toggle menu
Lekárske štúdie
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Lekárske štúdie

Systémový lupus erythematodes / SLE / a možnosti kúpeľnej liečby.

SLE je zápalové reumatické ochorenie, ktoré postihuje najmä ženy medzi 20 a 50 rokom života. Postihuje rôzne tkanivá a orgány a prebieha chronicky. Veľmi charakteristické je cytologické vyšetrenie - LE testy na dôkaz LE bunkového fenoménu, pričom pozitivita tohto testu je u SLE v rozsahu 80%- 100%.
Príčina choroby nie je doteraz známa, pravdepodobne sa na nej zúčastňujú viaceré faktory, ako dedičná dispozícia, neprimeraná imunitná reaktivita na zložky vlastných tkanív, niektoré vírusové infekcie, zvýšená koncentrácia pohlavných hormónov a dlhodobé užívanie niektorých liekov /napríklad hydralazínu, prokaínamidu, derivátov hydantoínu /.
Klinický obraz ochorenia: začiatok ochorenia býva spravidla postupný a pomalý, často začína mierne zvýšenými teplotami alebo nepravidelnými návalmi horúčky, celkovou slabosťou, únavou a chudnutím. Príznaky sú veľmi rôznorodé, časté sú najmä kožné /v akútnom štádiu ochorenia je  typický lokalizovaný motýľovitý exantém ale môže byť aj erytém  po celom tele/ a aj kĺbové /bolesti viacerých kĺbov, epizodické zápaly kĺbov či už jedného alebo viacerých/ a tieto sú spolu z rannou stuhnutosťou kĺbov najčastejšími počiatočnými príznakmi SLE. Akútny zápal kĺbu môže postihnúť akýkoľvek kĺb, ale najčastejšie a typicky postihuje drobné kĺby rúk, zápästí a kolien.                        
Približne u  ¾  pacientov ochorenie prechádza do chronického, dlhotrvajúceho zápalu kĺbov /polyarthritídy/. Ochorenie môže postihnúť pľúca /pneumonitída,  zápal pohrudnice /, srdce  /perikarditída, endokarditída/, zažívací trakt /zápaly čriev, podžalúdkovej žľazy, postihnutie pečene /, obličky / lupusová nefritída /, slezinu, ktorá býva zväčšená, lymfatický systém / lymfatické uzliny bývajú zväčšené spravidla v podpazušnej a podčeľustnej oblasti /  a  centrálny nervový systém vrátane psychóz a depresií.  Orgány môžu byť postihnuté jednotlivo alebo v kombinácii,  pričom pre toto ochorenie je charakteristické, že v jeho chronickom, dlhodobom priebehu  sa striedajú fázy akútnych vzplanutí a opätovných spontánnych remisií. Preto aj liečba musí zahrňovať jednak liečbu akútnych vzplanutí a jednak  liečbu chronického a väčšinou progredujúceho ochorenia.
V posledných rokoch zaznamenávame výrazné pokroky v liečbe SLE, ktoré sa týkajú nielen liečby nesteroidnými antireumatikami a kortikoidmi ale aj podávaním látok, ktoré potlačujú imunitné funkcie a tým účinne ovplyvňujú toto ochorenie.
Kúpeľná liečba v pravom zmysle je kontraindikovaná, ale u niektorých ľahších stabilizovaných pacientov povoľujeme tzv. modifikovanú liečbu. Treba ale zdôrazniť, že v každom prípade sú kontraindikované všetky stimulačné a celkovú reguláciu zaťažujúce procedúry, taktiež bahenné  zábaly a všetky formy fototerapie. V takýchto prípadoch ordinujeme v Slovenským liečebných kúpeľoch Piešťany izometrický kúpeľ maximálne 2x do týždňa a pohybovú liečbu na zachovanie pohyblivosti v postihnutých kĺboch. Postup však musí byť opatrnejší ako pri iných zápalových reumatických ochoreniach. Pri výraznejšej svalovej slabosti sa využívajú izometrické sťahy so submaximálnou silou. Na ovplyvnenie bolesti využívame elektroanalgéziu.

MUDr. Tomáš Lulovič

 

Sledovanie ukazovateľov účinnosti kúpeľnej liečby v súbore pacientov s koxartrózou II. - III. štádia

Súhrn

Koxartróza je najčastejším degeneratívnym ochorením bedrového kĺbu s následným opotrebovaním chrupiek, ku ktorému vedú mnohé biologické a biomechanické faktory. Ochorenie prebieha striedaním bolestivých a nebolestivých stavov s funkčným obmedzením hybnosti v postihnutom kĺbe. Pacient pre bolesti šetrí postihnutú končatinu, čím dochádza  k zmene statiky, zakriveniu chrbtice v drieku  a k rotácii panvy. Súčasťou terapie je aj kúpeľná liečba, rehabilitácia a balneologické procedúry, ktoré napomáhajú nielen k zlepšeniu kĺbovej pohyblivosti.
Cieľ: Zistiť účinky komplexnej kúpeľnej liečby u pacientov s koxartrózou II. – III. štádia.
Charakteristika výskumného súboru a použité metódy: Výskum sme uskutočnili od marca do mája r. 2010 u pacientov, ktorí absolvovali komplexnú kúpeľnú liečbu v kúpeľnom zariadení Balnea Grand Splendid v Slovenských liečebných kúpeľoch, a.s..
Po predchádzajúcom súhlase vybraných pacientov tvorilo skúmaný súbor 27 respondentov s priemernou dĺžkou liečenia 20 dní. Na zber údajov sme použili štandardizovaný dotazník Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index Questionnaire (WOMAC) a ARTROTEST  (meranie uhlov pomocou špeciálnych uhlomerov). Vyhodnotenie spočívalo v porovnaní údajov od respondentov na začiatku a na konci liečby s použitím aritmetického priemeru a Studentovho t testu.
Výsledky nám potvrdili štatisticky významné zmiernenie intenzity bolesti (WOMAC  = 2,48 v.s.  =1,92; t test p < 0,01), štatisticky významné zmiernenie stuhlosti (WOMAC  = 2,79 v.s. = 2,11; p< 0,01) a zlepšenie funkčnej dizability (WOMAC  = 2,46 v.s. = 1,97; p< 0,01). Vyhodnotením Artrotestu v meraní uhlov pred a po liečbe, sme zaznamenali okrem  extenzie (0%), zlepšenie vo flexii o 7,17%, abdukcii o 14,38%, addukcii o 14,96%, intrarotácii o 10,19% a extrarotácii o 17,99%.
Záver: U pacientov, ktorí absolvovali liečenie v našom zariadení s dĺžkou trvania 20 dní, sme zaznamenali zníženie intenzity bolesti, zmiernenie stuhlosti a zlepšenie sebestačnosti v bežných denných aktivitách. Komplexná kúpeľná liečba má svoje opodstatnené miesto v liečbe koxartrózy, čo sa potvrdilo aj v našej štúdii.

MUDr. Makovník Pavel a kol.

Aktuálny pohľad na rehabilitačné postupy v terapii detskej mozgovej obrny (rok 2003)

Súhrn

Detská mozgová obrna ako súbor viacerých patologických prejavov predstavuje multiodborový problém a v liečbe vyžaduje komplexný prístup. Dôležitým momentom v kontinuálnom rehabilitačnom a edukačnom procese je nadviazanie adekvátneho vzťahu so zdravotne postihnutým dieťaťom a jeho rodinou.
Ochorenie natrvalo mení spoločenskú, ekonomickú a sociálnu situáciu rodiny, v ktorej  sa dieťa nachádza. Kvalita života  chronicky chorého dieťaťa je veľmi závislá na spokojnosti v rodinnom živote. Stabilita  rodiny  je považovaná za relevantný test zrelosti osobností oboch partnerov.
Dôležitou súčasťou liečby je kúpeľná starostlivosť.Pohľad na tieto aspekty sme sa snažili zachytiť v dotazníkovej porovnávacej štúdii zameranej na rodinu  zdravotne postihnutého dieťaťa.Štúdia bola prevedená u pacientov s ochorením  DMO , ktorí absolvovali kúpeľnú liečbu v detskej liečebni  Zelený Strom, Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany v r.2003.
Cieľ: Spracovanie literárneho  prehľadu  nových poznatkov a analýzu komplexnej rehabilitácie u detskej mozgovej obrny. Autorka  súčasne spracovala svoje  dlhoročné odborné skúsenosti v uvedenej problematike
Druhá časť práce bola dotazníková štúdia , do ktorej bolo zaradených 128 pacientov vo vekovej kategórii  od  3 do 15 rokov. Bola použitá metóda štandardizovaného dotazníka, ktorý vyplňovali rodičia pacienta. Dotazník mal 26 otázok a bol rozdelený na dve časti. Všeobecná časť obsahovala informácie o vzdelaní a zamestnanosti rodičov, úrovni bývania a rodinnom stave V špeciálnej časti som sa zamerala  na konkrétne údaje o ochorení  a komplexnej rehabilitačnej  starostlivosti   u  dieťaťa s DMO.
Výsledky štúdie zdôrazňujú nutnosť včasného záchytu ochorenia ,spoluprácu rodiny s odborníkmi a dôležitosť opakovanej kúpeľnej liečby.

MUDr. Boldišová Oľga
Autori:
Kolektív lekárov, spolueditor MUDr.Boldišová Oľga Acta rheumatologica et balneologica Pistiniana  2010Náväznosť hypertermných procedúr (v rámci kúpeľnej liečby) na pohybovú liečbu

Súhrn

Východisko: Hypertermné procedúry&nbsp; sú v rámci kúpeľnej liečby vhodnou prípravou pre pohybovú liečbu. O hodnotení vplyvu náväznosti&nbsp; týchto procedúr na celkový efekt kúpeľnej liečby je&nbsp; v literatúre málo údajov.
Súbor: 31 pacientov s gonartrózou s priemerným vekom 70,6 rokov bolo počas 3 týždňovej kúpeľnej liečby v SLK Piešťany zaradených do dvoch súborov. Vo vyšetrovanom súbore (14 pacientov) sa počas&nbsp; kúpeľnej liečby dodržiavala zásada náväznosti hypertermných procedúr na pohybovú liečbu. V kontrolnom súbore (17 pacientov) sa&nbsp; táto zásada nerešpektovala.
Metódy: Na začiatku a konci kúpeľnej liečby sa hodnotili u oboch súborov tieto parametre: bolesť pomocou vizuálnej analógovej škály (VAŠ) v mm, Lequesnov algofunkčný test a rozsah pohyblivosti kolenného kĺbu monitorovaný goniometrom.
Výsledky: Dodržiavanie zásady náväznosti hypertermných procedúr s pohybovou liečbou nemalo jednoznačný vplyv na výsledky liečby. V oboch súboroch klesla hodnota VAŠ, v základnom súbore z 55,9 ± 16,9 na 31,1 ± 15,2, v kontrolnom súbore z 56,2 ± 16,2 na 31,4 ± 15,9 (p=0,49) Celkový počet bodov Lequesnovho algofunknčného indexu klesol v základnom súbore&nbsp; z 8,4 ± 2,6 na 5,4 ± 2,2, v kontrolnom súbore z 9,1 ± 3,3 na 6,5 ± 2,9 (p=0,33). Rozsah pohyblivosti sa u oboch súborov mierne zlepšil, zmeny nie sú signifikantné.
Záver: Poznatok, že náväznosť procedúr neovplyvňuje zásadne výsledok kúpeľnej liečby, umožňuje akceptovať súčasnú prax v našich kúpeľných zariadeniach, kde je z organizačných a technických dôvodov nutné obsadzovať kapacity balneoprevádzky od prvých ranných termínov rovnomerne.

MUDr. Soňa ŽLNAYOVÁ, PhD.

 

Hodnotenie účinku komplexnej kúpeľnej liečby u pacientov s osteoartrózou  váhonosných kĺbov

Súhrn

Cieľ: vyhodnotiť účinky komplexnej balneoterapie u pacientov  s klinicky symptomatickou osteoartrózou váhonosných kĺbov.
Materiál a metódy:Klinická štúdia 40 pacientov s klinicky symptomatickou osteoartrózou bedrového a kolenného kĺbu podľa  Kellgrena a Lawrenca (1963) liečených v SLKP Piešťany, a.s. s mediánom  dĺžky liečby 19 dní. Na hodnotenie   kĺbovej   bolesti, stuhnutosti   a kĺbovej  funkcie bola použitá vizuálna analógová stupnica (VAS) a štandardizovaný dotazník  Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index Questionnaire (WOMAC)
Výsledky: Komplexná kúpeľná liečba potvrdila štatisticky významný pokles intenzity bolesti (VAS 67,12 vs 34,50, WOMAC 15,35 v.s 8,9, p<0,001), zmiernenie stuhnutosti ((WOMAC 5,02 v.s 3,20 , p<0,001, zlepšenie kĺbovej aktivity (WOMAC 49,3 na31,4, p<0,001), zlepšenie celkového skóre WOMAC (69,7 na 43,6).
Záver: Komplexná kúpeľná liečba trvajúca 21 dní viedla u pacietov  s osteoartrózou bedrových a kolenných kĺbov k ústupu bolesti, zmierneniu kĺbovej stuhnutosti a zlepšeniu kĺbovej  funkcie.

MUDr. Zimanová Tamara

Práce v anglickej verzii:
Study of Piešťany Peloid (Mud) and Thermal Water Biological Effects
Bratislava – Piešťany 1996
Department of Biochemical Technology, School of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava
Research Institute of Rheumatic Diseases, Piešťany
Responsible Compilers:  Prof. Ing. Ján Fuska, DrSc., Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Cooperating Compilers:  Ing. Bohumil Proksa, DrSc., Ing. Mária Šturdíková, CSc., Ing. Mária Stančíková, CSc., Ing. Karol Švík, CSc.

Study of biological effects of the mud and thermal water from Piešťany
Bratislava, 1997
Department of Biochemical Technology, Faculty of Chemical Technology, Slovak University of Technology, Bratislava
Research Institute of Rheumatic Diseases, Piešťany
Principal investigators: prof. Ing. Ján Fuska, DrSc., Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Co-investigators: Ing. Bohumil Proksa, DrSc., Ing. Mária Šturdíková. CSc., Ing. Mária Stančíková, CSc., Ing. Karol Švík, CSc.

Research of Factors Participating in the Effect of Natural Healing Sources Applied in Piešťany Spa
Study of Thermal Mud Characteristics Used in Balneological Facilities of Piešťany Spa

Bratislava – Piešťany 2000
Research Institute of Rheumatic Diseases Piešťany
Head Complilor: Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Deputy Head Compilor: Prof. Ing. Ján Fuska, DrSc.
Cooperating Compilors: Ing. Mária Stančíková, CSc., Ing. Bohumil Proksa, DrSc., Ing. Karol Švík, CSc., Mgr. Richard Ištok, Doc. Ing. Svätoslav Hluchý, CSc., SPÚ Nitra
Consultants: MUDr. Mária Tóthová, SLK, MUDr. Ružena Čunčíková, SLK

Evaluation of the overall effect of the spa treatment in patients with clinically symptomatic osteoarthritis of weight-carrying joints
Rybár, I., Zimanová, T., Vajcík, J., Vlčková, V., Jurča, J.
Research Institute of Rheumatic Diseases, Piešťany
Director: prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Health Spa Piešťany
Director General: Ing. I. Drábek

Theoretical and Experimental Studies of Piešťany Mud and River Sediment Microbial Community
Bratislava 1999
Department of Biochemical Technology School of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava
Responsible Compilor: Ing. Mária Šturdíková, PhD.
Cooperating Compilors: Ing. Katarína Mináriková

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X