.9. Date despre vizite pe pagina web a Societății
IV. Siguranța datelor
V. Transmiterea datelor
VI. Procesori de date
VII. Drepturi și căi de atac
VIII. Alte prevederi

I. Operator de date
Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt. (Societate pe acțiuni de tip închis, de exploatare hotelieră și servicii „Danubius”)
sediul social: 1051 Budapesta, piața Szent István 11.
număr de înregistrare în registrul comerțului: Cg. 01-10-041120
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Budapesta
cod de identificare fiscală: 10219522-2-44
număr de telefon: +36-1 889-4172
colaborator juridic responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: dr. Sztanó Helga
e-mail: adat@danubiushotels.com (Vă rugăm să ne scrieți pe această adresă e-mail numai în cazurile care sunt legate de gestionarea datelor!)
numărul de evidență al operării de date: 52139/2012.
(în continuare: „Societate” sau „Danubius Zrt.”)

Societatea respectă drepturile cu caracter personal ale Clienților săi, prin urmare, a întocmit următorul Regulament al operării de date (în continuare: Regulament ), care este disponibil în format electronic pe paginile web oficiale ale Societății, respectiv pe suport de hârtie la fiecare hotel.

Societatea, în calitate de operator de date declară, că pe parcursul gestionării datelor își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Legea privind protecția datelor“).

Acest Regulament dă o informare generală despre gestionarea datelor în cadrul serviciilor furnizate de Societate. Din cauza diversității cerințelor Clienților, în unele cazuri, modul de gestionare al datelor poate fi diferit de cele cuprinse în prezentul Regulament , asemenea derogări pot fi aplicate la cererea Clientului, care va primi o informare prealabilă despre detaliile concrete ale derogării. Societatea va da o înștiințare prealabilă despre orice alte asemenea reguli de gestionare a datelor, care eventual nu au fost incluse în acest Regulament.

Datele personale sunt gestionate de către Societate numai în scopuri prestabilite, pentru perioada de timp necesară, și în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor. Societatea gestionează numai acele date cu caracter personal, care sunt indispensabile pentru realizarea scopului de gestionare a datelor și sunt adecvate pentru atingerea obiectivului.

Orice declarație de drept care conține un consimțământ acordat de către un minor sub vârsta de șaisprezece ani este valabilă numai cu acordul - sau consimțământul ulterior - al reprezentantului legal al acestuia.

În toate acele cazuri, când Societatea folosește datele colectate în alte scopuri decât scopul inițial al colectării, despre acest fapt informează persoana în cauză, și solicită consimțământul său prealabil, expres, respectiv asigură posibilitatea interzicerii de către acesta a utilizării datelor.

În decursul gestionării datelor, datele cu caracter personal colectate de Societate pot fi accesate numai de acei angajați sau parteneri contractuali ai Societății care au sarcini specifice legate de gestionarea datelor.

II. Definirea noțiunilor

Persoană vizată: orice persoană fizică determinată, identificată sau identificabilă - direct sau indirect - cu ajutorul unor date cu caracter personal;

Date personale: date care pot fi asociate cu persoana vizată - în special numele, codul numeric personal, și una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale specifice persoanei vizate -, precum și orice concluzie referitoare la persoana vizată care poate fi dedusă din datele respective;

Date speciale: date cu caracter personal referitoare la originea rasială, naționalitatea, opinia politică sau apartenența la un partid, convingeri religioase sau ideologice, apartenența la organizații de reprezentare și promovare a unor interese specifice, viața sexuală, precum și datele cu caracter personal referitoare la sănătate, dependențe patologice și date de cazier judiciar;

Consimțământ: manifestarea voluntară și categorică a voinței persoanei vizate, bazată pe informații adecvate, și care exprimă în mod clar acordul său la gestionarea integrală sau limitată numai la anumite operațiuni a datelor proprii;

Obiecție: declarația persoanei vizate în care se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și solicită sistarea gestionării, respectiv ștergerea datelor;

Operator de date: acea persoană fizică sau juridică sau acea organizație fără personalitate juridică, care are sarcina determinării, independent sau împreună cu alții, a scopului prelucrării datelor, luării de decizii privind prelucrarea datelor (inclusiv decizii legate de mijloacele utilizate), și punerii în aplicare a acestor decizii independent sau prin intermediul unui procesor de date cu care a semnat contract;

Gestionarea datelor: înseamnă - indiferent de metoda utilizată - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe date, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, publicarea, coordonarea sau interconectarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea, precum și împiedicarea utilizării ulterioare, realizarea de fotografii, înregistrări audio sau video, precum și înregistrarea unor caracteristici fizice (de exemplu, amprente digitale și palmare, mostre ADN și fotografiile irisului) care fac posibilă identificarea persoanei;

Transmiterea datelor: punerea datelor la dispoziția unei anumite terțe persoane;

Divulgare: punerea datelor la dispoziția oricărei persoane (dezvăluire);

Ștergerea datelor: deformarea datelor în așa fel încât restaurarea lor nu mai este posibilă;

Marcajul datelor: asocierea datelor cu anumite semne de identificare în scopul distincției lor;

Blocarea datelor: marcajul datelor cu un semn distinctiv în scopul limitării prelucrării acestora pe o durată determinată sau permanent;

Prelucrarea datelor: efectuarea unor sarcini tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, independent de metodele sau mijloacele utilizate pentru efectuarea acestor operațiuni sau de locul de aplicare, cu condiția ca sarcinile tehnice să fie efectuate pe datele în discuție;

Procesorul de date: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care efectuează prelucrarea datelor pe baza unui contract - inclusiv contractele încheiate în baza prevederilor legale - încheiat cu operatorul de date;

Persoană terță: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, care este diferită de persoana vizată, de operatorul de date sau de procesorul de date;

Incident de confidențialitate: gestionarea sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în special accesul neautorizat, alterarea, transmiterea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, precum și distrugerea și deteriorarea accidentală.


III. Gestionări de date

III.1. Utilizarea de servicii hoteliere

În cadrul acestor servicii, gestionarea oricăror date cu caracter personal se bazează pe consimțământul voluntar al persoanei vizate, și are ca scop asigurarea furnizării serviciilor și menținerea contactului. Cu excepțiile menționate în anumite subparagrafe, datele personale menționate în acest paragraf sunt păstrate de Societate pentru o durată prevăzută în normele fiscale și contabile, apoi la expirarea termenului sunt șterse.

La unele servicii aveți posibilitatea să precizați detalii suplimentare în rubrica de comentarii, ceea ce facilitează cunoașterea mai bună a nevoilor Clientului, dar aceasta nu este o condiție pentru rezervarea camerei și pentru utilizarea altor servicii.

Clientul se poate înscrie la buletinele informative chiar și în decursul folosirii serviciilor. Modul de gestionare al datelor legate de buletinul informativ sunt tratate în punctul III.7.

III.1.1. Rezervare de cameră

Cu ocazia rezervării de cameră pe cale online, personală (pe fond de hârtie) sau prin telefon, Societate solicită/poate solicita de la Clienți furnizarea următoarelor date:

•    titlul (opțional);
•    prenumele;
•    numele de familie;
•    adresa (strada și numărul, localitatea, codul poștal, țara);
•    adresa e-mail;
•    numărul de telefon
•    numărul de telefon mobil (opțional);
•    tipul cardului bancar/cardului de credit;
•    numărul cardului bancar/cardului de credit;
•    numele titularului cardului bancar/cardului de credit;
•    data expirării cardului bancar/cardului de credit;
•    codul CVC/CVV al cardului bancar/cardului de credit (aceste coduri de verificare sunt cunoscute la MasterCard sub denumirea Card Validation Code (CVC2), iar la Visa International se folosește Card Verification Value (CVV2)).

Informații suplimentare referitoare la gestionarea datelor legate de rezervări de camere, pot fi cerute prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail reservations@danubiushotels.com.

III.1.2. Cont Danubius

În timpul procesului de rezervare on-line aveți posibilitatea să creați un „cont Danubius”. Prin crearea contului Danubius Clientul creează un cont de utilizator prin care facilitează operațiile de rezervare de cameră viitoare, întrucât datele personale odată intrate rămân înregistrate în contul personal, și sunt disponibile pentru reutilizări viitoare.

Pe parcursul prelucrării datelor legate de contul personal Danubius Societatea gestionează datele necesare pentru rezervare (vezi punctul III.1.1.).

Ștergerea contului personal Danubius poate fi solicitată societății printr-o scrisoare trimisă la adresa de e-mail: privacy@danubiushotels.com.

Crearea contului Danubius va reuși numai dacă persoana vizată își dă consimțământul, ca datele sale personale furnizate să fie gestionate de către Societate.

III.1.3. Formular de înregistrare

La utilizarea anumitor servicii hoteliere, Clientul va completa un Formular de înregistrare, în care își dă consimțământul, ca acele date ale sale, care trebuie furnizate în mod obligatoriu în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în legislația aferentă (în special, reglementările referitoare la regimul străinilor și taxa hotelieră), a documentării îndeplinirii acestor obligații, și în continuare în scopul identificării Clientului Societatea să le gestioneze pentru o perioadă de timp pe parcursul căreia autoritatea competentă poate să verifice îndeplinirea obligațiilor determinate în normele juridice date:

•    numele și prenumele,
•    domiciliul
•    cetățenia (această informație are numai scop statistic, dată gestionată fără a putea fi asociată ulterior cu persoana dată),
•    locul și data nașterii.

În cazul cetățenilor provenind din țări terțe, operarea următoarelor date este prevăzută de normele juridice:

•    pe lângă date personale de identificare, trebuie furnizate și
•    datele de identificare ale pașaportului sau documentului de călătorie,
•    adresa locului de cazare,
•    data sosirii la locul de cazare, respectiv data părăsirii acestuia,
•    seria vizei sau a permisului de ședere,
•    data, locul intrării în țară,
Persoana care deține cetățenia unei țări terțe: Orice persoană, exclusiv cetățenii maghiari, care nu este cetățean al unui stat membru în Spațiul Economic European (SEE), inclusiv apatrizii.
Statele membre ale SEE:
•    statele membre ale Uniunii Europene,
•    Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ca state membre participante,
•    precum și Elveția, ca stat cu statut juridic echivalent.

Furnizarea de către Client a datelor obligatorii este condiția folosirii serviciilor hoteliere.

Prin semnarea formularului de înregistrare Clientul consimte la gestionarea, respectiv arhivarea, de către Societate, în termenul indicat mai sus, a datelor sale cu caracter personal furnizate, ca dovadă a semnării și îndeplinirii, executării contractului, precum și în scopul executării unor eventuale creanțe.

Prin introducerea adresei e-mail pe formularul de înregistrare, Clientul are posibilitatea să se aboneze la buletinul informativ al Societății. Alte aspecte legate de buletinul informativ sunt reglementate în punctul III.7.

Detalii suplimentare despre gestionarea datelor personale furnizate pe formularul de înregistrare pot fi obținute prin solicitare scrisă la adresa de e-mail: szervezes@danubiushotels.com.

III.1.4. Fitness

Pentru a obține abonament într-un Centru de fitness, Clienții trebuie să furnizeze următoarele informații:

•    numele,
•    adresa,
•    cetățenia,
•    data nașterii,
•    numărul de telefon,
•    adresa e-mail,
•    o fotografie.

Datele de mai sus — cu excepția numelui și fotografiei, care servesc scopuri de identificare — sunt opționale și sunt necesare pentru eventualele comunicări, și sunt gestionate de Societate pe baza consimțământului prealabil și expres al Clientului.

Pe pagina web www.premierfitness.hu Clientul are posibilitatea să se informeze despre prețurile serviciilor fitness și să contacteze Societatea după introducerea numelui, adresei de e-mail, adresei, codului poștal și a numărului de telefon. Societatea va trimite Clientului interesat mai întâi un e-mail cu prețurile serviciilor, apoi îl va contacta telefonic pentru a discuta detaliile și pentru a efectua programările.

Societatea va șterge datele personale gestionate de subsistemul Fitness la solicitarea scrisă a Clientului trimisă la adresa de e-mail: info.premier@danubiushotels.com.

III.1.5. Terapie wellness

Datele medicale necesare pentru serviciile terapeutice pot fi accesate exclusiv de către medic. Personalul auxiliar implicat în tratamente (de exemplu, asistenți, maseuri) va accesa datele medicale ale Clienților tratați numai pe baza instrucțiunilor medicului curant și în măsura în care cunoașterea datelor respective este necesară pentru efectuarea tratamentului concret.

Înregistrarea datelor medicale este parte a tratamentului medical. Medicul curant va decide care sunt acele date medicale, care corespunzător normelor profesionale sunt necesare a fi înregistrate. În lipsa unei declarații contrare, se consideră că persoana care urmează să beneficieze de tratamentul medical și-a dat consimțământul la gestionarea datelor sale medicale și de identificare legate de tratament. Scopul gestionării datelor este efectuarea tratamentului în condiții sigure și profesionale.

Datele medicale pot fi transmise unui alt medic sau unei terțe persoane exclusiv la cererea Clientului, în continuare trebuie cerut acordul Clientului și pentru dezvăluirea datelor medicale astfel înregistrate unui medic, care nu a tratat Clientul anterior. Totuși, aceste date pot fi transmise medicului de familie al Clientului, dacă Clientul nu a dat în mod expres instrucțiuni contrare în acest sens.

Societatea și persoanele care acționează în reprezentarea acesteia, precum și procesorul de date sunt obligate să păstreze secretul medical care le-a ajuns la cunoștință.
Societatea sau reprezentantul său sunt scutite de obligația de confidențialitate, dacă:
a) transferul de date cu caracter personal și medical s-a făcut cu acordul scris al persoanei vizate sau al reprezentantului legal al acesteia, în limitele precizate în acordul respectiv, precum și
b) există o obligația legală de a transmite datele de identitate personală și medicale.

Persoana vizată are dreptul să primească o informare despre gestionarea de date legată de tratamentul medical, să cunoască datele proprii de identificare personală și medicale, să consulte documentația medicală proprie și să primească copii ale acesteia pe cheltuiala sa.

Pe durata tratamentului persoanei vizate, aceste drepturi le are și persoana împuternicită în scris de către Client, iar după terminarea tratamentului persoanei vizate drepturile menționate pot fi exercitate și de persoana autorizată pe baza unui act sub semnătură privată cu putere probativă deplină semnată de persoana vizată.

Societatea gestionează datele medicale în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor și a Legii nr. XLVII din 1997 privind gestionarea și protecția datelor medicale și ale datelor cu caracter personal asociate.

Societatea oferă informații suplimentare despre gestionarea datelor înregistrate cu ocazia folosirii serviciilor terapeutice la solicitarea scrisă trimisă la adresa de e-mail info.premier@danubiushotels.com.

III.1.6. Datele cardurilor bancare

Societate va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare înregistrate cu ocazia rezervărilor de cameră numai în măsura și pentru perioada de timp necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sale. Datele sunt gestionate de partenerii bancari contractuali ai Societății. Detalii suplimentare despre aceste gestionări de date pot fi obținute prin vizitarea paginilor web ale băncilor noastre partenere (K&H - www.khb.hu, OTP - www.otp.hu, Erste - www.erste.hu, MKB - www.mkb.hu).
Informații suplimentare despre datele cardurilor bancare gestionate de anumite subsisteme ale Societății pot fi obținute prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: szervezes@danubiushotels.com.

III.2. Programul Client Fidel și Programul Danubius Corporate

Programul Client Fidel este un serviciu exclusiv oferit Clienților hotelurilor noastre (persoane fizice), și are ca scop asigurarea unor reduceri de preț Clienților fideli. În cadrul Programului Client Fidel, pentru copiii Clienților care sosesc cu familia oferim clubul Danubius Bubbles Club, care include reduceri de preț unice și programe specifice pentru copiii acestor familii.

Programul Corporate este un serviciu exclusiv oferit partenerilor corporate ai Societății, Clienți (persoane juridice) ai hotelurilor noastre, și are ca scop oferirea pentru parteneri a unor reduceri de preț.

Participanții în aceste programe de loialitate își dau acordul expres ca Societatea să gestioneze datele lor cu caracter personal înregistrate în acest sens pentru asigurarea funcționării sistemelor Client Fidel și Corporate, și pentru trimiterea buletinelor informative realizate special pentru clienții fideli. Pe baza acestui consimțământ, gestionarea datelor cu caracter personal înregistrate va dura atâta timp cât persoana vizată participă în programul respectiv. Gestionarea datelor puse la dispoziție pe formularul de înregistrare în programul Danubius Bubbles Club se va face până la data când copilul respectiv împlinește vârsta de 18 ani sau pe durata participării în programul de client fidel.

Societatea are dreptul de a transmite datele primite în acest cadru agenților și subantreprenorilor săi sau procesorilor de date și filialelor străine cu care a încheiat contracte pentru derularea programului respectiv, cu condiția, că datele cu caracter personal astfel primite nu pot fi transmise către terțe persoane, doar către procesorii lor de date. În cazul în care destinatarul transmisiei de date diferă de cele prevăzute în punctul V, Societatea va da informații despre identitatea acestui destinatar înainte de obținerea consimțământului și începerea gestionării datelor.

Dacă persoana vizată își exprimă dezacordul privind transmiterea datelor, participarea sa în program devine imposibilă, deci ea va fi ștearsă din program.

Statutul de membru în Programul Client Fidel devine inactiv după 3 (trei) ani de la ultima dată a utilizării serviciilor hoteliere. Datele personale sunt păstrate de Societate pentru o durată prevăzută în normele fiscale și contabile în vigoare, apoi la expirarea termenului acestea sunt șterse.

Statutul de membru nominal al persoanei fizice/juridice în Programul Corporate devine inactiv după 2 (doi) ani de la ultima dată de utilizare a serviciilor hoteliere. Datele personale trebuie păstrate pentru o durată prevăzută în normele fiscale și contabile în vigoare.

Datele personale gestionate în cadrul acestor programe servesc comunicarea. În cadrul programelor Societatea poate gestiona următoarele date personale:
În cazul persoanelor fizice:
•    numele
•    adresa poștală
•    domiciliul
•    numărul de telefon
•    adresa e-mail
•    data nașterii (Persoanele cu vârsta sub optsprezece ani nu pot participa în aceste programe.)

În cazul Danubius Bubbles Club:
Datele furnizate de părintele/reprezentantul legal înregistrat în Programul Client Fidel:

•    numele copilului
•    data nașterii copilului (În programul Danubius Bubbles Club pot participa persoanele cu vârsta sub optsprezece ani)

Dacă ați precizat numele și data nașterii copilului, în ziua de naștere a copilului vom trimite la adresa de e-mail a părintelui/tutorelui legal o surpriză nominală.

Date personale gestionate în cazul persoanelor juridice:

•    numele persoanei de contact
•    adresa poștală
•    numărul de telefon
•    adresa e-mail

În cazul Clienților Fideli care s-au înscris la buletinul informativ și au optat să primească oferte promoționale, Societatea va gestiona datele de mai sus conform prevederilor punctului III.7 al prezentului Regulament .

Se poate ivi situația când participarea în programe este condiționată de furnizarea unor date personale suplimentare. În aceste cazuri Societatea va informa persoana vizată despre scopul, modul și durata gestionării datelor concomitent cu solicitarea furnizării de date.

Datele partenerilor de afaceri care participă în Programul Corporate (care nu sunt persoane fizice) pot fi utilizate de Societate în scopuri de referință și marketing, dar trebuie informată în orice caz persoana vizată, și trebuie solicitat acordul său în prealabil.

Datele Clientului Fidel (persoană fizică) pot fi utilizate de Societate în scopuri de cercetare a pieței, dar despre acest fapt trebuie informat în prealabil Clientul Fidel dat, și pentru aceasta trebuie obținut acordul său în prealabil.

Societatea șterge datele gestionate în cadrul programului client fidel la solicitarea scrisă a Clientului, trimisă pe adresa de e-mail dep@danubiushotels.com.


III.3. Card cadou Danubius

La cumpărarea cardului cadou Danubius (în continuare: Card cadou), Cumpărătorul trebuie să furnizeze următoarele date personale:

Dacă achiziționarea se face personal:

•    numele,
•    numele și adresa de facturare;

dacă achiziționarea se face online, prin paginile web oficiale ale Societății:

•    numele
•    adresa e-mail
•    numărul de telefon
•    numele și adresa de facturare
•    numele și adresa de livrare

Scopul gestionării datelor este ținerea legăturii și livrarea cardului cadou.
Soldul și data de valabilitate ale Cardului cadou pot fi verificate în orice moment pe pagina web www.gift-card.hu/index.php/kartyaadatok, în hotelurile care acceptă aceste carduri, prin Serviciul clienți al Danubius sau prin call center-ul firmei Cardnet Zrt., apelând numărul (+36-1) 346-0500.
Datele personale colectate astfel sunt păstrate de Societate pe o durată conformă cu normele fiscale și contabile în vigoare, și șterse după expirarea acestui termen.

Societatea oferă detalii suplimentare despre gestionarea datelor legate de Cardul cadou la solicitarea scrisă trimisă la adresa de e-mail ajandekkartya@danubiushotels.com.

III.4. Joc-concurs

Independent sau împreună cu alți membri ai Danubius Hotels Group, Societatea organizează ocazional jocuri-concurs pentru a face cunoscute serviciile unui hotel sau unor hoteluri date. Participanții se pot înregistra la jocurile-concurs prin completarea unui formular de hârtie sau online (pe pagina web a Danubius Hotels sau pe Facebook). Trebuie furnizate următoarele date:

•    nume;
•    adresă;
•    număr de telefon;
•    adresa e-mail.

Scopul gestionării datelor este ținerea legăturii în vederea livrării câștigului de către Societate persoanei câștigătoare. Gestionarea datelor va dura până la terminarea jocului-concurs, și în termen de 5 (cinci) zile de la terminarea jocului-concurs datele astfel gestionate — cu excepția datelor persoanei câștigătoare — vor fi șterse. Datele persoanei câștigătoare vor fi păstrate de Societate în conformitate cu normele fiscale și contabile în vigoare, și șterse după expirarea termenului.
În cazul Clienților care s-au înscris la buletinul informativ și au optat să primească oferte promoționale, Societatea va gestiona datele de mai sus conform prevederilor punctului III.7 al prezentului Regulament .

Societatea oferă detalii suplimentare despre gestionarea datelor înregistrate cu ocazia jocurilor-concurs la solicitarea scrisă trimisă la adresa de e-mail marketing@danubiushotels.com.

III.5. Chestionar Client, sistem de evaluare

Clienții își pot exprima părerea despre serviciile hotelurilor Danubius Hotels Group în cadrul procesului de asigurare a calității introdus de Societate, pe cale on-line, prin e-mail sau pe un chestionar de hârtie, respectiv cu ajutorul sistemului de evaluare. La completarea chestionarului, Clientul poate introduce următoarele date personale:

•    numele;
•    data vizitei;
•    numărul camerei;
•    detalii de contact (adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon);

Furnizarea acestor date nu este obligatorie, ele servesc doar la investigarea exactă a eventualelor reclamații, respectiv la asigurarea trimiterii unui răspuns clientului de către Societate.

Opiniile colectate în acest mod, precum și datele suplimentare eventual oferite în legătură cu acestea, date care nu pot fi asociate cu numele Clientului, Societatea le poate folosi și în scopuri statistice.

Datele personale furnizate cu ocazia completării Chestionarului de Client vor fi șterse de către Societate la 5 (cinci) zile lucrătoare ce urmează după investigarea reclamației. Societatea va șterge adresa de e-mail și numele de utilizator furnizate cu ocazia folosirii sistemului de evaluare la solicitarea scrisă a Clientului trimisă la adresa de e-mail quality.management@danubiushotels.com.

III.6. Sistemul camerelor video

Pentru siguranța personală a Clienților și a bunurilor acestora, pe teritoriile hotelurilor exploatate de către Societate sunt instalate camere de luat vederi. Supravegherea video este semnalată de indicatoare cu pictogramă și text de avertizare.

Scopul supravegherii video este protecția bunurilor. Este necesară paza mijloacelor de valoare mare, respectiv a bunurilor personale ale Clienților, întrucât detectarea infracțiunilor, prinderea infractorilor în flagrant delict, prevenirea actelor ilegale nu pot fi asigurate pe alte căi, respectiv dovedirea lor nu se poate realiza cu alte metode.

Informații suplimentare despre gestionarea datelor legate de sistemul de supraveghere video pot fi cerute direct de la hotel.

III.7. Buletinul informativ

Societatea trimite buletine informative persoanelor fizice numai pe baza acordului persoanei vizate. Persoana vizată prin înscriere (pe pagina web, prin e-mail sau pe suport de hârtie), furnizând numele și adresa de e-mail își dă acordul ca Societatea să îi trimită în adresa sa de e-mail în formă electronică buletinul informativ al Societății. Prin furnizarea adresei poștale persoana vizată consimte și la primirea prin poștă a materialelor promoționale.

Societatea stochează datele personale primite pe o listă separată, izolat de alte date furnizate Societății din alte motive. Această listă poate fi accesată numai de angajații și procesorii de date împuterniciți pentru aceasta ai Societății. Este interzisă transmiterea listei sau a datelor aferente către terțe persoane care nu au autorizație pentru asemenea activități. Societatea trebuie să ia toate măsurile de securitate pentru a preveni accesul la date al persoanelor neautorizate.

Scopul gestionării de date legată de distribuirea buletinului informativ este informarea generală sau personalizată a destinatarului despre cele mai noi promoții ale Societății.

Societatea gestionează datele personale colectate în acest scop atâta timp cât dorește să informeze persoana vizată prin intermediul buletinului informativ, sau până când persoana vizată nu renunță la buletinul informativ.

Renunțarea la buletinul informativ poate fi făcută în partea de jos a scrisorilor electronice, precum și prin trimiterea unei solicitări în acest sens la una din următoarele adrese e-mail: newsletter@danubiushotels.com sau hirlevel@danubiushotels.com.

Se poate renunța la buletinul informativ și pe cale poștală, la următoarea adresă: Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt., 1051 Budapesta, piața Szent István 11. (Ungaria)

Societatea verifică lista abonaților buletinului informativ din cinci în cinci ani, și după cinci ani solicită abonaților să confirme dorința lor de a primi buletinul informativ și în viitor. Datele acelor persoane vizate, care nu confirmă acordul pentru primirea în continuare a buletinului informativ Societatea le va șterge în termen de 30 (treizeci) de zile de la trimiterea unui asemenea e-mail.

Clienții se pot înscrie la fluxul de știri publicat pe peretele paginii de Facebook apăsând linkul ”like”/„îmi place”, și pot renunța tot aici apăsând linkul ”dislike”/„nu îmi place”, respectiv cu ajutorul setărilor paginii de mesaje poate șterge fluxul de știri care apare pe perete și pe care nu dorește să îl citească.

Societatea poate trimite prin poștă materiale publicitare fără acordul prealabil al persoanei vizate, asigurând însă posibilitatea de a renunța la primirea materialelor similare în viitor.

III.8. Pagina Facebook

Societatea respectiv hotelurile/restaurantele/cluburile fitness ale Societății sunt prezente fiecare separat pe portalul comunității Facebook.

Scopul gestionării de date este partajarea conținuturilor aflate pe pagina web a Danubius Hotels Group. Pe pagina Facebook a Societății Clienții au posibilitatea să facă rezervări de camere, să participe la jocurile-concurs și să se informeze despre cele mai recente promoții.

Prin clic pe linkul ”îmi place”/”like” aflat pe pagina Facebook a Societății persoana vizată consimte la publicarea știrilor și ofertelor Societății pe pagina sa proprie Facebook.

Pentru buletinul informativ sunt valabile condițiile cuprinse în punctul III.7.

În decursul utilizării aplicațiilor Facebook și participării în jocurile-concurs gestionarea datelor se face în conformitate cu prevederile punctului III.4.

Dacă Clientul dorește să facă rezervarea unei camere, sistemul îl va redirecționa automat către pagina web a Societății. Gestionarea datelor se face în conformitate cu prevederile punctului III.1.

Societatea publică pe pagina sa Facebook și imagini/filme despre o varietate de evenimente/hoteluri/cluburi de fitness/restaurante, etc... Dacă nu este vorba de înregistrarea unei mase de oameni, Societatea solicită întotdeauna consimțământul scris al persoanei vizate înainte de publicarea imaginilor.

Dacă doriți informații suplimentare despre felul în care Facebook gestionează datele personale, vă rugăm să vizitați secțiunile „Confidențialitate” și „Condiții și politici” pe pagina www.facebook.com.

III.9. Date despre vizite pe pagina web a Societății

III.9.1. Referințe și linkuri
Pagina web a Societății poate conține și asemenea linkuri care nu sunt ținute în funcțiune de către Societate, și care au doar un scop informativ pentru vizitatori. Societatea nu are nicio influență asupra conținutului sau securității paginilor web menținute de firmele partenere, deci nu își poate asuma nicio răspundere pentru vizitarea acestor pagini web. Înainte de a oferi datele Dumneavoastră sub orice formă pe o pagină web vizitată, vă rugăm să consultați politicile sau informațiile privind confidențialitatea publicate pe pagina web respectivă.

III.9.2. Analize, cookie-uri
Societatea utilizează instrumente analitice pentru a monitoriza paginile sale web. În cadrul acestui proces este creat un set de date, și este monitorizat modul în care vizitatorii interacționează cu paginile web. La vizitarea paginii sistemul creează un cookie în scopul captării informațiilor legate de vizită (pagini vizitate, timpul petrecut pe aceste pagini, datele de navigare, ieșiri, etc.), însă aceste informații nu pot fi asociate cu identitatea vizitatorului. Acest instrument ne ajută la îmbunătățirea aspectului ergonomic al portalului nostru, formarea unei pagini web prietenoase cu utilizatorul și îmbunătățirea experienței online a vizitatorilor. Societatea nu utilizează sistemele analitice pentru a colecta informații personale. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-urile, dar vizitatorii au posibilitatea de a le șterge, sau a le respinge în mod automat. Deoarece fiecare browser este diferit, vizitatorii pot seta preferințele cu privire la cookie-uri în mod individual, folosind bara de instrumente a browserului. Este posibil ca anumite funcțiuni să fie inaccesibile pe pagina noastră web, dacă alegeți să nu acceptați cookie-uri.

III.9.3. Coduri de remarketing
Pe portalul Societății monitorizăm vizitarea unor pagini specifice cu ajutorul codurilor de remarketing, pentru a fi capabili în viitor să livrăm mesaje de marketing țintite vizitatorilor acestor pagini.
Vizitatorii paginii web pot bloca cookie-urile care fac posibilă folosirea codurilor de remarketing în setările browserului.

III.10. Contact

Societatea poate fi contactată de oricine prin e-mail. Mesajele astfel primite sunt gestionate de Societate până la rezolvarea cererii/întrebării respective, iar după rezolvarea cererii/întrebării aceste e-mailuri sunt arhivate și stocate pentru 5 (cinci) ani.

III.11. Gestionarea datelor candidaților la locuri de muncă oferite de Societate

Se presupune, că persoanele care în căutarea unui loc de muncă și-au depus autobiografia (CV-ul) sub orice formă la Societate, au consimțit la gestionarea datelor lor personale de către Societate. Scopul gestionării datelor este selectarea candidaților adecvați.

Dacă persoana vizată interzice în mod expres gestionarea datelor sale personale, Societatea va șterge aceste date. În cazul în care candidatul nu cere ștergerea datelor, acestea din urmă, adică autobiografia (CV-ul) și datele incluse, vor fi șterse automat în termen de 1 an de la data depunerii, dacă persoana respectivă nu a candidat pentru un loc de muncă concret. CV-urile depuse pentru un loc de muncă concret vor fi șterse imediat după selectarea persoanei care a primit locul de muncă.

Societatea va transmite terților CV-urile candidaților și/sau datele personale incluse în acestea numai cu acordul expres, scris și prealabil al candidatului.

Candidații la locurile de muncă pot cere detalii suplimentare despre gestionarea datelor lor personale gestionate de Societate trimițând o scrisoare la adresa de e-mail danubius.hr@danubiushotels.com.

IV. Siguranța datelor

IV.1. Sistemul SSL
Societatea pe paginile sale web în cazul rezervărilor online folosește tehnologia de criptare SSL pentru protecția datelor. Orice informație partajată de persoana vizată cu Societatea este criptată automat și protejată pe timpul transmiterii ei prin rețea. Odată ce informația ajunge pe serverul nostru, este decriptată folosind o cheie privată unică. SSL permite browserului dvs. să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular. Pentru a utiliza acest sistem persoana vizată trebuie pur și simplu să verifice compatibilitatea browserului său.

IV.2. Alte activități legate de siguranță
Societatea oferă posibilitatea de a verifica și stabili care au fost echipamentele folosite pentru transferul de date personale, care au fost sau pot fi serverele țintă, care au fost datele înregistrate în sistem, cine le-a înregistrat și când, și care sunt posibilitățile de restabilire a sistemului după o defecțiune. Erorile care apar în timpul prelucrării automatizate sunt consemnate într-un raport.

Societatea gestionează datele personale în mod confidențial, și nu permite accesul persoanelor neautorizate la acestea. Societatea protejează datele personale în special împotriva accesului neautorizat, alterării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, distrugerii sau deteriorării accidentale, precum și a inaccesibilității intervenită din cauza schimbării tehnologiei. Societatea ia toate măsurile pentru a asigura siguranța protecției tehnice a datelor personale.


V. Transmiterea datelor

Societatea are dreptul să transmită datele personale colectate către agenții economici care gestionează unul sau mai multe hoteluri, sunt membri în lanțul hotelier Danubius Hotels Group, dar nu sunt controlați direct de Danubius Zrt., cât și partenerilor de afaceri care iau parte în derularea unui joc-concurs, cu condiția că acești agenți economici sau parteneri de afaceri vor gestiona datele primite numai în conformitate cu prevederile descrise în prezentul Regulament . Astfel de transferuri de date sunt permise numai dacă persoana vizată a fost informată înainte de folosirea serviciului concret sau participarea în jocul-concurs sau în programul client fidel.

Pentru a putea verifica legalitatea transferului de date și a asigura informarea persoanei vizate, Societatea ține o evidență a transferurilor de date, care conține data transmiterii datelor personale gestionate de Societate, baza legală și destinatarul transferului de date, determinarea tipurilor de date personale transmise și alte detalii prevăzute în legislația referitoare la gestionarea datelor.

Societatea își rezervă dreptul de a transmite, în cazurile prevăzute de lege, datele personale gestionate de ea către autoritățile competente, instanțele judecătorești în conformitate cu solicitările lor, chiar și fără acordul expres al persoanei vizate.

În vederea operării programului client fidel, a sistemului de rezervări de cameră, precum și a sistemului de buletine informative comun grupului nostru de firme, datele precizate în punctele Rezervare de cameră (III.1.1.), Cont Danubius (III.1.2.), Datele cardurilor bancare (III.1.6.), Programul Client Fidel (III.2.), Buletinul informativ (III.7.) ale prezentului Regulament pot fi transmise următoarelor firme din Uniunea Europeană:

CP Regents Park Two Ltd.
Sediul: CP House, Otterspool Way,
Watford WD25 7JP, Anglia
Număr de înregistrare în registrul comerțului: 5307946
Codul fiscal comunitar: GB 848957555

Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s./Slovak Health Spa Piešťany, Inc.
Numele prescurtat: SLKP, a.s.
Sediul: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovacia
Număr de înregistrare în registrul comerțului: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vlozka č. 181/T
Codul fiscal comunitar: SK2020389668

SC Balneoclimaterică S.A. Sovata
Sediul: Str. Trandafirilor nr. 99, Cod: 545500, România
Codul fiscal comunitar: RO1245068
Număr de înregistrare în registrul comerțului: J26/266/1991

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Sediul: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Cehia
Număr de înregistrare în registrul comerțului: B 196
Codul fiscal comunitar: CZ45359113

Sursele de date în cazurile de mai sus sunt subsistemele informatice aparținând Societății (Danubius Zrt.).

Alte aspecte ale gestionării de date efectuate de firmele sus-menționate sunt reglementate de legislațiile țărilor respective.

VI. Procesori de date

Lista procesorilor de date împuterniciți de Societate poate fi solicitată prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail adat@danubiushotels.com, sau responsabilului cu protecția datelor din cadrul Societății la datele de contact cuprinse în punctul I. Societatea îndeplinește asemenea cereri în scris, în termen de 30 (treizeci) de zile.

VII. Drepturi și căi de atac

VII.1. Informare

După recepția solicitărilor trimise la adresele e-mail sau poștale (Danubius Zrt., 1051 Budapesta, piața Szent István 11.) precizate în fiecare capitol, Societatea va răspunde cu detalii privind datele gestionate de Societate, sau de procesorii de date împuterniciți de ea, și legate de persoana vizată, sursele datelor, scopul gestionării de date, bazele legale, durata, numele și adresa procesorului de date și activitățile de gestionare de date efectuate de el, detaliile și efectele incidentului de confidențialitate și măsurile corective luate; iar în cazul transmiterii datelor personale ale persoanei vizate, detalii despre baza legală a transmiterii și destinatarul. Răspunsul Societății va fi comunicat în termen de 25 (douăzeci și cinci) de zile de la depunerea cererii, în mod gratuit o dată pe an (în ceea ce privește aceleași informații), iar pentru cererile suplimentare se va percepe o anumită taxă.

Pentru a putea verifica măsurile luate în legătură cu incidentele de confidențialitate și a asigura informarea persoanei vizate, Societatea ține o evidență în acest sens, care conține sfera datelor personale ale persoanei vizate, grupul și numărul de persoane afectate de incidentul de confidențialitate, data incidentului de confidențialitate, împrejurările, efectele, și măsurile corective luate pentru înlăturarea acestuia, precum și alte date prevăzute în legislația referitoare la gestionarea datelor.

În caz de refuz al informării, Societatea trebuie să trimită persoanei vizate o notificare în scris, în care trebuie precizată baza legală a refuzului, și trebuie precizate de asemenea căile de atac.

VII.2. Rectificări

Dacă datele personale aflate în evidența Societății nu corespund realității, dar datele reale stau la dispoziția Societății, aceasta din urmă rectifică singură datele personale.

Societatea informează persoana vizată despre rectificările efectuate, precum și toate entitățile care au primit anterior datele respective în scopul gestionării lor. Informarea poate fi omisă, dacă — având în vedere scopul gestionării datelor — nu sunt lezate prin rectificare interesele legitime ale persoanei vizate.

În ceea ce privește rectificările efectuate ca urmare a unor cereri, termenele acestor rectificări și căile de atac trebuie aplicate prevederile punctului VII.1.

VII.3. Ștergere și blocare, reclamații

În ceea ce privește ștergerea sau blocarea datelor personale, precum și reclamațiile legate de gestionarea datelor, trebuie aplicate prevederile Legii privind protecția datelor, articolele 17-21.

Societatea oferă informații suplimentare despre normele legale menționate în acest punct în urma unei solicitări trimise la adresa de e-mail adat@danubiushotels.com.

VII.4. Căi de atac la instanțele judecătorești

În cazul încălcării drepturilor personale, persoana vizată se poate adresa instanțelor judecătorești împotriva Societății. Acțiunea în justiție se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor, art. 22, Legea nr. V din 2013 despre Codul Civil, Vol. I., Partea III, Titlul XII, art. 2:51-2:54, precum și alte reglementări legale competente.

Societatea oferă informații detaliate despre reglementările legale menționate în acest punct în urma solicitării scrise trimisă la adresa de e-mail adat@danubiushotels.com.

VII.5. Despăgubiri și compensație pentru daune morale

În cazul în care Societatea produce un prejudiciu prin gestionarea ilegală a datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor de siguranța a datelor, sau dacă încalcă drepturile referitoare la personalitate ale persoanei vizate, aceasta din urmă poate solicita de la Societate o compensație pentru daune morale.

Operatorul de date este scutit de răspundere pentru prejudiciul cauzat și obligația de a plăti compensație pentru daune morale, în cazul în care se dovedește că deteriorarea sau încălcarea drepturilor referitoare la personalitate ale persoanei vizate au fost cauzate de forțe inevitabile aflate în afara sferei de gestionare a datelor.

Societatea este responsabilă și pentru daunele cauzate de procesorul de date, și este obligată să plătească persoanei vizate compensație pentru daune morale cauzate de procesorul de date. Societatea este scutită de responsabilitate și obligația platei compensației pentru daune morale, dacă dovedește, că dauna respectivă sau leziunea adusă drepturilor referitoare la personalitate ale persoanei vizate au intervenit datorită unor cauze inevitabile, care sunt în afara sferei de gestionare a datelor. Nu trebuie plătită despăgubire și nu poate fi solicitată compensație pentru daune morale dacă daunele s-au produs datorită unor fapte săvârșite cu intenție de către persoana vizată sau din culpa gravă a acesteia.

VIII. Alte prevederi

Societatea își rezervă dreptul de a revizui acest Regulament , despre care fapt informează persoanele vizate.

Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea datelor furnizate de vizitatorii paginilor web sau de către Clienți.

1 hotel selectat! Pot fi comparate maxim 3 hoteluri într-un pas.

2 hoteluri selectate! Pot fi comparate maxim 3 hoteluri într-un pas.

1 hotel selectat! One hotel seleted (3/1)

X