toggle menu
Zdravotné poisťovne
Ceny viazané na heslo Pridané
Ceny viazané na heslo zavrieť7
Promotion
Corporate
Travel Agent

Zdravotné poisťovne

Liečebné pobyty cez zdravotné poisťovne

„Ako si vybaviť kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu“

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku na základe odporúčania lekára -špecialistu v príslušnom špecializačnom odbore. Pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Detailnejšie informácie nájdu poistenci v Indikačnom zozname (príloha Zákona č.661/2007, publikovaný na www.zbierka.sk).

Záujemca o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec slovenskej zdravotnej poisťovne) požiada lekára špecialistu, alebo všeobecného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. (detailnejšiu informáciu, ktoré pracovisko môže návrh vystaviť, nájdete v Indikačnom zozname). Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.

Zdravotná poisťovňa schválený návrh na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny A odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu s indikáciou skupiny B zdravotná poisťovňa

  • 1. odošle návrh priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť
  • 2. alebo zašle schválený návrh poistencovi, ktorý si zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých z kúpeľov, ktoré mu odporučí zdravotná poisťovňa

Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.


Komplexná kúpeľná liečba cez zdravotné poisťovne

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny A

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa zmluvných podmienok.

V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. a nariadením vlády SR 403/2008 Z.z. hradia poistenci pri príchode € 1,66 (Sk 50) denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Od tejto platby sú podľa zákona č.577/2004 z.z. § 38 bod 3 ods.8a oslobodené osoby:

1. do dovŕšenia troch rokov veku
2. v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v   hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
3. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety

Kúpeľná liečba na indikáciu skupiny B

Kúpeľná liečba na indikácie, pri ktorých hradí zdravotná poisťovňa náklady na liečenie, náklady na ubytovanie a stravu hradí poistenec.


Doplatky za kúpeľnú starostlivosť 2018 - indikačná skupina B


Viac informácií o kúpeľnej liečbe cez zdravotné poisťovne - zmluvní partneri


Slovenská republika
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Dôvera
Union poisťovňa

Česká republika
Všeobecní zdravotná pojišťovna
Revírni bratská pokladna
Zdravotná pojišťovna Ministerstva vnitra
Česká prumyslová zdravotná pojišťovna


Kontaktné pracovisko pre objednávanie kúpeľnej liečby:


Lívia Vávrová

Tel.: +421 34 69 59 173

Fax:  +421 34 65 75 135

Email: reservations.smr@spasmrdaky.sk

Milí klienti – poistenci zdravotných poisťovní,

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., Prírodné liečebné kúpele Smrdáky majú v súčasnosti podpísané zmluvy o poskytovaní kúpeľnej liečebnej starostlivosti na návrhy indikačnej skupiny A aj indikačnej skupiny B so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

Kúpele Smrdáky sú pripravené vyhovieť Vašim požiadavkám a Váš liečebný pobyt zrealizovať podľa Vašich predstáv a k Vašej spokojnosti.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X