toggle menu
Politika Ochrany Údajů

Politika Ochrany Údajů

I. Kontrolor údajů
II. Definice
III. Nakládání s údaji
III.1. Používání hotelových služeb
III.2. Věrnostní program pro hosty a Korporátní program Danubius
III.3. Dárková karta Danubius
III.4. Losování cen
III.5. Dotazník hostů, systém hodnocení
III.6. Dohledové kamery
III.7. Zpravodaj
III.8. Facebooková stránka
III.9. Údaje o provozu na webové stránce
III.10. Kontakt
III.11. Nakládání s údaji uchazečů o práci
IV. Bezpečnostní údaje
V. Přenos údajů
VI. Zpracovatelé údajů
VII. Práva a opravné prostředky
VIII. Různá ustanovení

I. Kontrolor údajů

Danubius Hotel Operation and Services Private Company Limited by Shares
Sídlo: 1051 Budapešť, Szent István tér 11.
IČO: 01-10-041120
Registrovaná Registračním soudem budapešťského tribunálu
DIČ: 10219522-2-44   
Telefonní číslo: 06/1-8894172
zákonný zástupce odpovědný za ochranu údajů: Dr. Helga Sztanó
e-mail: adat(at)danubiushotels.com
Registrační číslo kontrolování údajů: 52139/2012.

(dále: „Společnost” nebo „Danubius Co.”)
 
Společnost respektuje osobní práva svých Hostů; proto připravila tuto Směrnici o ochraně údajů (dále: Směrnice), která je k dispozici v elektronickém formátu na webové stránce Společnosti a také ve vytištěné formě v každém hotelu.

Společnost, jakožto kontrolor údajů, tímto prohlašuje, že dodržuje ustanovení zákona 112 z roku 2011 o právech na nakládání s  informacemi a svobodu informací (dále jenom: „Zákon o ochraně osobních údajů”).

Tato Směrnice poskytuje všeobecný přehled o tom, jak Společnost nakládá s údaji během svých služeb. Kvůli širokému rozsahu požadavku Hostů se způsob nakládání s údaji může příležitostně lišit od toho, co je popsáno v této Směrnici. K takové odchylce může dojít na základě žádosti Hosta a Společnost bude Hosta o konkrétním způsobu informovat předem. Společnost bude poskytovat informace o jakémkoli nakládání s údaji, které není popsáno v této Směrnici, před takovým konkrétním procesem nakládání s údaji.

Společnost bude nakládat s osobními údaji pouze pro předem určené účely, na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností. Společnost bude nakládat pouze s takovými osobními údaji, které jsou nepostradatelné a vhodné pro plnění cíle konkrétní aktivity nakládání s  údaji.

Právní prohlášení obsahující souhlas osob mladších šestnácti let věku nebudou platná, pokud nebudou odsouhlasena nebo následně schválena statutárním opatrovníkem takových nezletilých.

Pokud Společnost nakládá s přijatými údaji pro jakýkoli jiný účel než pro původní shromažďování údajů, bude v každém případě informovat subjekt údajů a žádat o jeho konkrétní souhlas předem anebo mu poskytne příležitost takové použití zamítnout.

Osobní údaje sdělené Společnosti během procesu nakládání s údaji budou zveřejněny pouze takovým osobám, které jsou ve smluvním vztahu se Společností nebo jsou jí zaměstnané, jež jsou pověřeny povinnostmi ve vztahu k danému procesu nakládání s údaji.

II. Definice

Subjekt údajů: jakákoli konkrétní fyzická osoba identifikovaná nebo identifikovatelná (přímo nebo nepřímo) na základě osobních údajů;

Osobní údaje: jakékoli údaje, které se mohou týkat subjektu údajů – obzvláště jméno subjektu údajů, identifikační číslo a také jedna nebo více informací charakteristických pro jeho fyzické, fyziologické, mentální, ekonomické, kulturní nebo sociální atributy – a jakékoli závěry týkající se subjektu údajů, které lze z takových údajů odvozovat;

Speciální údaje: osobní údaje o rasovém původu nebo etnickém původu, o politických názorech nebo členství v politické straně, o náboženském nebo jiném světonázoru, o členství v odborových organizacích, o sexuálním životě, jakož i osobní údaje o zdravotním stavu, patologické vášni a údaje o záznamech v trestním rejstříku;

Souhlas: dobrovolné a konkrétní vyjádření záměru subjektu údajů, které je na základě řádných informací a kterým subjekty údajů poskytují jasný a jednoznačný souhlas s nakládáním se svými osobními údaji souhrnně nebo pro nějaké konkrétní operace;

Námitka: prohlášení subjektů údajů, v němž namítají vůči nakládání se svými osobními údaji a žádají o ukončení nakládání s údaji anebo o smazání ukládaných údajů;

Kontrolor údajů: fyzické nebo právnické osoby nebo organizace, které nejsou právnickou osobou, které rozhodují o účelu nakládání s údaji samostatně nebo společně s jinými, a činí a provádějí rozhodnutí týkající se nakládání s údaji (včetně používaného zařízení), nebo mají zpracovatele údajů, který byl jimi pověřen, aby taková rozhodnutí prováděl;

Nakládání s údaji: bez ohledu na použitou proceduru; jakákoli operace nebo veškeré operace prováděné s údaji, konkrétně včetně shromažďování, záznamu, systematizace, skladování, úpravy, používání, dotazování, přenosu, zveřejnění, harmonizace nebo spojování, blokace, smazání a zničení údajů, stejně jako zabránění dalšímu používání takových údajů, fotografování, audio nebo vizuálního zaznamenávání a také zaznamenávání fyzických vlastností vhodných pro identifikaci osoby (např.: otisků prstu  nebo dlaně, vzorků DNA, skenů duhovky);

Přenos údajů: převádění přístupných údajů určitým třetím stranám;

Zveřejnění: převádění přístupných údajů veřejnosti;

Smazání údajů: způsobit, že údaje budou nerozpoznatelné takovým způsobem, že jejich obnova již nebude možná;

Označování údajů: použití identifikační značky pro údaje za účelem jejich odlišení;

Blokování údajů: použití identifikační značky pro údaje za účelem blokování jejich nakládání po určenou dobu nebo jednou provždy;

Zpracování údajů: provádění jakýchkoli technických úkolů týkajících se operací nakládání s údaji, bez ohledu na metodu a zařízení použité pro provádění takových operací i místo používání, za předpokladu, že úkoly jsou prováděny na základě údajů;

Zpracovatel údajů: fyzické nebo právnické osoby anebo  organizace, které nejsou právnickou osobou, které provádí aktivity zpracování údajů na základě své smlouvy s kontrolorem údajů - včetně smluv uzavřených podle zákonných ustanovení;

Třetí strana: fyzické nebo právnické osoby anebo  organizace, které nejsou právnickou osobou, které nejsou shodné se subjektem údajů, kontrolorem údajů nebo zpracovatelem údajů.

III. Nakládání s údaji

III.1. Používání hotelových služeb

Nakládání s  jakýmikoliv údaji týkajícími se subjektu údajů a poskytování služeb je na základě dobrovolného souhlasu za účelem toho, aby takové nakládání s údaji poskytovalo služby anebo  udržovalo kontakt. Společnost bude uchovávat osobní údaje popsané v tomto článku (kromě výjimek definovaných v odstavcích) po dobu definovanou v ustanovení příslušných daňových a účetních zákonů a po tomto období je smaže.

V případě nějakých konkrétních služeb mohou být poskytnuty další údaje v části poznámek, které umožňují kompletní hodnocení potřeb Hostů. Provedení rezervací pokoje a používání dalších služeb však nezávisí na poskytování takových dodatečných údajů.

Hosté se také mohou přihlásit k odběru zpravodaje během využívání takových služeb. Nakládání s údaji týkajícími se zpravodaje je uvedeno v Článku III.7.

III.1.1. Rezervace pokoje

V případě on-line, osobních (na základě dokumentů) nebo telefonních rezervací Společnost požaduje / může požádat o to, aby Host dal k dispozici níže uvedené údaje:

 • titul (nepovinné)
 • jméno,
 • příjmení;
 • adresa (adresa, město, PSČ, země)
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • mobilní telefonní číslo (volitelné)
 • typ kreditní karty / debetní karty;
 • číslo kreditní karty / debetní karty,
 • jméno držitele kreditní karty / debetní karty;
 • datum ukončení platnosti kreditní karty / debetní karty;
 • kód CVC/CVV kreditní karty / debetní karty (v případě MasterCard: kód validace karty (CVC2), v případě Visa International: verifikační hodnota karty (CVV2)

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se nakládání s údaji souvisejícími s rezervacemi pokojů, pošlete, prosím, svůj dotaz na reservations@danubiushotels.com

III.1.2. Účet Danubius

Pokud chcete provádět on-line rezervace, můžete si vytvořit „Účet Danubius“. Vytvořením Účtu Danubius si Hosté vytvoří uživatelský účet, který usnadňuje budoucí rezervace pokojů, protože poskytnuté údaje jsou zaznamenány na uživatelském účtu, aby mohly být k dispozici pro budoucí použití.

Během nakládání s  údaji týkajícími se Účtu Danubius Společnost nakládá s údaji, které jsou nezbytné pro rezervace pokojů (viz III.1.1.).

Hosté mohou požádat o smazání svých údajů uváděných ve věrnostním programu pro hosty zasláním e-mailu na privacy@danubiushotels.com

Účty Danubius mohou být vytvořeny pouze v případě, že subjekty údajů souhlasí s tím, že Společnost bude nakládat s osobními údaji, které poskytnou.

III.1.3. Hotelové registrační karty

Při použití hotelových služeb Hosté vyplní hotelovou registrační kartu, do níž zaznamenají svůj souhlas s tím, že Společnost bude nakládat s údaji, jež jsou povinni poskytnout. Společnost bude nakládat s takovými údaji za účelem splnění svých povinností uvedených v příslušných zákonných směrnicích (obzvláště s ohledem na zákony týkající se kontroly imigrace a turistické daně) a také za účelem ověření splnění služeb anebo  identifikace Hostů, dokud to je požadováno kompetentním úřadem pro nakládání s údaji při plnění povinností, jak je definováno v příslušných zákonech:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • občanství (výhradně pro statistické účely, údaj zpracováván způsobem, neumožňující zpětnou návaznost na osobu)
 • místo a datum narození.

Zákon předepisuje nakládání s níže uvedenými údaji s ohledem na cizince třetích zemí:

 • identifikační údaje fyzické osoby a navíc,
 • identifikační údaje cestovního dokumentu (pasu)
 • adresa hotelu
 • počáteční a koncové datum pobytu v hotelu
 • číslo víza, certifikát registrace,
 • čas a místo vstupu do země.

Občané třetích zemí: Kromě maďarských občanů všechny osoby, které nejsou občany členského státu Evropského hospodářského prostoru, včetně vysídlených osob / osob bez domova.  
Členské státy Evropského hospodářského prostoru jsou:

 • členské státy Evropské Unie;
 • Island, Lichtenštejnsko a Norsko jako zúčastněné členské státy;
 • a také Švýcarsko jako stát s podobným právním postavením.

Poskytnutí požadovaných údajů ze strany Hostů je nutnou podmínkou k používání hotelových služeb.

Podpisem registrační karty Hosté souhlasí s tím, že Společnost bude nakládat s údaji anebo  archivovat osobní údaje poskytnuté při vyplnění registrační karty za účelem ověření, že kontrakt byl uzavřen anebo  splněn, a také kvůli možnému prosazení reklamací s ohledem na výše uvedené termíny.

Hosté se také mohou přihlásit k odběru zpravodaje Společnosti tím, že v registrační kartě uvedou svoji e-mailovou adresu. V dalších záležitostech platí pro management zpravodajů ustanovení v III.7.

Pokud požadujete další informace ohledně nakládání s údaji ve vztahu k registrační kartě, pošlete, prosím, své dotazy na szervezes@danubiushotels.com 

III.1.4. Fitness:

Ve Fitness centrech musí být poskytnuty níže uvedené údaje, aby byly vydány fitness průkazy:

 • jméno,
 • adresa,
 • občanství,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • fotka.

Kromě jména a fotky, které se vyžadují pro účely identifikace, jsou ostatní údaje volitelné a je s nimi nakládáno pouze pro získání kontaktu s konkrétním předchozím souhlasu Hostů.

Na webové stránce www.premierfitness.hu se Hosté mohou ptát na ceny fitness služeb a vytvořit kontakt se Společností poté, co poskytnou své jméno, e-mailovou adresu, adresu, PSČ a telefonní číslo. Společnost nejprve pošle e-mail obsahující ceny služeb Hostu, který vznesl dotaz, a poté ho kontaktuje telefonicky, aby se dohodli na detailech a časech.

Hosté mohou zažádat o smazání svých údajů ukládaných v podsystému fitness zasláním e-mailu na info.premier@danubiushotels.com

III.1.5. Wellness-zdraví

Ke zdravotnickým údajům, které jsou požadovány pro zdravotnické služby, mohou mít přístup pouze lékaři. Jiné osoby (např. asistenti, masážní terapeuti) provádějící činnosti související s ošetřením subjektů údajů mohou nakládat se zdravotnickými údaji podle pokynů lékaře, který provádí dané ošetření, anebo do míry potřebné pro provádění jejich úkolů.

Shromažďování zdravotnických údajů tvoří součást zdravotnického ošetření. Lékař provádějící ošetření se rozhodne, jaké zdravotnické údaje by měly být shromážděny, na základě pravidel a směrnic své profese.
Souhlas dotyčné osoby na zpracovávání její zdravotních a osobních identifikačních údajů, spojených s její léčbou - pokud nepodala prohlášení opačného významu - třeba považovat za daný. Účelem zpracování je zajištění bezpečné a odborné léčby.

Zdravotnické údaje smí být přenášeny dalším lékařům nebo třetím stranám pouze na žádost Hosta. Dále je souhlas Hosta potřebný i pro sdílení zaznamenaných údajů s lékařem, který Hosta ještě neošetřoval. Vlastní obvodní lékař Hosta smí tyto zdravotnické údaje dostat, pokud proti tomu Host nebude nic konkrétního namítat.

Společnost, osoby zastupující Společnost a také zpracovatel údajů budou uchovávat důvěrnost zdravotnických informací.
Společnost nebo její zástupce budou zproštěni zachovávání mlčenlivosti, pokud
a) subjekty údajů nebo jejich zákonný opatrovník písemně souhlasili s přenosem zdravotnických údajů a osobních identifikačních údajů v rámci zde definovaných omezení, a
b) přenos zdravotnických údajů a osobních identifikačních údajů je požadován zákonem.

Subjekty údajů mají právo být informováni o aktivitách nakládání s údaji týkajícími se jejich zdravotního ošetření, přístupu ke  zdravotnickým údajům a osobním identifikačním údajům, které se jich týkají, nahlížet do své zdravotnické dokumentace a dostat kopii takových dokumentů – na své vlastní náklady.

Toto právo je také dáno osobám, které byly písemně pověřeny subjekty údajů během jejich ošetření, a také osobám pověřeným subjekty údajů v naprosto nezvratném soukromém dokumentu po ošetření.

Společnost zpracovává zdravotní údaje v souladu s nařízeními Zákona o ochraně osobních údajů a zákona XLVII. z roku 1997. o ochraně a zpracovávání zdravotních a souvisejících osobních údajů.

Na další informace o nakládání s údaji shromažďovanými poskytování během zdravotnických služeb se písemně zeptejte, prosím, na info.premier@danubiushotels.com

III.1.6. Údaje bankovní karty

Pro rezervace pokoje může Společnost použít uvedené údaje bankovní karty, kreditní karty a bankovního účtu pouze do míry a po dobu, která je nezbytná pro uplatnění práv a splnění povinností. S údaji nakládají smluvní bankovní partneři Společnosti. Informace o jejich politikách nakládání s údaji můžete najít na webových stránkách příslušných bank (K&H – www.khb.hu, OTP – www.otp.hu, Erste - www.erste.hu, MKB – www.mkb.hu).

Hosté mohou dostat další informace o nakládání s údaji bankovních karet jednotlivými podsystémy Společnosti, když pošlou e-mailem žádost na szervezes@danubiushotels.com


III.2. Věrnostní program pro hosty a Korporátní program Danubius

Věrnostní program pro hosty Společnosti je exkluzivní služba poskytovaná pro Hosty hotelu - fyzické osoby – za účelem poskytování slev hostům, kteří se vracejí. Do tohoto Věrnostního programu pro děti Hostí přicházející s rodinou, patří klub Danubius Bubbles Club, jehož cílem je poskytování individuálních slev a nabídka dětských programů pro stálé Hosty, přicházejících s rodinou.
Korporátní program Společnosti je exkluzivní služba poskytovaná pro Korporátní partnery hotelů - právnické osoby - za účelem poskytování slev hostům, kteří se vracejí.

Účastníci daného programu konkrétně souhlasí s tím, že Společnost bude nakládat s jejich osobními údaji předanými za účelem provozování systémů věrnosti hostů a korporátních systémů anebo posílání zpravodajů konkrétně psaných pro členy Věrnostního programu pro hosty. Na základě tohoto souhlasu budou předané osobní údaje ukládány po dobu, kdy se subjekty údajů budou účastnit daného programu. Zpracování dat, udaných na přihlášce Danubius Bubbles Club, trvá do dovršení 18. roku věku dítěte nebo po dobu účasti stálého zákazníka ve věrnostním programu.

Pro usnadnění fungování daného programu má Společnost právo přenášet poskytované údaje svým zástupcům, subdodavatelům, zpracovatelům údajů a zahraničním přidruženým společnostem pod podmínku, že tyto společnosti nesmí přenášet tyto osobní údaje žádné třetí straně s výjimkou svých zpracovatelů údajů.
Pokud se adresáti přenosu dat liší od adresátů, uvedených v bodě V., Společnost o nich poskytne informace před zpracováním údajů a před poskytnutím souhlasu s tímto zpracováním.

Námitka vůči přenosu těchto údajů ze strany subjektů údajů zneplatní jejich účast v příslušném programu, čímž dojde ke zrušení jejich účasti v programu.

Členský status ve Věrnostním programu pro hosty bude neaktivní po dobu 3 (tří) let po datu použití poslední hotelové služby. Společnost bude skladovat osobní údaje členů po dobu definovanou v ustanovení příslušných daňových a účetních zákonů a po tomto období je smaže.

Členský status fyzických/právnických osob v Korporátním programu bude neaktivní po dobu 2 (dvou) let po datu použití poslední hotelové služby.  Osobní údaje členů budou uchovávány po dobu definovanou v ustanovení příslušných daňových a účetních zákonů.

Osobní údaje, s nimiž je nakládáno v programech, jsou uchovávány pro udržování kontaktu. Společnost smí v programech nakládat s  níže uvedenými osobními údaji:

V případě fyzické osoby:

 • jméno
 • poštovní adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • datum narození (nezletilí do osmnácti let věku se tohoto programu nesmí účastnit.)

V případě Danubius Bubbles Club:
Údaje, zadané rodičem / zástupcem dítěte registrovaným ve Věrnostním programu:

 • jméno dítěte
 • datum narození dítěte (programu Danubius Bubbles Club se mohou zúčastnit osoby mladší osmnácti let)

Po udání jména a data narození dítěte pošleme na e-mailovou adresu rodiče / zástupce dítěte narozeninové překvapení.

Osobní údaje s nimiž je nakládáno v případě právnické osoby:

 • kontaktní osoba
 • poštovní adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Výše uvedené údaje Stálých hostů, kteří se přihlásí k odběru newsletteru, souhlasí s oslovením v rámci promoce, bude Společnost zpracovávat v souladu s obsahem bodu III.7. těchto Informací.

Účast v programech může příležitostně vyžadovat poskytnutí dalších osobních údajů; v takovém případě může Společnost požádat o dané údaje a informovat subjekt údajů o účelu, způsobu a trvání nakládání s údaji.

Údaje korporátních partnerů účastnících se Korporátního programu (ne fyzické osoby) mohou být používány ze strany Společnosti pro odkazování anebo  marketingové účely, ale Společnost o tom musí v každém případě adekvátně informovat subjekty údajů a zároveň si také vyžádat jejich předchozí souhlas.

Údaje o členech Věrnostního programu pro hosty smí být používány pro účely průzkumu trhu, ale konkrétní Hosté o tom musí být informováni předem a je vyžadován jejich předchozí souhlas.

Hosté mohou žádat o smazání svých údajů uvedených ve věrnostním programu pro hosty zasláním e-mailu na dep@danubiushotels.com

III.3. Dárková karta Danubius

Při nákupu Dárkové karty Danubius (dále jen: Dárková poukázka) Zákazník poskytne níže uvedené osobní údaje:

V případě osobního nákupu:

 • jméno,
 • fakturační jméno a adresa;

v případě on-line objednávky přes oficiální webovou stránku Společnosti:

 • jméno
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fakturační jméno a adresa
 • dodací jméno a adresa

Účelem nakládání s údaji je uchovávat kontakt se zákazníkem a dodávat dárkové karty.
Můžete se zeptat na stav zůstatku a datum ukončení platnosti Dárkové karty na www.gift-card.hu/index.php/kartyaadatok nebo v hotelech, které je přijímají, v zákaznickém centru Danubius nebo přes Call centrum Cardnet Co. Společnost bude uchovávat osobní údaje přijaté v těchto kartách po dobu definovanou v ustanovení příslušných daňových a účetních zákonů a po tomto období je smaže.

Na další podrobnosti ohledně nakládání s údaji týkajícími se dárkových karet se prosím písemně zeptejte na ajandekkartya@danubiushotels.com

III.4. Losování cen

Společnost sama o sobě nebo ve spolupráci s dalšími členy Danubius Hotels Group příležitostně organizuje losování cen za účelem propagace služeb daného hotelu nebo hotelů. Účastníci se mohou přihlásit k losování cen prostřednictvím dokumentu nebo on-line registrace (na webové stránce Danubius Hotels nebo stránce Facebooku), když poskytnou níže uvedené údaje:

 • jméno;
 • adresa;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa.

Účelem nakládání s údaji je udržovat kontakt, aby Společnost mohla doručit cenu vítězi. Nakládání s údaji se koná během období losování cen a údaje uložené v jeho rámci (s výjimkou vítěze) budou smazány během 5 (pěti) pracovních dnů od konce losování cen. Společnost bude uchovávat osobní údaje vítěze po dobu definovanou v ustanovení příslušných daňových a účetních zákonů a po tomto období je smaže.
Údaje o Hostech, kteří se přihlásili k odběru zpravodaje a souhlasili, že budou kontaktováni za účelem propagace, budou ukládány Společností v souladu s Článkem III.7. této Směrnice.

Na další informace o nakládání s údaji s ohledem na losování cen se prosím ptejte písemně na marketing@danubiushotels.com

III.5. Dotazník hostů, systém hodnocení

Jako součást procesu zajištění jakosti, který používá Společnost, mohou Hosté poskytovat zpětnou vazbu o službách hotelů Danubius Hotels Group prostřednictvím on-line nebo vytištěného dotazníku pro hosty anebo  systému hodnocení. Při vyplňování dotazníku mohou Hosté poskytnout níže uvedené osobní údaje: 

 • jméno;
 • datum návštěvy;
 • číslo pokoje;
 • kontakt (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);

Poskytování těchto údajů není povinné a slouží pouze pro účely co nejpřesnějšího šetření případných stížností anebo  proto, aby Společnost mohla hostu odpovědět.

Zpětná vazba přijatá tímto způsobem a údaje případně poskytnuté Hostem nesmí být zpětně sledovány k danému Hostovi nebo spojeny se jménem Hosta, ale smí být použity Společností pro statistické účely.

Osobní údaje poskytnuté společně s vyplněním dotazníku pro hosty budou smazány Společností během 5 (pěti) pracovních dnů po prošetření stížnosti. Společnost smaže e-mailovou adresu a uživatelské jméno poskytnuté kvůli použití systému hodnocení, když Hosté pošlou takovou žádost na quality.management@danubiushotels.com

III.6. Dohledové kamery

Společnost provozuje dohledové kamery v oblastech hotelů, které provozuje Společnost, aby bylo zajištěno bezpečí Hostů a jejich majetku. Kamerový dohled je znázorněn piktogramem a výstražným znakem s textem.

Účelem kamerového dohledu je ochrana majetku. Konkrétněji, účelem je chránit zařízení významné hodnoty a také osobní cennosti Hostů s ohledem na odhalení porušení zákona a dopadení pachatelů při činu, a prevence takových trestných činů nemůže být prováděna jinak, anebo pokud neexistuje žádná jiná metoda předložení důkazů.

V každém hotelu můžete získat více informací o nakládání s údaji ve vztahu ke kamerovému systému.

III.7. Zpravodaj 

Společnost nebude posílat zpravodaje fyzickým osobám, pokud to subjekt údajů neschválí. Subjekty údajů souhlasí s tím, že Společnost bude posílat elektronické zpravodaje na jejich e-mailovou adresu tím, že poskytne adresu během přihlášení se k odběru zpravodaje (na webové stránce, e-mailem nebo tištěným dokumentem). Poskytnutím své adresy subjekty údajů souhlasí s tím, že jim budou posílány propagační materiály.

Společnost bude skladovat poskytnuté osobní údaje na zvláštním seznamu, odděleném od údajů předávaných Společnosti pro jiné účely. Tento seznam bude přístupný pouze autorizovanému personálu Společnosti a zpracovatelům údajů. Společnost nebude zveřejňovat tento seznam nebo údaje žádné třetí straně anebo  neautorizovaným stranám a podnikne veškerá bezpečnostní opatření, aby zabránila neautorizovanému personálu je vidět.

Účelem nakládání s údaji ve vztahu k posílání zpravodaje je poskytovat souhrnné, všeobecné nebo přizpůsobené informace adresátovi ohledně nejnovějších speciálních nabídek Společnosti.  

Společnost bude nakládat pouze s osobními údaji shromážděnými za tímto účelem po dobu, kdy Společnost bude chtít informovat subjekty údajů prostřednictvím zpravodaje, anebo do doby, kdy se subjekty údajů odhlásí z odběru zpravodaje.

Subjekty údajů se smí kdykoliv odhlásit z odběru zpravodaje na konci zpravodaje nebo na newsletter@danubiushotels.com nebo posláním požadavku na hirlevel@danubiushotels.com
Poštovní cestou se můžete z odběru zpravodaje odhlásit na následující adrese: Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1051 Budapest, Szent István tér 11.

Společnost bude každých pět let posuzovat seznam zpravodaje a po pěti letech si vyžádá potvrzení souhlasu se zpravodajem. Během 30 (třiceti) dnů po doručení takových e-mailů Společnost smaže údaje všech subjektů údajů, které nepotvrdí svůj souhlas se zpravodajem.

Hosté se mohou přihlásit k odběru toku novinek uveřejňovaných na nástěnce Facebooku kliknutím na „like“ a mohou se tam také odhlásit kliknutím na „dislike“ anebo mohou smazat nežádoucí tok novinek z jejich nástěnek s pomocí nastavení nástěnky.

Společnost smí posílat propagační materiály poštou bez předchozího souhlasu subjektů údajů, dokud Společnost poskytuje možnost zakázat další propagační materiály.

III.8. Facebooková stránka

Společnost a hotely / restaurace / fitness kluby / atd. mohou být též kontaktovány individuálně přes Facebook.

Účelem nakládání s údaji je sdílet obsah webové stránky Danubius Hotels Group. Hosté si mohou rezervovat pokoje, účastnit se losování cen a dozvídat se o posledních speciálních nabídkách prostřednictvím Facebookové stránky.

Kliknutím na "like" na Facebookové stránce Společnosti subjekty údajů souhlasí s tím, že Společnost zveřejní své zprávy a nabídky na nástěnce subjektů údajů.

Ustanovení Článku III.7. platí i pro zpravodaj.

Nakládání s údaji bude prováděno v souladu s Článkem III.4. během používání Facebooku a losování cen.

V případě rezervací pokojů systém automaticky přesměruje Hosta na webovou stránku Společnosti. Nakládání s údaji bude prováděno v souladu s Článkem III.1.

Společnost také zveřejňuje fotky / videa o různých událostech / hotelech / fitness klubech / restauracích atd. na své Facebookové stránce. Pokud nejde o fotku skupiny lidí, Společnost si vždy vyžádá předchozí písemný souhlas subjektů údajů ještě před zveřejněním.

Další informace o nakládání s údaji můžete najít na stránce Facebooku ve směrnicích o ochraně údajů a pravidlech na www.facebook.com

III.9. Údaje o provozu na webové stránce

III.9.1. Reference a odkazy
Webová stránka Společnosti smí obsahovat odkazy, které nejsou provozovány Společností a jsou tam pouze pro informování návštěvníků. Společnost nemá vůbec žádný vliv na obsah a bezpečnost webových stránek provozovaných partnerskými společnostmi, a tudíž za ně také není odpovědná. Než poskytnete své údaje v jakékoli formě na dané stránce, projděte si, prosím, prohlášení o ochraně údajů a směrnice o nakládání s údaji webové stránky, kterou navštěvujete.

III.9.2. Analytika, cookies
Aby Společnost mohla sledovat své webové stránky, používá analytický nástroj, který připravuje řetězce údajů a sleduje, jak návštěvníci Internetové stránky využívají. Když je stránka zobrazena, systém generuje cookie, aby zaznamenal informace související s návštěvou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkách, prohlížené údaje, ukončení, atd.), ale tyto údaje nemohou být spojeny s osobou návštěvníka. Tento nástroj pomáhá zlepšovat ergonomický design webových stránek, vytvářet uživatelsky přívětivé webové stránky a zlepšovat on-line zkušenosti návštěvníků. Společnost nepoužívá analytické systémy pro shromažďování osobních informací. Většina Internetových prohlížečů přijímá cookies, ale návštěvníci mají možnost je smazat nebo automaticky odmítnout. Protože jsou všechny prohlížeče jiné, mohou návštěvníci nastavit své preference ohledně cookies individuálně s pomocí panelu nástrojů prohlížeče. Pokud se rozhodnete nepřijímat cookies, možná nebudete moci používat určité vlastnosti na našich webových stránkách.

III.10. Kontakt

Společnost může být kontaktována e-mailem. Společnost řídí zprávy, dokud není příslušný požadavek / dotaz splněn / zodpovězen; poté, když je požadavek / dotaz uzavřen, archivuje takové e-maily a skladuje je po dobu 5 (pěti) let. Cookie, zajišťující remarketingové kódy, mohou návštěvníci webové stránky přiměřeným nastavením daného prohlížeče zakázat.


III.11. Nakládání s údaji uchazečů o práci

V případě životopisů zaslaných Společnosti v jakémkoli formátu za účelem hledání práce se předpokládá, že subjekt údajů souhlasil s nakládáním s osobními údaji, které v nich jsou obsaženy. Účelem zpracování údajů je výběr vhodných uchazečů.

Pokud subjekt údajů výslovně zakazuje nakládání s  takovými osobními údaji, Společnost takové údaje smaže. Pokud uchazeč nežádá o vymazání údajů, pak bude životopis a údaje v něm uvedené - pokud se osoba nepřihlásila na konkrétní nabídku práce - do 1 roku od zaslání vymazány. Životopisy osob, které se přihlásily na konkrétní nabídku práce, budou vymazány okamžitě po zvolení osoby, která danou pozici obsadí.

Společnost poskytne životopisy uchazečů a / nebo osobní údaje v nich uvedené třetím osobám pouze s výslovným předběžným souhlasem uchazeče.

Pokud potřebujete další informace o nakládání s údaji uchazečů o práci Společnosti,            pošlete prosím e-mail na danubius.hr@danubiushotels.com

IV. Bezpečnostní údaje

IV. 1. Systém SSL
Společnost používá šifrování SSL na svých webových stránkách pro on-line rezervace. Jakékoli informace sdílené subjektem údajů se Společností budou automaticky kódovány a budou chráněny, když budou přenášeny po síti. Když informace dorazí na náš server, jsou dekódovány s pomocí individuálního soukromého klíče. SSL umožňuje prohlížeči připojit se na webovou stránku a vytvořit bezpečný komunikační kanál transparentním způsobem. SSL je nejrozsáhleji používaný a nejúspěšnější šifrovací systém. Aby bylo možné systém používat, subjekty údajů jen musí ověřit kompatibilitu svých prohlížečů.

IV. 2. Další aktivity související s bezpečností  
Společnost zajišťuje transparentnost pro kontrolu a stanovení toho, jak a jaké osobní údaje jsou přenášeny s použitím přístrojů pro přenos údajů, kdo a kdy zadal jaké údaje do systému, a také zajišťuje, že systém může být obnoven v případě selhání. Zprávy jsou vytvářeny s ohledem na chyby, které se vyskytují během automatického zpracování.

Společnost nakládá s osobními údaji důvěrně a nezveřejní je neautorizovaným osobám. Společnost bude obzvláště chránit osobní údaje před neautorizovaným přístupem, úpravami, přenosem, zveřejněním, smazáním nebo zničením a také před náhodným zničením, poškozením a nedostupností kvůli změně používané technologie. Společnost podnikne veškerá bezpečnostní opatření, aby zajistila technickou ochranu osobních údajů.

V. Přenos údajů

Společnost má právo přenášet osobní údaje předané Společnosti korporacím provozujícím hotely, které patří do skupiny řetězu hotelů Danubius Hotels, ale neprovozuje je Danubius Co., a také podnikatelským partnerům, kteří se účastní organizace příslušného losování cen. Tyto jednotky nakládají s poskytovanými údaji způsobem, který je popsán v této Směrnici. Takový přenos údajů se smí dít pouze v případě, že subjekty údajů o tom byly informovány předem, při použití dané služby nebo při účasti v losování ceny nebo věrnostním programu pro hosty.

Za účelem ověření legálnosti přenosu údajů a informování subjektů údajů bude Společnost udržovat a přenášet záznam údajů obsahující čas přenosu nakládání s osobními údaji, legální základ a adresáta přenosu údajů a také definici rozsahu přenesených osobních údajů a jakékoli údaje definované v zákonných normách, které se týkají nakládání s údaji.

Společnost si vyhrazuje právo předávat osobní údaje s nimiž nakládá bez specifického souhlasu subjektu údajů kompetentním úřadům a soudům v případech definovaných zákonem na vyžádání úřadů a soudů.
V souladu s principem svázání údajů s funkcí a kvůli provozování společného Věrnostního programu pro hosty v rámci skupiny, on-line systému rezervace pokojů a systému zpravodaje, údaje uvedené v následujících Článcích této Směrnice: Rezervace pokojů (III.1.1.), Účet Danubius (III.1.2.), Údaje bankovní karty (III.1.6), Věrnostní program pro hosty (III.2.) a Zpravodaj (III.7.) budou přeneseny níže uvedeným společnostem v rámci Evropské unie:

CP Regents Park Two Ltd.
Sídlo: CP House, Otterspool Way,
Watford WD25 7JP, Anglie
IČO: 5307946
EU DIČ: GB 848957555

Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s./Slovak Zdraví Spa Piešťany, Inc.
Zkrácené jméno: SLKP, a.s.
Sídlo: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovensko
IČO: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vložka č. 181/T
EU DIČ: SK2020389668

SC Balneoclimaterica SA Sovata
Sídlo: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, Rumunsko
EU DIČ: RO1245068
IČO: J26/266/1991

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Sídlo: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Česká republika
IČO: B 196
EU DIČ: CZ45359113

Ve výše uvedených případech jsou zdroji údajů podsystémy informačních technologií ve vlastnictví Společnosti (Danubius Co.)

V dalších záležitostech se politika nakládání s údaji společnosti řídí směrnicemi pro kontrolu údajů každé země.

VI. Zpracovatelé údajů

Můžete si vyžádat konkrétní seznam zpracovatelů údajů Společnosti, když pošlete e-mail na adat@danubiushotels.com nebo kontaktujete zaměstnance Společnosti odpovědného za ochranu údajů prostřednictvím jejich kontaktů uvedených v Článku I. Takové žádosti budou písemně splněny Společností během 25 dnů.

VII. Práva a opravné prostředky

VII.1. Poskytování informací

Na základě žádostí zaslaných subjekty údajů na e-mailové adresy v každé kapitole nebo adresované Společnosti (Danubius Zrt. 1051 Budapešť, Szent István tér 11.) bude Společnost poskytovat informace týkající se údajů konkrétních subjektů řízených Společností anebo  zpracovávaných zpracovateli údajů, kteří byli pověřeni Společností; zdroje takových údajů; účelu, právního základu a trvání nakládání s údaji; jmen a adres zpracovatelů údajů a také jejich aktivit souvisejících s nakládáním s údaji; a (v případě přenosu osobních údajů subjektu údajů) právního základu a příjemce přenosu údajů. Takové informace budou poskytnuty během 30 (třiceti) dnů zdarma jednou za rok pro identická údaje a za poplatek za všechny další žádosti.

Pokud je poskytnutí informací odepřeno, Společnost písemně informuje subjekt údajů o tom, jaké ustanovení jakého zákona bylo legálním základem pro odepření informací, a také informuje subjekt údajů o možnostech opravného prostředku.

VII.2. Opravy

Pokud jsou osobní údaje nesprávné a Společnost má k dispozici správné údaje, tak takové osobní údaje opraví.

Společnost bude informovat o opravě jak subjekt údajů, tak všechny strany, které potenciálně mohly dostat údaje od Společnosti pro účely nakládání s údaji. Takové oznámení lze vynechat, pokud právoplatný zájem subjektu údajů není porušen s ohledem na účel nakládání s údaji.

Opravy na požádání, konečný termín pro správu a opravný prostředek jsou řízeny Článkem VII.1.

VII.3. Smazání a blokování, námitka

Případy smazání a blokování osobních údajů a námitek proti nakládání s údaji se řídí podle ustanovení § 17. - § 21. Zákona o ochraně údajů.

Společnost poskytne informace o zákonných směrnicích uvedených v tomto odstavci na základě požadavku zaslaného na adat@danubiushotels.com

VII.4. Soudní náhrada

Pokud je porušeno právo subjektů údajů na soukromí, mohou subjekty údajů zahájit soudní spor proti Společnosti. Soudní procedura se bude řídit nařízeními § 22. Zákona o ochraně osobních údajů, a nařízeními První knihy, třetí části XII. kapitoly (§ 2:51 - § 2:54) zákona V. z roku 2013. o občanském zákoníku, a dalšími relevantními zákonnými ustanoveními.

Společnost poskytne informace o zákonných směrnicích uvedených v tomto odstavci na základě požadavků zaslaných na adat@danubiushotels.com
 

VII.5. Kompenzace a poplatek za újmu

Pokud Společnost způsobí škodu protiprávním zpracováním údajů dotyčné osoby nebo porušením požadavků ochrany osobních údajů, nebo poruší právo dotyčné osoby na soukromí, od Společnosti je možné požadovat poplatek za újmu.

Správce údajů je zbaven odpovědnosti za uhrazení poplatku za újmu, pokud prokáže, že škodu nebo porušení práva dotyčné osoby na soukromí způsobily neodvratitelné důvody mimo rozsah zpracování údajů.

Společnost bude také odpovědná za jakoukoli škodu subjektu údajů způsobenou zpracovateli údajů, Společnost je povinna uhradit dotyčné osobě i poplatek za újmu, v případě porušení práva na soukromí, způsobené zpracovatelem údajů. Společnost bude zproštěna odpovědnosti a povinnosti uhradit dotyčné osobě i poplatek za újmu, pokud může prokázat, že poškození bylo způsobeno nevyhnutelnou silou mimo rozsah nakládání s údaji. Škoda nesmí být kompenzována a není možné požadovat poplatek za újmu, pokud vznikla kvůli svévolnému nebo hrubě nedbalému chování poškozené strany.

VII.6. Kompenzace

Společnost je povinna kompenzovat subjektům údajů škodu způsobenou nezákonným nakládáním s údaji subjektů nebo nesplněním požadavků na bezpečnost údajů. Společnost bude také odpovědná za jakoukoli škodu subjektu údajů způsobenou zpracovateli údajů. Společnost bude zproštěna odpovědnosti, pokud může prokázat, že poškození bylo způsobeno nevyhnutelnou silou mimo rozsah nakládání s údaji. Škoda nesmí být kompenzována, pokud vznikla kvůli svévolnému nebo hrubě nedbalému chování poškozené strany.

VIII. Různá ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo změnit tuto Směrnici, o její změně zúčastněné strany uvědomí.

Společnost nenese odpovědnost za přesnost údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek nebo Hosty.

S ohledem na záležitosti ochrany údajů můžete požádat o pomoc

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. informace: +420 234 665 555
Tel. ústředna: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
www: www.uoou.cz
e-mail: posta@uoou.cz
IČ: 70837627
ID datové schránky: qkbaa2n

Maďarský národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací.
Prezident: Dr. Attila Péterfalvi
Poštovní adresa: 1534 Budapešť, Pf.: 834
Adresa: 1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www:  www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Poslední aktualizace: 12. únor 2016


1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X