toggle menu
Naši lekári
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Naši lekári


LEKÁRSKY RIADITEL'
MUDr. Rastislav Gašpar

...na pozícii lekárskeho riaditeľa SLK Piešťany, a.s. pracuje od októbra 2013. Po ukončení štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, v odbore všeobecné lekárstvo, pracoval na ARO v nemocnici v Ilave a neskôr vo fakultnej nemocnici v Trnave. Pôsobením v renomovanej farmaceutickej spoločnosti nadobudol popri lekárskych skúsenostiach aj manažérske zručnosti. Ako riaditeľ odboru zdravotnej starostlivosti na Ministerstve zdravotníctva SR sa venoval legislatívnej činnosti a spolupráci s medzinárodnými organizáciami v rámci EÚ alebo WHO, no stretával sa aj s námetmi a sťažnosťami bežných pacientov. Podieľal sa na európskom projekte v oblasti zvýšenia bezpečnosti a kvality zdravotnej starostlivosti.

 

VEDÚCI LEKÁRI
MUDr. Pavel Makovník

... pracuje ako vedúci lekár v Kúpeľnom hoteli Balnea Grand Splendid, má dlhoročnú prax v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. V Kúpeľoch Piešťany pracuje od roku 1984. Popri práci lekára a riadiacej práci sa venuje i mladým lekárom, ktorí sa rozhodli pôsobiť v oblasti
kúpeľníctva. Je autorom odborných prác, venuje sa prezentačnej činnosti, organizuje a aktívne sa zúčastňuje odborných sympózií a kongresov.

MUDr. Tamara Zimanová

... pracuje ako vedúci lekár v Kúpeľnom hoteli Balnea Esplanade Palace. Má viac ako 30 ročnú prax v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a  taktiež v odbore reumatológia. Je autorom odborných štúdií a prác, organizuje a aktívne sa zúčastňuje odborných sympózií, kongresov aj s medzinárodnou účasťou. Svoje bohaté vedomosti a skúsenosti odovzdáva mladým lekárom. je odborným zástupcom SLKP, a.s. za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v Prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky

LEKÁRI
 
MUDr. Rudolf Blahunka

... ako dlhoročný pracovník spoločnosti pôsobil vo viacerých strediskách, či už v pozícii samostatného alebo vedúceho lekára. V súčasnosti pracuje ako samostatný lekár v Kúpeľnom dome IRMA a zároveň ako vedúci lekár riadi diagnostické oddelenie v SLKP. Svoje bohaté odborné vedomosti a skúsenosti odovzdáva ďalej aj ako externý vysokoškolský pedagóg na Univerzite Cyrila a Metoda Trnava - Inštitút Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany.
  MUDr. Viera Drličková, CSc.

... v SLKP pracuje od roku 2001, v súčasnosti ako samostatný lekár v kúpeľnom hoteli Jalta. Okrem špecializácie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia je špecialistom v odbore neurológia s vedeckou hodnosťou „kadidát lekárskych vied“. Komunikuje v 6 cudzích jazykoch. 
  MUDr. Peter Lulovič

... je špecialistom v odbore ortopédia, pred nástupom do Kúpeľov Piešťany dlhoročne v tejto oblasti pôsobil nielen na Slovensku, ale aj na viacerých klinikách v Nemecku. Pracuje ako samostatný lekár v Kúpeľnom hoteli Balnea Esplanade Palace.
  MUDr. Tomáš Lulovič

... dlhoročne pôsobí ako samostatný lekár v Kúpeľnom hoteli Balnea Grand Splendid, má špecializáciu v odbore  vnútorné lekárstvo a  fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
MUDr. Oľga Maceková

... patrí medzi lekárov s dlhoročnou odbornou praxou v oblasti  fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a reumatológie. V súčasnosti sa ako samostatný lekár venuje klientom v Kúpeľnom dome IRMA.
  MUDr. Ján Mašan

... pred pôsobením v SLKP, a.s. sa venoval odboru chirurgia  a traumatológia, od r. 1998 pracuje v Kúpeľoch Piešťany a využíva svoju ďalšiu špecializáciu fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, pôsobil vo viacerých strediskách ako samostatný lekár, ale i vedúci lekár. V súčasnosti pracuje v Kúpeľnom hoteli Jalta ako samostatzný lekár,  zároveň sa venuje pedagogickej činnosti na Katedre klinických odborov a fyzioterapie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave.
 
MUDR. Daniela Richvalská

... pred pôsobením v Kúpeľoch Piešťany pracovala v oblasti dorastového lekárstva, pediatrie  všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, v SLKP, a.s. pracuje od r.2007, v r.2011 úspešne ukončila štúdium v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracuje v Kúpeľnom hoteli Balnea Esplanade Palace.
MUDr. Zlatica Rohová

... v Kúpeľoch Piešťany pôsobi od r. 1970, v súčasnosti pracuje ako samostatný lekár v Kúpeľnom hoteli Pro Patria, kde našim klientom odovzdáva svoje bohaté vedomosti  a skúsenosti z oblasti vnútorného lekárstva, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a reumatológie.
Je precíznym diagnostikom reumatických a svalovo-kostrových ochorení. Do rehabilitácie v SLKP zaviedla jogu, zaslúžila sa o prípravu a realizáciu „chodníkov zdravia“ v kúpeľnom parku SLKP.  
 

MUDr. Nataliya Kovchar

...v SLKP pracuje od 22.6.2012 – venuje sa klientom v Kupelnom hoteli Pro Patria.


1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X