toggle menu
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Vážený klient,

ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., so sídlom Winterova 29, 921 29 Piešťany, IČO: 34 144 790 (ďalej len „spoločnosť“) si kladie za úlohu chrániť osobné údaje všetkých jej klientov v súlade s normami Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť prijala príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane zákona o ochrane osobných údajov, vzťahujúcimi sa na ochranu údajov. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov jej klientov pred nezákonnými formami spracúvania. Primárnymi zásadami v oblasti ochrany osobných údajov našej spoločnosti sú najmä:

 • Prístup k vašim osobným údajom majú len oprávnené osoby našej spoločnosti a oprávnené osoby našich sprostredkovateľov, ktorých zoznam nájdete tu.
 • Poskytovanie osobných údajov sa realizuje len v intenciách osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom alebo súdnym orgánom, ak si to vyžaduje príslušný zákon v prípade odozvy na právne nároky alebo súdne procesy.
 • Monitorujeme vyhradené verejne prístupné priestory areálu spoločnosti kamerovým systémom len za účelom  ochrany majetku, verejného poriadku,  života a zdravia fyzických osôb.
 • Na zaistenie ochrany a bezpečností spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie.
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z čerpania našich služieb.
 • Osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohlo využiť na priame marketingové účely, pokiaľ nám na to nedáte výslovný súhlas.
 • Poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi a len tak dlho, ako je to nevyhnutné na poskytnutie kvalitných služieb (ubytovacie alebo kúpeľné a s nimi súvisiace doplnkové služby), odpovedí na vaše otázky alebo na vyriešenie vašich problémov.

Naša spoločnosť spracúva len tie osobné údaje, ktorých spracúvanie je na základe osobitných právnych predpisov potrebné na poskytnutie našich služieb a to najmä v súvislosti so zabezpečením ubytovacích služieb alebo kúpeľných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb alebo, ktoré nám chcete dobrovoľne poskytnúť na základe vášho súhlasu a to najmä v súvislosti:

 • so získaním spätnej väzby týkajúcej sa úrovne nami poskytovaných služieb,
 • marketingovými aktivitami.

Ďalšie vaše práva ako dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov sú upravené v ustanovení § 28 zákona o ochrane osobných údajov.  Podľa tohto ustanovenia dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu spoločnosti od nás ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti najmä v rozsahu:  identifikačné údaje spoločnosti,  identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene spoločnosti, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť získala jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade uplatnenia práv žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom sa žiadosť považuje za podanú ak dotknutá osoba spoločnosti doručí žiadosť písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.

Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s., Winterova 29, 921 29 Piešťany alebo na e-mailovej adrese osobneudaje@spapiestany.sk

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. je prevádzkovateľom nasledovných informačných systémov (informácie uvádzame v rozsahu vedenia evidencie o prevádzkovaných informačných systémoch podľa zákona o ochrane osobných údajov):

V prípade spracúvania osobných údajov vo vernostnom programe „Danubius Europoints“ je spoločnosť SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je spoločnosť Danubius Hotel Operation and Services, akciová spoločnosť so sídlom v Maďarsku, 1051 Budapest, Szent István tér 11. Tento prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s princípmi ochrany osobných údajov prijatými Európskou úniou a transformovanými do maďarského zákona na ochranu osobných údajov č. 112 z roku 2011. Dotknutá osoba, ktorá poskytne svoje osobné údaje do vernostného programu má preto zaručené rovnaké práva na ochranu osobných údajov aké v SR ustanovuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vaše osobné údaje poskytnuté do tohto programu nebudú poskytované ani zverejňované. Sú prístupné len hotelom patriacim do skupiny Danubius Hotels Group so sídlom v EU, v ktorých účastník vernostného programu môže čerpať z neho vyplývajúce benefity. Zoznam hotelov patriacich do skupiny Danubius Hotels Group je prístupný na www.danubiushotels.com.

So zásadami ochrany osobných údajov maďarského prevádzkovateľa vernostného programu  „Danubius Europoints“ sa môžete oboznámiť nižšie v bode III.2.Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Danubius Hotel Operation and Services, a.s.


I. Správca údajov
II. Definície
III. Spravovanie údajov
III.1. Využívanie hotelových služieb
III.2. Vernostný program pre hostí a Danubius firemný program
III.3. Danubius Gift Card – darčekové poukážky
III.4. Žrebovanie cien
III.5. Dotazník pre Hostí, systém hodnoteni
III.6. Bezpečnostné kamery
III.7. Newsletter - Novinky
III.8. Stránka na facebooku
III.9. Údaje o návštevnosti webových stránok
III.10. Kontakt
III.11. Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie
IV. Bezpečnosť údajov
V. Prenos údajov
VI. Spracovateľ údajov
VII. Práva a opravné prostriedky
VIII. Rôzne ustanovenia

I. Správca údajov

Danubius Hotel Operation and Services, akciová spoločnosť
Sídlo: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
IČO.: 01-10-041120
zaregistrovaný na Registračnom súde v Budapešti
DIČ.: 10219522-2-44   
Telefón: 06/1-8894172
pracovník zodpovedný za ochranu údajov: Dr. Helga Sztanó
e-mail: adat@danubiushotels.com
Registračné číslo správcu údajov: 52139/2012.

(ďalej ako: „Spoločnosť” alebo „Danubius Co.”)
 
Spoločnosť rešpektuje osobné práva svojich klientov, a preto pripravila túto Príručku o ochrane údajov (ďalej len Príručka), ktorá je k dispozícii v elektronickej podobe na internetovej stránke Spoločnosti, ako aj v tlačenej podobe v každom hoteli.
Spoločnosť ako správca údajov prehlasuje, že dodržiava ustanovenia Zákona č. 112 z roku 2011 o práve na informácie a o slobode informácií (ďalej len: „Zákon o ochrane osobných údajov”).

Táto Príručka poskytuje všeobecný prehľad o tom, ako Spoločnosť spravuje údaje počas poskytovania svojich služieb. Vzhľadom na širokú škálu požiadaviek hostí sa môže spôsob spravovania údajov príležitostne líšiť od toho, čo je uvedené v tejto Príručke. K takejto odchýlka môže dôjsť na požiadanie hosťa a Spoločnosť bude vopred informovať hosťa o danom spôsobom. Spoločnosť poskytne informácie o každom spravovaní údajov, ktoré nie je uvedené v tejto Príručke ešte pred daným procesom spravovania údajov.

Spoločnosť je povinná spravovať osobné údaje len pre vopred stanovené účely, na nevyhnutne potrebný čas a za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností. Spoločnosť musí spravovať len také osobné údaje, ktoré sú potrebné a vhodné pre naplnenie cieľa konkrétneho spravovania údajov.

Právne vyhlásenie obsahujúce súhlas neplnoletých osôb mladších ako šestnásť rokov nie je platné, pokiaľ nie je dohodnuté alebo následne schválené štatutárnym zástupcom týchto neplnoletých osôb.
Ak Spoločnosť používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný účel zberu údajov, musí Spoločnosť v každom prípade informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.
Osobné údaje poskytnuté Spoločnosti počas procesu spravovania údajov sa sprístupnia len tým osobám, ktoré sú zazmluvnené alebo zamestnané v Spoločnosti na vykonávanie povinností týkajúcich sa daného procesu spravovania údajov.

II. Definície

Subjekt údajov: akákoľvek konkrétna fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovateľná (priamo alebo nepriamo) na základe osobných údajov;

Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty - a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.

Špeciálne údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.

Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie;

Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov;

Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia;

Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútorv vhodných na identifikáciu osoby (napríklad odtlačky prstov a dlane, vzorky DNA, skenovanie dúhovky);

Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom;

Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom;

Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná;

Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania;

Zablokovanie údajov: pridelenie indetifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie;

Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov;

Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov - vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi;

Tretia strana: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré nie sú totožné so subjektom údajov, správcom údajov alebo spracovateľom údajov.

III. Spravovanie údajov

III.1. Využívanie hotelových služieb

Spravovanie všetkých údajov týkajúcich sa subjektu údajov a poskytovanie služieb sú založené na dobrovoľnom súhlase za účelom toho, aby sa prostredníctvom takéto spravovania údajov poskytovali služby a/alebo udržiavali kontakty. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje popísané v tomto článku (okrem výnimiek definovaných v jednotlivých odsekoch) počas obdobia určeného v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonoch a po tomto období ich musí vymazať.

V prípade určitých služieb sa môžu v časti „komentáre“ poskytovať doplňujúce údaje, ktoré umožňujú kompletné posúdenie potrieb hosťa. Rezervácie izieb a poskytovanie služieb však nesmie závisieť od poskytnutia takýchto doplňujúcich údajov.
Hostia sa tiež môžu pri využívaní každej služby prihlásiť na ober noviniek. Spravovanie údajov týkajúcich sa noviniek je uvedené v Článku III.7.

III.1.1. Rezervácie izieb

V prípade on-line, osobnej (na papieri) alebo telefonickej rezervácie Spoločnosť požaduje/môže požadovať od Hosťa poskytnúť nasledujúce údaje:

 • názov (nepovinné)
 • meno,
 • priezvisko;
 • adresa (adresa, mesto, poštové smerové číslo, krajina)
 • e-mailová adresa;
 • číslo telefónu;
 • číslo mobilného telefónu (dobrovoľné)
 • druh kreditnej karty / debetnej karty;
 • číslo kreditnej karty / debetnej karty,
 • meno držiteľa kreditnej karty / debetnej karty;
 • dátum ukončenia platnosti kreditnej karty / debetnej karty
 • CVC/CVV kód kreditnej karty / debetnej karty (v prípade MasterCard: Card Validation Code (CVC2), v prípade Visa International: Card Verification Value (CVV2) .)

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spravovania údajov týkajúcich sa rezervácie izieb, pošlite svoj dotaz na reservations@danubiushotels.com.

III.1.2. Danubius účet
Ak si chcete rezervovať izbu on-line, môžete si vytvoriť "Danubius účet." Vytvorením Danubius účtu si hostia vytvoria užívateľský účet, ktorý im uľahčí rezervovanie izieb v budúcnosti, pretože poskytnuté údaje sú zaznamenané v užívateľskom účte a sú k dipozícii na neskoršie použitie.
Počas spravovania údajov týkajúcich sa Danubius účtu Spoločnosť spravuje údaje potrebné pre rezervovanie izieb (viď.  III.1.1.).

Hostia môžu požadovať vymazanie ich údajov spravovaných vo vernostnom programe poslaním e-mailu na adresu privacy@danubiushotels.com.
Danubius účet sa dá vytvoriť len vtedy, ak subjekty údajov súhlasia s tým, aby Spoločnosť spravovala ich osobné údaje, ktoré poskytnú.

III.1.3. Hotelové registračné karty
Pri využívaní hotelových služieb musia hostia vyplniť hotelovú registračnú kartu, v ktorej poskytnú súhlas Spoločnosti, aby spravovala údaje, ktoré musia poskytnúť.  Spoločnosť musí spravovať takéto údaje, aby splnila svoje povinnosti predpísané v príslušných právnych predpisoch (najmä pokiaľ ide o zákony týkajúce sa imigračnej kontroly a daní z cestovného ruchu), ako aj overiť ukončenie služieb a/alebo identifikovať Hostí tak dlho, ako je to vyžadované príslušnými úradmi dohliadajúcimi ma správne plnenie povinnosti definovaných v príslušných zákonoch:

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • občianstvo (výhradne na štatistické účely, údaj spracúvaný spôsobom, neumožňujúcim spätnú náväznosť na osobu)
 • miesto a dátum narodenia.

Ak ide o občanov z tretích krajín, zákon vyžaduje spravovanie nasledujúcich údajov:

 • identifikačné údaje o fyzickej osobe, a okrem toho,
 • identifikačné údaje o cestovnom doklade (pas)
 • adresa hotela
 • začiatok a koniec pobytu v hoteli
 • číslo víza, osvedčenie o registrácii,
 • čas a miesto vstupu do krajiny.

Občania z tretích krajín: S výnimkou občanov Maďarska, všetky osoby, ktoré nie sú občanmi členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane vysídlených osôb.

Členskými štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru sú:

 • členské štáty Európskej únie;
 • Island, Lichtenštajnsko a Nórsko ako zúčastnené členské štáty,
 • ako aj Švajčiarsko, ako štát s podobným právnym postavením.

Poskytnutie požadovaných údajov zo strany Hosťa je podmienkou pre využívanie hotelových služieb.
Podpísaním registračnej karty Hosť dáva súhlas Spoločnosti spravovať a/alebo archivovať osobné údaje poskytnuté vyplnením registračnej karty, aby sa overilo, že zmluva bola podpísaná a/alebo zrealizovaná, ako aj  prípadne vymáhať pohľadávky voči vyššie uvedeným termínom.

Hostia sa môžu tiež prihlásiť na ober noviniek Spoločnosti uvedením svojej e.mailovej adresy v registračnej karte. V ostatných záležitostiach, spravovanie noviniek sa riadi ustanovaniami III.7.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spravovania údajov ohľadne registračnej karty, pošlite prosím svoje otázky na szervezes@danubiushotels.com .

III.1.4. Fitnes
Vo fitnes centre sa musia poskytnúť nasledujúce údaje, aby sa mohol vydať fitnes pas:

 • meno,
 • adresa,
 • občianstvo,
 • dátum narodenia,
 • číslo telefónu,
 • e-mailová adresa,
 • fotka.

Okrem mena a fotografie, ktoré sú potrebné pre účely identifikácie, ostatné údaje sú dobrovoľné a sú spravované s osobitným predchádzajúcim súhlasom Hosťa len kvôli možnosti kontaktu.
Na webovej stránke www.premierfitness.hu website sa môžu Hostia informovať o cenách služieb fitnis centra a nadviazať so Spoločnosťou kontakt uvedením ich mena, e-mailovej adresy, adresy, poštového smerového čísla a čísla telefónu. Spoločnosť v prvom rade zašle dotazujúcemu sa Hosťovi e-mail s cenami služieb, potom ho bude kontaktovať telefonicky, aby sa dohodli na podrobnostiach a čase.  

Hostia môžu požiadať o vymazanie ich údajov spravovaných v podsystéme fitnis centra zaslaním e-mailu na info.premier@danubiushotels.com.

III.1.5. Wellness-starostlivosť o zdravie
Prístup k údajom o zdravotnom stave požadované pre zdravotnícke služby môže mať len lekár. Ostatné osoby (napríklad asistenti, maséri) vykonávajúce aktivity súvisiace s liečbou subjektov údajov, môžu narábať so zdravotnými údajmi len podľa inštrukcií lekára, ktorý ho lieči a /alebo v rozsahu potrebnom na vykonanie ich úloh.

Zber zdravotných údajov je súčasťou lekárskeho ošetrenia. Lekár vykonávajúci liečbu musí rozhodnúť o tom, ktoré zdravotné údaje sa majú na základe pravidiel a predpisov svojej profesie zbierať. Súhlas dotyčnej osoby na spracovávanie jej zdravotných a osobných identifikačných údajov, súvisiacich s jej liečbou – pokiaľ nepodala prehlásenie opačného významu – treba považovať za daný. Cieľom spracovávania údajov je zaistenie bezpečnej a odbornej liečby.

Na požiadanie Hosťa môžu byť zdravotné údaje poskytnuté ďalším lekárom alebo tretím osobám.  Okrem toho sa tiež požaduje súhlas Hosťa na zdieľanie údajov s lekárom, ktorý Hosťa predtým neliečil. Všeobecný lekár Hosťa môže dostať tieto medicíske údaje, ak proti tomu konkrétne nenamieta Hosť.

Spoločnosť, osoby zastupujúce Spoločnosť, ako aj spracovateľ údajov musia zachovávať dôvernosť zdravotných informácií.

Spoločnosť a jej zástupcovia sú oslobodení od zachovávania dôvernosti, ak
a) subjekty údajov alebo ich právni zástupcovia písomne súhlasili s prenosom ich zdravotných a osobných údajov v rámci obmedzení určených v tomto dokumente, a
b) prenos zdravotných a osobných identifikačných údajov je požadovaný zo zákona.
Subjekty údajov majú právo byť informovaní o aktivitách súvisiacich so spravovaním  údajov týkajúcich sa ich medicínskej liečby, mať prístup k zdravotným a osobným identifikoačným údajom, ktoré sa ich týkajú, nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie a dostať kópiu takýchto dokumentov – na svoje vlastné náklady.

Toto právo majú aj osoby písomne poverené subjektom údajov počas ich liečby, ako aj osoby poverené subjektmi údajov plne preukázateľným súkromným dokumentom po liečbe.

Spoločnosť spracúva zdravotné údaje v súlade s nariadeniami Zákona o ochrane osobných údajov a zákona XLVII. z roku 1997. o ochrane a spracúvaní zdravotných a s nimi súvisiacich osobných údajov.

Pre ďalšie informácie o spravovaní údajov zozbieraných počas poskytovania zdravotných služieb pošlite svoje otázky na info.premier@danubiushotels.com

III.1.6. Údaje o bankovej karte
Pre rezervácie izieb môže Spoločnosť použiť len údaje z danej bankovej karty, kreditnej karty alebo bankového účtu v takom rozsahu a do toho času ako je potrebné na vykonanie práv a splnenie povinností. Údaje sú spracované bankovým partnerom zazmluvneným Spoločnosťou.  Informácie o ich politike spracovávania údajov nájdete na webovej stránky príslušnej banky (K&H –www.khb.hu, OTP –www.otp.hu, Erste- www.erste.hu, MKB –www.mkb.hu).

Hostia môžu získať ďalšie informácie o spravovaní  údajov bankovej karty jednotlivými pod-systémami Spoločnosti na základe požiadavky zaslanej na e-mailovú adrresu szervezes@danubiushotels.com.

III.2. Vernostný program pre hostí a Danubius firemný program

Vernostný program pre hostí Spoločnosti je exkluzívna služba poskytovaná Hosťom hotela – fyzickým osobám – za účelom poskytnutia zľavy vracajúcim sa Hosťom.

Do tohoto Vernostného programu pre deti Hostí prichádzajúce s rodinou, patrí klub Danubius Bubbles Club, ktorého cieľom je poskytovanie individuálnych zliav a ponuka detských programov pre stálych Hostí, prichádzajúcich s rodinou.

Firemný program Spoločnosti je exkluzívna služba poskytovaná firemným partnerom hotela – právnickým osobám – za účelom poskytnutia zľavy vracajúcim sa Hosťom.

Účastníci daného programu musia dať osobitný súhlas Spoločnosti na spravovanie ich osobných údajov poskytnutých za účelom prevádzkovania systémov vernostného a firemného programu a/alebo zasielanie noviniek špeciálne pripravených pre vernostný program pre hostí. Na základe toho súhlasu musia byť poskytnuté osobné údaje spravované tak dlho, ako sa subjekty údajov zúčastňujú na danom programe. Spracovanie údajov, udaných na prihláške Danubius Bubbles Club, trvá do dovŕšenia 18. roku veku dieťaťa alebo po dobu účasti stáleho zákazníka vo vernostnom programe.

S cieľom uľahčiť fungovanie daného programu má Spoločnosť právo preniesť poskytnuté údaje jej zástupcom, subdodávateľom, spracovateľom údajov a zahraničným dcérskym spoločnostiam za podmienky, že títo nemôžu preniesť tieto osobné údaje žiadnej tretej strane s výnimkou ich spracovateľovi údajov. Pokiaľ sa adresáti prenosu údajov líšia od adresátov, uvedených v bode V., Spoločnosť o nich poskytne informácie pred spracúvaním údajov a pred poskytnutím súhlasu s týmto spracúvaním.

Námietky voči prenosu týchto údajov spôsobí, že ich účasť v programe bude neplatná, čo prinesie so sebou ich vylúčenie z programu.

Členstvo vo vernostnom programe pre hostí zanikne do 3 (troch) rokov odo dňa posledného využitia hotelových služieb.  Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje členov programu na dobu definovanú v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonov a po tomto období ich musí vymatať.

Členstvo fyzických/právnických osôb vo firemnom programe zanikne do 2 (dvoch) rokov po posledom využití hotelových služieb. Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje členov programu na dobu definovanú v ustanoveniach príslušných daňových a účtovných zákonov a po tomto období ich musí vymatať.

Osobné údaje spravované v programoch sa uchovávajú kvôli udržiavaniu kontaktu. Spoločnosť môže v programe spravovať nasledujúce osobné údaje:
V prípade fyzickej osoby:

 • meno
 • poštová adresa
 • adresa
 • číslo telefónu
 • e-mailová adresa
 • dátum narodenia (Maloleté osoby mladšie ako osemnásť rokov nesmú byť zapojené do programu.)

V prípade Danubius Bubbles Club:
Údaje, zadané rodičom / zástupcom dieťaťa registrovaným vo Vernostnom programe:

 • meno dieťaťa
 • dátum narodenia dieťaťa (programu Danubius Bubbles Club sa môžu zúčastniť osoby mladšie ako osemnásť rokov)

Po udaní mena a dátumu narodenia dieťaťa pošleme na e-mailovú adresu rodiča/zástupcu dieťaťa narodeninové prekvapenie. 

Osobné údaje spravované v prípade právnickej osoby:

 • kontaktná osoba
 • poštová adresa
 • číslo telefónu
 • e-mailová adresa

Vyššie uvedené údaje stálych hostí, ktorí sa prihlásia na odber newslettera, súhlasia s oslovením v rámci promócie, bude Spoločnosť spracúvať v súlade s obsahom bodu III.7. týchto Informácií.

Účasť v programoch si niekedy môže vyžadovať poskytnutie ďalších osobných údajov. V takomto prípade môže Spoločnosť požadovať tieto údaje a informovať subjekt údajov o účele, spôsobe a dobe trvania spravovania údajov.

Údaje firemných partnerov zúčastnených na firemnom programe (nie fyzické osoby)  môže Spoločnosť použiť na účely referencií a/alebo marketingové účely, ale Spoločnosť musí v každom prípade riadne informovať subjekty údajov a musí od nich požadovať predchádzajúci súhlas.

Údaje o členoch Vernostného programu pre hostí sa môžu používať na účely prieskumu trhu, ale daní hostia musia byť o tom vopred informovaní a musí sa od nich vyžiadať predchádzajúci súhlas.
Hostia môžu požiadať o vymazanie ich údajov spravovaných vo vernostnom programe pre hostí zaslaním e-mailu na dep@danubiushotels.com .

III.3. Danubius Gift Card – darčekové poukážky

Pri nákupe darčekových poukážok Gift Card (ďalej iba: Darčeková poukážka) musí Hosť poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
V prípade osobného nákupu:

 • meno,
 • fakturačné údaje: meno a adresa;

v prípade on-line objednávky cez oficiálnu webovú stránku Spoločnosti:

 • meno
 • e-mailová adresa
 • číslo telefónu
 • fakturačné údaje: meno a adresa
 • meno a adresa pre dodanie

Účelom spravovania údajov je udržanie kontaktu so zákazníkom a doručenie darčekových poukážok.
Stav a dátum vypršania platnosti darčekovej poukážky si môžete zistiť na www.gift-card.hu/index.php/kartyaadatok alebo na Accepting hotels, Danubius služba zákazníkom, alebo cez Cardnet Co. Call Centrum. Spoločnosť musí uchovávať takto získané osobné údaje po dobu stanovenú v príslušných ustanoveniach daňových a účtovných zákonov a po tomto období  ich musí vymazať.  

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti  o spravovaní údajov týkajúcich sa darčekových kariet, pošlite dotaz na ajandekkartya@danubiushotels.com.

III.4. Žrebovanie cien

Spoločnosť príležitostne organizuje z vlastnej iniciatívy alebo v spolupráci s ostatnými členmi skupiny Danubius Hotels Group žrebovanie cien za účelom propagácie služieb daného hotela alebo hotelov.  Účastníci sa môžu prihlásiť do žrebovania cien prostredníctvom papierovej alebo on-line registrácie (na webovej stránke alebo facebookovej stránke Danubius Hotelov) poskytnutím nasledujúcich údajov:

 • meno;
 • adresa;
 • číslo telefónu;
 • e-mailová adresa.

Účelom spravovania údajov je udržiavať kontakt, aby Spoločnosť mohla doručiť cenu výbercovi. Spravovanie údajov sa robí v období žrebovania cien a takto získané údaje (okrem údajov o výhercovi) sa musia vymazať v priebehu 5 (piatich) pracovných dní  po ukončení žrebovania. Spoločnosť musí uchovávať osobné údaje o výhercovi po dobu stanovenú v príslušných ustanoveniach daňových a účtovných zákonov a po tomto období  ich musí vymazať.

Údaje o Hosťoch, ktorí sa prihlásili na odoberanie noviniek a súhlasili s tým, že budú kontaktovaní pre propagačné účely, musí Spoločnosť spravovať v súlade s Článkom III.7. tejto Príručky.

Ak chcete získať informácií o spravovaní údajov v súvislosti so žrebovaním cien, pošlite svoje otázky na marketing@danubiushotels.com.

III.5. Dotazník pre Hostí, systém hodnotenia

Ako súčasť procesu zabezpečenia kvality realizovaného Spoločnosťou, môžu Hostia poskytnúť spätnú väzbu ohľadne služieb poskytnutých hotelmi skupiny Danubius Hotels Group prostredníctvom on-line alebo papierového dotazníka a/alebo systému hodnotenia. Pri vypĺňaní dotazníka môžu Hostia poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

 • meno;
 • dátum návštevy;
 • číslo izby;
 • kontakt (adresa, e-mailová adresa, číslo telefónu);

Poskytovanie týchto údajov nie je povinné a slúži len na účely presného preskúmania možných sťažností a/alebo na umožnenie Spoločnosti odpovedať hosťovi.

Spätná väzba získaná takýmto spôsobom a údaje, ktoré Hosť môže poskytnúť, nemôžu umožniť vysledovanie tohto Hosťa alebo prepojenie na tohto Hosťa, ale Spoločnosť  by ich mohla použiť na štatistické účely.

Osobné údaje poskytnuté pri vypĺňaní dotazníka musí Spoločnosť vymazať v priebehu 5 (piatich) pracovných dní po preskúmaní stažnosti. Spoločnosť vymaže e-mailovú adresu a užívateľské meno poskytnuté z dôvodu použitia systému hodnotenia, ak Hosť pošle takúto požiadavku na quality.management@danubiushotels.com.

III.6. Bezpečnostné kamery

Spoločnosť v priestoroch hotelov prevádzkuje bezpečnostné kamery, aby zabezpečila bezpečnosť Hosťov a ich majetku. Bezpečnostné kamery sú označené piktogramom a textovým upozornením.
Účelom bezpečnostných kamier je ochrana majetku. Presnejšie povedané, účelom je ochrana zariadenia významnej hodnoty, ako aj osobných cenností Hostí a používa sa na odhaľovanie porušovania zákona  a pristihnutie páchateľa pri čine a prevencia takýchto trestných činov sa nedá robiť iným spôsobom a/alebo neexistuje žiadna iná metóda predkladania dôkazov.
Viac informácií o spravovaní údajov v súvislosti s kamerovým systémom dostanete v každom hoteli.

III.7. Newsletter - Novinky

Spoločnosť nesmie posielať novinky fyzickým osobám, kým s tým subjekt údajov nesúhlasí.  Subjekty údajov poskytnutú Spoločnosti súhlas na zasielanie elektronických noviniek na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli počas registrácie na objednanie si noviniek (na webovej stránke, prostredníctvom e-mailu alebo v tlačenej forme). Poskytnutím svojej adresy subjekty údajov súhlasia so zasielaním propagačných materiálov na ich adresu.

Spoločnosť je povinná uchovávať osobné údaje na osobitnom zozname, oddelene od údajov poskytnutých Spoločnosti na iné účely. Tento zoznam musí byť dostupný len oprávneným osobám Spoločnosti a spracovateľom údajov. Spoločnosť nesmie zverejniť zoznam alebo údaje žiadnej tretej osobe a/alebo neoprávneným stranám a musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávneným osobám nahliadnuť do nich.

Účelom spravovania údajov  týkajúcich sa zasielania noviniek je poskytnúť ucelené, všeobecné a na klienta orientované informácie adresátom ohľadne najnovších špeciálnych ponúk Spoločnosti.
Spoločnosť musí spravovať osobné údaje zozbierané pre tento účel tak dlho, ako chce Spoločnosť informovať subjekty údajov prostrednítvom noviniek a/alebo pokiaľ sa neodhlásia z odoberania noviniek.

Subjekty údajov sa môžu kedykoľvek odhlásiť z odoberania noviniek na spodnej časti noviniek alebo zaslaním e-mailu na newsletter@danubiushotels.com, alebo zaslaním požiadavky na hirlevel@danubiushotels.com

Poštovou cestou sa môžete z odberu newslettera odhlásiť na nasledujúcej adrese: Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 Budapest, Szent István tér 11.

Spoločnosť preveruje zoznam odberateľov noviniek každých päť rokov a požaduje potvrdenie súhlasu s odoberaním noviniek po piatich rokoch. V priebehu 30 (tridsiatich) dní po zaslaní takýchto e-mailov musí Spoločnosť vymazať zo zonamu všetky subjekty údajov, ktorí nepotvrdili svoj súhlas s odoberaním noviniek.

Hostia sa môžu prihlásiť na automatické odoberanie noviniek z facebooku kliknutím na "like" a tiež sa z toho môžu odhlásiť kliknutím na "dislike" a/alebo môžu vymazať nechcené automatické pripojenie zo svojej nástenky prostredníctvom nastavení na nástenke.

Spoločnosť môže posielať propagačné materiály mailom bez predchádzajúceho súhlasu subjektov údajov za podmienky, že Spoločnosť poskytne príležitosť pre zakázanie zasielania ďalších propagačných materiálov.

III.8. Stránka na facebooku

Spoločnosť a hotely/reštaurácie/fitnes centrá/atď. sa dajú kontaktovať aj prostredníctvom facebooku.
Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok skupiny Danubius Hotels Group. Hostia si môžu prostredníctvom facebookovej stránky rezervovať izby, zúčastňovať sa na žrebovaní  a dozvedieť sa o aktuálnych špeciálnych ponukách.

Kliknutím na "like" na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty údajov, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky.
Ustanovenia Článku III.7. sa týkajú noviniek.
Spravovanie údajov sa pri používaní facebookových aplikácií a žrebovaní cien musí realizovať v súlade s Článkom III.4.

V prípade rezervácie izieb systém automaticky presmeruje Hosťa na webovú stránku Spoločnosti. Spravovanie údajov sa musí realizovať v súlade s Článkom Article III.1.
Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí/hotelov/fitnes centier/reštaurácií. Pokiaľ to nie je skupinová fotografia, Spoločnosť  si musí vždy pred ich publikovaním vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas subjektov údajov.
Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete  v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

III.9. Údaje o návštevnosti webových stránok

III.9.1. Referencie a linky
Webová stránka Spoločnosti môže obsahovať linky, ktoré Spoločnosť neprevádzkuje a sú tam uvedené len pre informáciu návštevníkov. Spoločnosť nemá žiaden vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok prevádzkovaných partnerskými spoločnosťami, a preto ani nie je za ne zodpovedná.  Predtým, ako poskytnete akékoľvek údaje na danú stránku, preštudujte si prosím vyhlásenie o ochrane údajov a pokyny na spravovanie údajov tých webových stránok, ktoré navštívite.

III.9.2. Analytické nástroje, cookies
Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete.  Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu  webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.  Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť.  Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

III.9.3. Remarketingové kódy
Používame remarketingové kódy na zaznamenanie, keď si užívateľ prezerá určité stránky, čo nám  umožňuje v budúcnosti poskytovať cielenú reklamu. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

III.10. Kontakt

Spoločnosť môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť musí spravovať správy, kým nie je daná požiadavka/otázka splnená/zodpovedaná a potom, keď je požiadavka/otázka uzavretá, archivuje takéto e-maily a uchováva ich po dobu 5 (piatich) rokov.

III.11. Spravovanie údajov o žiadateľoch o zamestnanie

V prípade, ak Spoločnosť dostane životopisy v akomkoľvek formáte pre účely hľadania zamestnania, predpokladá sa, že subjekt údajov súhlasil so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise. Účelom spracúvania údajov je výber vhodných uchádzačov. 

Ak subjekt údajov výslovne zakáže spravovanie takýchto osobných údajov, musí Spoločnosť takéto údaje vymazať. Pokiaľ uchádzač nežiada o vymazanie údajov, potom bude životopis a údaje v ňom uvedené – pokiaľ sa osoba neprihlásila na konkrétnu ponuku práce – do 1 roka od zaslania vymazaná. Životopisy osôb, ktoré sa prihlásili na konkrétnu ponuku práce, budú vymazané okamžite po zvolení osoby, ktorá danú pozíciu obsadí.

Spoločnosť poskytne životopisy uchádzačov a/alebo osobné údaje v nich uvedené tretím osobám iba s výslovným predbežným súhlasom uchádzača.

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie o spravovaní údajov o žiadateľoch o zamestnanie Spoločnosťou, pošlite e-mail na danubius.hr@danubiushotels.com

IV. Bezpečnosť údajov

IV. 1. Systém SSL

Spoločnosť používa na svojich stránkach SSL šifrovanie pre rezervácie on-line. Všetky informácie, ktoré subjekt údajov zdieľa so Spoločnosťou sa musia automaticky šifrovať a musia byť chránené pri prenose po sieti. Keď náš server dostane informácie odkóduje sa použitím individuálneho súkromného kľúča. SSL umožňuje prehliadavaču pripojiť sa na webovú stránku a vytvoriť bezpečný komunikačný kanál transparentným spôsobom.  SSL je najširšie využívaným a najúspešnejším šifrovacím systémom. Aby subjekty údajov mohli používať systém, potrebujú jednoducho overiť kompatibilitu svojich prehliadačov.

IV. 2. Ostatné činnosti súvisiace s bezpečnosťou

Spoločnosť musí zabezpečiť transparentnosť kontroly a určiť ako a ktoré osobné údaje sa prenášajú použitím prístroja na prenos údajov, kto a kedy vkladá ktoré údaje do systému a musia tiež zabezpečiť, aby sa systém mohol v prípade chyby obnoviť.  Sú generované správy o chybách, ku ktorým došlo v priebehu automatického spracovania.

Spoločnosť musí spravovať osobné údaje dôverne a nesmie ich poskytnúť neoprávneným osobám.  Spoločnosť musí osobitne chrániť osobné údaje proti neoprávnenému prístupu, úprave, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu, ako aj voči náhodnému zničeniu, poškodeniu a nedostupnosti kvôli zmene použitej technológie. Spoločnosť musí prijať všetky bezpečnostné opatrenia, aby zabezpečila technickú ochranu osobných údajov.

V. Prenos údajov

Spoločnosť má právo prenášať osobné údaje poskytnuté Spoločnosti na korporácie prevádzkujúce hotely patriace do skupiny hotelového reťazca  Danubius Hotels Group, ale nie prevádzkovaných Danubius Co., ako aj na obchodných partnerov zúčastneným na organizovaní daného žrebovania cien. Tieto subjekty musia spravovať poskytnuté údaje spôsobom definovaným v tejto Príručke. Takýto prenos informácií  sa môže uskutočniť, ak subjekty údajov boli riadne vopred informované pred poskytnutím služby alebo pred účasťou na žrebovaní ceny alebo vo Vernostnom programe pre hostí.
Za účelom overenia zákonnosti prenosu údajov a informovania subjektov údajov, musí Spoločnosť uchovávať protokol o prenose údajov obsahujúci čas prenosu spravovaných osobných údajov, právny základ a adresáta prenosu údajov, ako aj definovanie rozsahu prenášaných osobných údajov a všetky údaje stanovené zákonom predpisujúcim spravovanie údajov.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odovzdať spravované osobné údaje bez špecifického súhlasu subjektu údajov kompetentným úradom a súdom v prípadoch stanovených zákonom na požiadanie týchto úradov a súdov.

V súlade s princípom viazanosti údajov k funkcii a za účelom prevádzkovania Vernostného programu pre hostí spoločného pre Skupinu, on-line rezervačného systému izieb a systému noviniek, údaje podrobne uvedené v nasledujúcich Článkoch tejto Príručky: Rezervácia izieb (III.1.1.), Danubius účet (III.1.2.), Údaje z bankovej karty (III.1.6), Vernostný program pre hostí (III.2.) a Novinky (III.7.), musia byť prenesené do nasledujúcich spoločností v Európskej únii:

CP Regents Park Two Ltd.
Sídlo: CP House, Otterspool Way,
Watford WD25 7JP, Anglicko
IČO: 5307946
EU DPH č.: GB 848957555

Slovenské liečebné kupele Piešťany, a.s./Slovak Health Spa Piešťany, Inc.
Skratka: SLKP, a.s.
SSídloeat: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovensko
IČO: Obchodný register Krajský súd Trnava, odd. Sa, vložka č. 181/T
EU DPH č.: SK2020389668

SC Balneoclimaterica SA Sovata
Sídlo: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, Romania
EU DPH č.: RO1245068
IČO: J26/266/1991

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Sídlo: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Czech Republic
IČO: B 196
EU DPH č.: CZ45359113

Vo vyššie uvedených prípadoch sú zdrojmi údajov podsystémy informačných technológií vlastnené Spoločnosťou (Danubius Co.).
Pri ostatných otázkach sa stratégie spravovania údajov spoločností musia riadiť predpismi pre kontrolu údajov každej krajiny.

VI. Spracovateľ údajov

Môžete požiadať o špecifický zoznam spracovateľov údajov zaslaním e-mailu na adat@danubiushotels.com alebo kontaktovaním zamestnanca Spoločnosti zodpovedného za ochranu údajov prostredníctvom ich kontaktov uvedených v Článku I. Spoločnosť musí vybaviť takéto žiadosti písomnou formou do 30 (tridsiatich) dní.

VII. Práva a opravné prostriedky

VII.1. Poskytovanie informácií

Na základe žiadostí zaslaných subjektmi údajov na e-mailové adresy v každej časti alebo priamo Spoločnosti (Danubius Zrt. 1051 Budapest, Szent István tér 11.), musí Spoločnosť poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétnych údajov o subjekte spravovaných Spoločnosťou a/alebo spracované spracovateľom údajov poverených Spoločnosťou; zdroj takýchto údajov, účel, právny základ a trvanie spravovania údajov; meno a adresa spracovateľov údajov, ako aj ich činnosti súvisiace so spravovaním údajov; a (v prípade prenosu osobných údajov subjektu) právny základ a prijímateľ prenosu údajov. Takéto informácie sa musia poskytnúť do 25 dní, bezplatne raz ročne pre identiciké údaje, a za poplatok za všetky dodatočné požiadavky.
Ak je poskytnutie informácií zamietnuté, Spoločnosť musí písomne informovať subjekt údajov, ktoré ustanovenie ktorého zákona bolo právnym základom pre zamietnutie informácií a tiež musí informovať subjekt údajov o možnostiach odvolania sa.

VII.2. Opravy

Ak sú osobné údaje nesprávne a Spoločnosť má k dispozícii správne údaje, musí takéto údaje opraviť.
Spoločnosť musí o oprave informovať subjekt údajov, ako aj strany, ktoré potenciálne mohli dostať údaje od Spoločnosti pre účely spravovania údajov. Takéto oznámenie sa nemusí robiť, ak nie sú porušené oprávnené záujmy subjektu údajov v zmysle účelu spravovania údajov.
Opravy na požiadanie, lehota na administratáciu a podanie opravného prostriedku sa riadia Článkom VII.1.

VII.3. Vymazanie a blokovanie, námietka

Prípady vymazania a blokovania osobných údajov a námietky proti spravovania údajov sa riadia ustanoveniami § 17. - § 21. Zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť musí poskytnúť informácie o právnych predpisoch uvedených v tomto odseku na základe požiadaviek zaslaných na adat@danubiushotels.com

VII.4. Súdne nápary

Ak je porušené právo na súkromie subjektov údajov, môžu títo podať žalobu voči Spoločnosti.  Súdne konanie sa riadi nariadeniami § 22. Zákona o ochrane osobných údajov, a nariadeniami Prvej knihy, tretej časti XII. kapitoly (§ 2:51 - § 2:54) zákona V. z roku 2013. o Občianskom zákonníku, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi.
Spoločnosť musí poskytnúť informácie ohľadne právnych predpisov použitých v tomto odseku na základe požiadaviek poslaných na adat@danubiushotels.com

VII.5. Odškodnenie a poplatok za ujmu

Ak Spoločnosť spôsobí škodu protiprávnym spracúvaním údajov dotyčnej osoby alebo porušením požiadaviek ochrany osobných údajov, alebo poruší právo dotyčnej osoby na súkromie, od Spoločnosti je možné požadovať poplatok za ujmu.

Správca údajov je zbavený zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škodu alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie spôsobili neodvrátiteľné dôvody mimo rozsahu spracúvania údajov.

Spoločnosť je tiež zodpovedná za všetky škody subjektu údajov spôsobené spracovateľmi údajov, Spoločnosť je povinná uhradiť dotyčnej osobe aj poplatok za ujmu, v prípade porušenia práva na súkromie, spôsobené spracovateľom údajov. Spoločnosť je zbavená tejto zodpovednosti a zodpovednosti za uhradenie poplatku za ujmu, ak dokáže, že škoda alebo porušenie práva dotyčnej osoby na súkromie bolo spôsobené neodvrátiteľným dôvodom silou mimo rozsah spravovania údajov. Škoda nemôže byť kompenzovaná a nie je možné požadovať poplatok za ujmu, ak bola spôsobená v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého pochybenia dotyčnej osoby.

VIII. Rôzne ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu tejto Príručky o jej zmene zúčastnené strany upovedomí.
Spoločnosť nenesie zodpovednosť za správnosť údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok alebo hosťami.
Ak máte otázky ohľadne ochrany osobných údajov, môžete požiadať o pomoc miestny Úrad pre ochranu osobných údajov.

Česká republika - Úrad pre ochranu osobných údajov
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Informácie: +420 234 665 555
Telefón: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
DIČ: 70837627
IČ dátovej schránky: qkbaa2n

Maďarsko – Maďarský národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
Prezident: Dr. Attila Péterfalvi
Poštová adresa: 1534 Budapešť, Pf.: 834
Adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefón: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Posledná aktualizácia: 12. február 2016. 


1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X