toggle menu
Piešťanský deň ošetrovateľstva
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Piešťanský deň ošetrovateľstva

Ošetrovateľstvo naprieč kultúrami

Vážené kolegyne, kolegovia,

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. v spolupráci s Vysokou  školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava, detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave  a Ústavom  sv. Jana N. Neumanna, Příbram, Česká republika organizujú

v dňoch 12. – 13. novembra 2015 Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou 
PIEŠŤANSKÝ DEŇ OŠETROVATEĽSTVA , 1. ročník.

Ústredná téma konferencie „OŠETROVATEĽSTVO  NAPRIEČ KULTÚRAMI“ vytvorí  priestor na výmenu poznatkov, skúseností a výsledkov  výskumov  v oblasti multikultúrneho ošetrovateľstva a špecifík v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti   v rámci kúpeľnej liečby.
Konferencia prinesie rozličné pohľady a názory na uvedené oblasti  ošetrovateľstva na základe medzinárodných skúseností. Globalizácia a migrácia sú pojmy, ktoré sa  premietli aj do ošetrovateľstva. Žijeme a pracujeme v multikultúrnej spoločnosti, kde sestry musia  vedieť riešiť špecifické ošetrovateľské problémy príslušníkov rôznych kultúr.

Zborník konferencie na stiahnutie:

Konferencia je určená aj študentom študijného programu ošetrovateľstvo na získanie nových poznatkov. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti je založená na uspokojovaní individuálnych potrieb pacientov, a preto je dôležité, aby mali sestry potrebné vedomosti a znalosti, naučili sa poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom iných kultúr, etník, s odlišnými potrebami a prioritami a rešpektovali ich špecifiká.

Konferencia je zaradená do kreditových podujatí kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Organizačné pokyny >>>

Prihláška na stiahnutie >>>                

Program - 1. informácia >>>

Bližšie informácie sú dostupné na denose@spapiestany.sk  

Organizačný výbor konferencie vás srdečne pozýva na toto výnimočné odborné podujatie.

PhDr. Viera Hulková, PhD.
Manažérka pre ošetrovateľstvo

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X