toggle menu
Balneologický deň
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Balneologický deň

6. Balneologický deň

 

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Piešťany organizujú 

v dňoch 12. – 13. októbra 2017 celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

PIEŠŤANSKÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ A BALNEOLOGICKÉ DNI


Konferencia je organizovaná v spolupráci s:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM)

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM (IFBLR) 

Slovenská komora fyzioterapeutov (SKF)

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Sanatoria KlimkoviceWyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie  

 

Ústrednou témou konferencie bude fyzioterapia a balneoterapia pri:

  • poruchy pohybového aparátu
  • vertebrogénne ochorenia
  • reumatické ochorenia s dôrazom na osteoartrózu
  • posttraumatické stavy a športová medicína
  • neuromuskulárne ochorenia

Ergoterapia a možnosti jej využitia

Podpora pohybovej aktivity obyvateľstva

Využitie pomôcok v rehabilitácii (robotika, mechanické pomôcky, taping a iné)

Varia

 

Konferencia je zaradená do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a aktívna aj pasívna účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych  pracovníkov. 

 

Ďalšie informácie:

I .Informácia

www.fyzioterapeutickedni.sk

 

 

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Piešťany organizujú

dňa 14. októbra 2016 Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

5. Balneologický deň

 

Ústrednou témou konferencie bude prezentácia dostupných dôkazov o účinnosti a bezpečnosti balneorehabilitačnej liečby s rešpektovaním princípov Evidence Based Medicine pri liečbe

Vertebrogénnych bolestivých syndrómov

Osteoartrózy

Zápalových reumatických ochorení

Varia

 

Konferencia je zaradená do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a aktívna aj pasívna účasť na konferencii bude hodnotená kreditmi v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych  pracovníkov.  

 

Organizačný výbor konferencie

MUDr. Rastislav Gašpar,  Medicínsky riaditeľ SLKP, a.s.

Prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD., Klinika reumatológie LF SZU a NÚRCH Piešťany

MUDr. Tamara Zimanová, Vedúca lekárka SLKP, a.s.

MUDr. Pavol Makovník, Vedúci lekár SLKP, a.s.

PhDr. Viera Hulková, PhD., Manažérka pre ošetrovateľstvo SLKP, a.s. 

Záväzná prihláška na stiahnutie >>>

Organizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie. 

 

 

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. v spolupráci s Klinikou reumatológie LF SZU Bratislava a Národným ústavom reumatických chorôb Piešťany organizujú

dňa 2. októbra 2015 Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou 


4. Balneologický deň

Ústredné témy konferencie:
Aktuálne možnosti liečby vybraných ochorení pohybového aparátu
Balneologická liečba
Reumatické ochorenia a balneoterapia

Ochorenia pohybového aparátu sú rozhodujúcou mierou zodpovedné za stratu rokov zdravého života v rozvinutých krajinách a ich úspešná liečba a management chronických stavov je výzvou pre medicínskych odborníkov v súčasnosti aj v budúcnosti. Cieľom konferencie je prezentovať aktuálne možnosti liečby vybraných ochorení pohybového aparátu s dôrazom na vertebrogénny algický syndróm, degeneratívne ochorenia kĺbov, následnú rehabilitačnú starostlivosť po operáciách pohybového aparátu, prezentovať tiež súčasné možnosti uplatnenia balneologickej liečby. Balneologický deň je multidisciplinárna platforma pre výmenu informácií, pre diskusie aj polemiky medzi odborníkmi v odboroch FBLR, reumatológia, neurológia, ortopédia, ale tiež iných odboroch medicíny, ktoré sa zaoberajú ochoreniami pohybového aparátu. 

Konferencia je zaradená medzi kreditované podujatia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Program Balneologického dňa:
Prihláška na stiahnutie >>>

Bližšie informácie sú dostupné na balneoday@spapiestany.sk 

Organizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie.

PhDr. Viera Hulková, PhD.
Manažérka pre ošetrovateľstvo

 

Balneologický deň 2014

Na Balneologickom dni odzneli v roku 2014 prednášky na témy:

Klinický obraz, priebeh a súčasné možnosti liečby dnavej artritídy.
Lumboischiadický syndróm z hľadiska nových poznatkov v diagnostike a liečbe.
Vertebrogénne problémy v hrudnej oblasti.
Fyzická disabilita a kvalita života pacientov s hypermobilnýmsyndrómom.
Myastenia gravis - imunopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba.
a ďalšie...

Súčasťou Balneologického dňa bola prehliadka zrekonštruovaných priestorov balneologickej prevádzky (Danubius Health Spa Balnea). Účastníci boli po skončení odbornej časti pozvaní do našich balneologických prevádzok (zrkadlisko, bahnisko, plávanie vo vnútorných a vonkajších bazénoch).

Balneologický deň 2013

Hlavné témy podujatia :

1.    Možnosti balneoterapie pri neurologických ochoreniach.
2.    Reumatické ochorenia – možnosti liečby.
3.    Intervenčné možnosti pri ochoreniach a poraneniach pohybového aparátu.
4.    Repuls- efektivita liečby u pacientov s reumatickými ochoreniami.
5.    Varia.

Balneologický deň 2012

Slovenské liečebné kúpele Piešťany zahájili svojim Balneologickým dňom novú tradíciu vo vzdelávaní sa lekárov s medzinárodnou účasťou z Českej republiky, Maďarska, Anglicka so špecializáciou v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, reumatológia, ortopédia, neurológia a fyziatrov a pracovníkov v balneológii, ktorí sa zišli 3. októbra 2012 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch na odbornom podujatí venovanom kúpeľnej liečbe pacientov s ochoreniami pohybového aparátu a nervového systému, poúrazovými a pred a po operačnými stavmi.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X