toggle menu
Kódex o správe a riadení spoločnosti
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Kódex o správe a riadení spoločnosti

KÓDEX
SPRÁVY A RIADENIA SPOLOČNOSTI
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Vyhlásenie členov orgánov spoločnosti
Členovia predstavenstva a dozornej rady Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. sa zaviazali ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance a prijali Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností v doleuvedenom rozsahu.
Spoločnosť vyhlasuje, že dodržiava Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností, ako aj pravidlá Burzy cenných papierov v Bratislave, ktoré upravujú zverejňovanie všetkých podstatných informácií. Dodržiavanie uvedených predpisov zo strany spoločnosti zabezpečuje všetkým akcionárom a potencionálnym akcionárom prístup k informáciám o finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch, vlastníctve a riadení spoločnosti, na základe čoho môžu robiť kvalifikované investičné rozhodnutia.

V Piešťanoch, dňa
Predstavenstvo: Ing. Lev Novobilský, predseda , Klaus Pilz, podpredseda, John Ernest Smith, Balázs Zotlán Kovács,Ing. Emauel Paulech, Ing. Jurina Halmayová ,členovia
Dozorná rada: Sándor Betégh, predseda, Dr. Imre Deák, János Tobiás, Ing. Pavel Říha, MUDr. Pavol Zatkalík,František Nortík, členovia

A. Preambula
1. Údaje z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
obchodný názov: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Sídlo: Winterova 29, Piešťany 921 29
právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava oddiel: Sa vložka č. 181/T
deň zápisu: 05.08.1996
IČO: 34 144 790
IČ DPH: SK 2020389668
Hlavný predmet činnosti

 • prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov, kúpeľných liečební a balneoterapeutických a vyšetrovacích zariadení
 • poskytovanie komplexnej ústavnej kúpeľnej starostlivosti (zdravotnícka starostlivosť, stravovanie, ubytovanie a hotelové služby) občanom SR a cudzincom podľa indikačného zoznamu
 • poskytovanie doplnkovej zdravotnej starostlivosti za úhradu: ambulantná kúpeľná starostlivosť, rehabilitačné a rekondičné pobyty, ozdravné pobyty, kúpeľné procedúry, špecializované lekárske vyšetrenia a pod.
 • využívanie, rozvoj a ochrana prírodných lieči zdrojov v rozsahu povolenia. Vykonávanie funkcie správcu prírodných liečebných zdrojov
 • udržiavanie a tvorba kúpeľného prostredia, pokoja a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území podľa kúpeľného štatútu
 • spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonalenia poskytovania zdravotníckej starostlivosti
 • technické činnosti spojené s udržiavaním a ochranou majetku a životného prostredia
 • ostatné činnosti v rozsahu viazaných a voľných živností. (skrátený výpis)

2. Politika kvality spoločnosti

2.1 Kúpele Piešťany vďačia za svoju povesť predovšetkým unikátnym prírodným prameňom termálnej minerálnej vode, ktorá vyviera z hĺbky 2000 m. Táto voda je hlavným činiteľom tvorby liečivého sírneho bahna, ktorý predstavuje unikátny peloid v európskom a svetovom meradle.

2.2 Politika kvality

 • Prosperita spoločnosti = zvyšovanie produktivity a efektívnosti práce; zvyšovanie efektívnosti kapitálu a vložených prostriedkov.
 • Trvalá zodpovednosť manažmentu za kvalitu odvádzanej práce a za zapojenie všetkých zamestnancov do systému manažmentu kvality.
 • Najvyšším cieľom kvality služieb sú pozitívne výsledky komplexnej kúpeľnej starostlivosti a spokojnosť hostí
 • Ochrana prírodných liečivých zdrojov, minerálnych vôd, kúpeľného územia, areálu kúpeľov a životného prostredia, záruka pre ďalšie generácie.
 • Marketingová definícia produktov a znakov zabezpečujúca kvalitu poskytovaných služieb a prostriedkov zabezpečujúcich služby.
 • Neustále zlepšovanie kvality základných a doplnkových produktov je zárukou lepšieho uplatnenia a
 • vyššieho podielu spoločnosti na medzinárodnom trhu.
 • Vedeckovýskumná činnosť v úzkej spolupráci so špecializovanými ústavmi a odborníkmi je zárukou lepších liečebných výsledkov.
 • Spokojnosť zamestnancov a ich podiel na prosperite cez odbornú prípravu, hmotnú stimuláciu a sociálnu starostlivosť.

2.3 Ciele kvality

 • definovanie jasných potrieb zákazníka vhodnými ukazovateľmi kvality,
 • preventívne opatrenia a riadenie činnosti za účelom predchádzania nespokojnosti zákazníka,
 • optimalizácia nákladov na kvalitu a úroveň poskytovanej služby,
 • priebežné preskúmanie požiadaviek na služby a ich dosiahnutie za účelom identifikovania možností pre zlepšovanie kvality služby,
 • vytvorenie zodpovednosti všetkých zamestnancov za kvalitu poskytovanej služby,
 • predchádzanie nepriaznivým účinkom smerom navonok a na životné prostredie.

2.4 Politika kvality dokumentuje koncepciu kvality

 • vo vzťahu k úrovni komplexnej kúpeľnej starostlivosti, hotelových a doplnkových služieb,
 • k predstave o dobrom mene a reputácii spoločnosti,
 • k prístupom, ktoré majú byť prijaté na dosahovanie cieľov kvality,
 • k postaveniu zamestnancov spoločnosti, ktorí sú zodpovední za uplatňovanie koncepcie kvality.

2.5 Za plnenie politiky kvality spoločnosti zodpovedajú:predstavenstvo, vrcholový a výkonný manažment a všetci zamestnanci. Každý hosť je pre nás prvoradý, nech je dôvod jeho pobytu zdravotný, rekondičný, rekreačný, musí sa vždy stretnúť s ochotnými, vždy dobre naladenými zamestnancami, ktorí sú pripravení plniť jeho požiadavky.

3. Základné princípy pre vykonávanie správy a riadenia spoločnosti

3.1 Kódex pre správu a riadenie spoločnosti vychádza z piatich princípov, ktoré prijala OECD v apríli 1999:

 • zodpovednosť správnych orgánov
 • základné práva akcionárov
 • rovnocenné zaobchádzanie s akcionármi
 • zverejňovanie informácií a transparentnosť
 • úloha záujmových skupín pri správe spoločnosti.

B. Orgány spoločnosti

1. Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä: Schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky. Rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade straty a určenie výšky tantiém a dividend Rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie a vydanie dlhopisov. Voľba a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady (okrem členov dozornej rady volených zamestnancami), určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva a dozornej rady. Zmena stanov. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene jej právnej formy. Rozhodovanie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak. Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou. Schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti. Rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia,

2. Predstavenstvo

 • je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Funkcia člena predstavenstva je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady. Generálny riaditeľ nesmie byť členom dozornej rady,
 • sa schádza minimálne šesťkrát do roka. Všetci členovia predstavenstva sú odborne schopní nezávisle posudzovať otázky stratégie, výkonu, zdrojov, vrátane kľúčových funkcií a noriem konania. Má možnosť využívať nezávislé odborné poradenstvo, ktoré financuje spoločnosť,
 • riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady, najmä:

Vykonáva
obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Vykonáva
zamestnávateľské práva. Zvoláva valné zhromaždenie. Vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.
Zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti. Vedie zoznam akcionárov, počet akcií druh a menovitú hodnotu a číselné označenie akcií,
-valnému zhromaždeniu predkladá: Návrh na zmenu stanov, návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov. Riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku. Návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát. Návrh na zrušenie spoločnosti alebo na zmenu jej právnej formy.
-dozornej rade predkladá najmenej jedenkrát za rok: Informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie; o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií, a výnosov spoločnosti; na žiadosť dozornej rady správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom a informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.

2.1 Prechádzajúci súhlas dozornej rady sa vyžaduje na: Peňažné vklady do jednej obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia nad 16 600,- EUR, alebo ak peňažný alebo nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti tvorí v tejto spoločnosti podiel menší ako polovicu; Nepeňažné vklady, okrem nehnuteľností, do jednej obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia nad 16 600,- EUR účtovnej hodnoty a vo všetkých prípadoch, kde je trhové ocenenie nižšie ako bilančné; Zvýšenie vkladu do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia; Nepeňažné vklady, ktorých predmetom je nehnuteľný majetok do obchodnej spoločnosti, družstva alebo združenia; Prevody vlastníctva k nehnuteľnému majetku pri predaji nehnuteľností; Uzavretie nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou dlhšou ako 12 mesiacov; Uzavretie záložnej zmluvy na majetok spoločnosti.

2.2 Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja, z ktorých jedným je predseda alebo podpredseda predstavenstva a druhým ktorýkoľvek člen predstavenstva.

3. Dozorná rada

 • Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada sa schádza minimálne trikrát do roka.
 • Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci. Generálny riaditeľ nesmie byť členom dozornej rady.
 • Dozorná rada preskúmava: Riadnu, mimoriadnu a konsolidovanú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu. Výročnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom. Zásadné zámery obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti; informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
 • Dozorná rada posudzuje: Návrh predstavenstva na zrušenie spoločnosti. Návrh predstavenstva na vymenovanie likvidátora spoločnosti. Návrh predstavenstva na udelenie súhlasu z obmedzenia pri nakladaní s majetkom spoločnosti. Získanie a scudzenie majetkových účastí vrátane majetkových vkladov alebo ich zvýšenia do obchodných spoločností, družstiev a iných spoločností. Obchodný plán a podnikateľské zámery na bežný rok. Návrh plánu rozdelenia zisku, pravidlá tvorby a použitia ostatných fondov tvorených spoločnosťou.
 • Dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky.
 • Dozorná rada overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav spoločnosti. Pritom kontroluje a valnému zhromaždeniu predkladá závery a odporúčania týkajúce sa najmä: plnenia úloh uložených valným zhromaždením predstavenstvu; dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov v činnosti spoločnosti; hospodárskej a finančnej činnosti spoločnosti, účtovníctva, dokladov, účtov, stavu majetku spoločnosti, jej záväzkov a pohľadávok.
 • Dozorná rada zvoláva valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti.

C. Štruktúra SLKP

2.4 Vrcholový manažment

Predstaviteľmi vrcholového manažmentu sú: generálny riaditeľ a odborní riaditelia úsekov. Riadiace
kompetencie upravujú: Stanovy, Štatút predstavenstva, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok.

2.5 Výkonný manažment
Predstaviteľmi výkonného manažmentu sú: riaditelia Kúpeľných hotelov, vedúci hospodárskych stredísk, vedúci odborných útvarov riaditeľstva. Kompetencie upravuje Organizačný poriadok a Pracovný poriadok. Manažéri SLKP sú povinní poskytovať predstavenstvu zodpovedajúce a včasné informácie. Informácie, ktoré manažment dobrovoľne poskytne, nemusia byť za všetkých okolností dostačujúce a členovia predstavenstva by mali v prípade potreby požadovať ďalšie spresnenia.

2.6 Zamestnanci

Veľké veci sa skladajú z maličkostí a každý z našich zamestnancov svojim dielom prispieva k úspešnému a hospodárskemu chodu spoločnosti. Plnenie cieľov spoločnosti sa zabezpečuje predovšetkým stálym vzdelávaním, školením a tréningom zamestnancov a uplatňovaných sociálnej politiky v starostlivosti o zamestnancov. Výsledkom snaženia zamestnancov musí byť spokojný hosť.

D. Vzťah spoločnosti k akcionárom


1. Spoločnosť akceptuje všetky svoje zo zákona vyplývajúce povinnosti voči akcionárom ako aj zamestnancom, veriteľom a dodávateľom. Spoločnosť dodržiava všetky ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa ochrany práv akcionárov, obzvlášť ustanovenia o včasnom poskytovaní všetkých relevantných informácií o spoločnosti a ustanovenia o zvolávaní a vedení jej výročných valných zhromaždení.

2. Správne orgány a manažment spoločnosti uplatňujú rovnocenné zaobchádzanie, čestné jednanie a rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými akcionármi.

3. Manažment spoločnosti zabezpečuje včasné a presné informovanie o všetkých podstatných otázkach, vrátane finančnej situácie, výsledkov hospodárenia, vlastníctva, správy a riadenia pre rozhodovanie akcionárov.

4. Akcionári majú právo
-na dostatočné a včasné informácie, týkajúce sa dátumu, miesta konania a programu valného zhromaždenia, dokumentov, ktoré budú v programe rokovania valného zhromaždenia.
-zúčastňovať sa valného zhromaždenia spoločnosti, klásť otázky a dostať odpoveď predstavenstva a
dozornej rady a uplatňovať hlasovacie právo,
-na všetky relevantné informácie o spoločnosti, jej činnosti a jej riadení, a to včas a pravidelne,
-na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie,
-voliť a odvolávať členov štatutárnych orgánov,
-v prípade pasivity spoločnosti domáhať sa plnenia povinností, respektíve náhrady škody spôsobenej
porušením povinností členmi orgánov spoločnosti,
-nazerať do zápisníc z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovávať mlčanlivosť.

5. Akcionári môžu právne účinne presadzovať svoje záujmy ekonomických vlastníkov využitím svojho práva účasti na valnom zhromaždení. Hlasovaním na valnom zhromaždení prejavuje akcionár svoju vôľu, valné zhromaždenie je však orgánom spoločnosti, preto uznesenie valného zhromaždenia vyjadruje vôľu spoločnosti vytvorenú jedným z jej orgánov, a to pre spoločnosť a jej orgány záväzným spôsobom. Tak sa rozhodovaním valného zhromaždenia vôľa akcionárov transformuje na vôľu spoločnosti.

6. Pre prijímanie rozhodnutí akcionárov na valnom zhromaždení platí väčšinový princíp uznesenia valného zhromaždenia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov akcionárov, určité zákonom alebo stanovami spoločnosti určené rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou hlasov (dvojtretinová), pričom počet hlasov akcionára závisí zásadne od menovitej hodnoty akcií, ktoré má akcionár vo svojom majetku. Akcionári disponujúci na valnom zhromaždení potrebnou väčšinou hlasov sú váhou svojich hlasov schopní presadiť na valnom zhromaždení svoju vôľu, a tým transformovať svoju vôľu na vôľu spoločnosti. Väčšinový princíp kreovania vôle v spoločnosti tak determinuje možný vplyv jednotlivých akcionárov na správu a riadenie akciovej spoločnosti.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X