toggle menu
Kúpeľná liečba
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Kúpeľná liečba

Zdravie a liečba

Komplexná  kúpeľná liečba ochorení kože v kúpeľoch Smrdáky sa opiera o dlhoročnú tradíciu využitia unikátnych prírodných liečivých zdrojov - sírovodíkovej minerálnej liečivej vody a sírneho liečivého bahna, prostriedkov lokálnej liečby a fyzikálnej terapie i liečebnej rehabilitácie, a zároveň o vysokú erudíciu a profesionalitu lekárov a ostatného personálu. Práve tieto zložky liečebného komplexu kúpeľov Smrdáky sú zárukou výrazného liečebného efektu na zdravotný stav našich pacientov. PLK Smrdáky sú kúpele zamerané na liečbu neinfekčných kožných chorôb ako aj chorôb pohybového ústrojenstva. Pri liečbe využívajú opäť prírodné minerálne zdroje - minerálnu vodu s vysokým obsahom sírovodíka a minerálne sírovodíkové bahno. Okrem balneoterapie disponujeme i moderným rehabilitačným oddelením.


Zdravotná starostlivosť

V kúpeľoch Smrdáky je základom pre liečbu sírovodíková minerálna voda, ktorá patrí k vodám s najvyšším obsahom sírovodíka v Európe.  Uplatňovanie všetkých liečebných postupov je v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy.

V liečebnom procese hrá hlavnú úlohu lekár, ktorý okrem základného medicínskeho vzdelania musí byť špecialista s erudíciou v oblasti dermatológie alebo balneológie, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie. Lekár na začiatku pobytu pacienta vyšetrí, stanoví alebo spresní diagnózu a aktuálny stav pacienta, stanoví plán na liečbu ochorenia. Individuálny liečebný program sa v priebehu liečenia pravidelne 1x týždenne kontroluje a podľa potreby upravuje.


 

 

Liečebné postupy

Pri vstupnej prehliadke vykoná sestra a lekár úplné anamnestické vyšetrenie, ktoré je nutné na poznanie vlastného ochorenia a jeho príčin. Pohovor s pacientom umožňuje lekárovi získať pacientovu dôveru. Kompletným klinickým vyšetrením si lekár dopĺňa poznatky získané anamnézou. Urobí vyšetrenie kože  pacienta s posúdením aktuálneho stavu kožných prejavov, meranie pohybových funkcií, sleduje stereotypy pohybu a chôdze, pozoruje úkony bežných činností, meria silu svalov, zistené odchýlky od normy, prípadne i zmeny v sledovaných fyziologických parametroch si overuje ďalšími vyšetreniami. Počas kúpeľnej liečby niekedy dochádza k prechodnému subjektívnemu, ale i objektívnemu zhoršeniu zdravotného stavu pacienta,  tzv. „kúpeľnej reakcii“.  Ide o reaktívnu prestavbu funkčných, adaptačných  a imunitných systémov organizmu vplyvom pôsobenia jednotlivých či všetkých faktorov kúpeľnej liečby. Táto reakcia môže trvať rôzne dlho a závisí od konkrétneho celkového stavu pacienta a jeho adaptability. Najčastejšie vymizne v priebehu prvých dní liečebného pobytu.


Cieľom komplexnej kúpeľnej liečby je zlepšenie alebo vymiznutie kožných prejavov s predĺžením remisie (obdobie bez príznakov ochorenia alebo len s minimálnymi prejavmi), normalizácia funkcii pohybového aparátu narušených patologickým procesom. Nemenej dôležitým sa javí zlepšenie subjektívneho pocitu zdravia a zvýšenie psychickej a fyzickej zdatnosti, čo v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality života chronicky chorého pacienta.

 

Komplexná liečba hradená zdravotnými poisťovňami

Liečebné pobyty samoplatcov

 

Výsledky komplexnej kúpeľnej liečby

Komplexná kúpeľná liečba ochorení kože a pohybového aparátu má špeciálne liečebné uplatnenie. Pacient je zbavený nepriaznivých vplyvov domáceho a pracovného prostredia. Pôsobia na neho priaznivé vplyvy kúpeľného prostredia, prírodných liečebných prostriedkov, najmodernejšie prostriedky fyzikálnej liečby, liečebná starostlivosť vysoko erudovaných zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho má klient možnosť športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia. V kúpeľoch sa uplatňuje ochranný liečebný režim, pretože v zmysle zákonov SR sú kúpele zdravotníckym zariadením so všetkými zárukami zdravotnej starostlivosti. Pacient si odnáša so sebou do domáceho prostredia nielen výsledok súborného pôsobenia komplexu liečebných procedúr, ale aj stereotyp správneho ošetrovania kože, nácvik prvkov liečebného telocviku, poznatky zdravotníckej osvety, odporúčanej diéty a optimizmus pre ďalší postup. Dobré liečebné výsledky sú stimulom pre opakovanie liečby, čoho dôkazom sú časté návraty pacientov na liečenie.

Výsledky liečby...

 

Rezervácie a informácie

Tel.: +421 34 69 59 173

E-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk

 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X