toggle menu
Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky


1. Údaje poskytovatele služeb
2. Všeobecné podmínky
3. Smluvní strana
4. Vznik smlouvy, způsob rezervace, úprava rezervace, oznamovací povinnost
5. Podmínky odřeknutí
6. Ceny
7. Způsob platby, záruka
8. Způsob a podmínky využívání služeb
9. Domácí zvířata
10. Odmítnutí plnení smlouvy, zánik povinnosti poskytování služeb
11. Záruka umístění
12. Nemoc, smrt Hosta
13. Práva Smluvní strany
14. Povinnosti Smluvní strany
15. Povinnost Smluvní strany na náhradu škody
16. Práva Poskytovatele služeb
17. Povinnosti Poskytovatele služeb
18. Povinnost Poskytovatele služeb na náhradu škody
19. Mlčenlivost
20. Vis maior
21. Právo, používané v právním vztahu Smluvních stran, kompetentní soud


1. Údaje poskytovatele služeb

Informujeme Vás, že naše společnost Danubius Zrt. byla sloučena se společností Danubius Hotels Zrt. (se sídlem: 1051 Budapest, Szent István tér 11., IČO: 01-10-041669 s účinností od 31. října 2022.

Práva a povinnosti společnosti Danubius Zrt. byly převedeny na společnost Danubius Hotels Zrt., která bude od 1. listopadu 2022 pokračovat ve své činnosti jako generální právní nástupce v nezměněné podobě.Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Sídlo: 1051 Budapest, Szent István tér 11, Maďarsko
IČO: 01-10-041669
Daňové číslo: 10594702-2-41
Daňové identifikační číslo: HU10594702

CP Regents Park Two Ltd.
Sídlo: CP House, Otterspool Way,
Watford WD25 7JP, England
IČO: 5307946
Daňové identifikační číslo: GB 848957555


2. Všeobecné podmínky
2.1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ upravují používání ubytovacích zařízení Poskytovatele služeb, a služeb nimi poskytovaných.
2.2. Speciální, individuální podmínky nejsou součástí zveřejněných Všeobecných obchodních podmínek, ale nevylučují uzavření zvláštních dohod s cestovními kancelářemi, cestovními organizátoři, v jednotlivých případech s rozličnými, danému druhu obchodu odpovídajícími kondicemi.

 

3. Smluvní strana
3.1. Služby, poskytované Poskytovatelem služeb, využívá Host.
3.2. Pokud objednávku služeb odevzdá Host přímo Poskytovateli služeb, potom je Host Smluvní stranou. Poskytovatel služeb a Host– v případě splnění podmínek – se spolu stávají smluvními stranami (dále Strany).
3.3. Pokud objednávku služeb z pověření Hosta odevzdá Poskytovateli služeb třetí osoba (dále Zprostředkovatel), potom podmínky spolupráce upravuje smlouva, uzavřená mezi Poskytovatelem služeb a Zprostředkovatelem. V takovém případě Poskytovatel služeb není povinný přešetřovat, zdali je třetí osoba legitimním zástupcem Hosta.

 

4. Vznik smlouvy, způsob rezervace, úprava rezervace, oznamovací povinnost
4.1. Na ústně nebo písemně podanou žádost Hosta o nabídku pošle Poskytovatel služeb nabídku. Pokud do 48 hodin od odeslání nabídky nebude doručena konkrétní objednávka, potom vázanost nabídky Poskytovatele služeb zaniká.
4.2. Smlouva vzniká písemným potvrzením ústně nebo písemně podané rezervace Hosta Poskytovatelem služeb, a pokládá se za Písemně uzavřenou Smlouvu. Ústně podaná rezervace, dohoda, úprava, nebo její ústní potvrzení Poskytovatelem služeb nemá váhu Smlouvy.
4.3. Smlouva o využívání ubytovacích služeb se uzavírá na dobu určitou.
4.3.1. Pokud Host ještě před ukončením určeného období definitivně opustí pokoj, potom má Poskytovatel služeb právo na úměrnou částku protihodnoty služeb, uvedených ve Smlouvě, následovně:

V hotelech v Maďarsku: 100%
V hotelech ve Spojeném království: 100%

Pokoj, který se uvolnil před uplynutím určené doby, je Poskytovatel služeb oprávněn opětovně zpeněžit.
4.3.2. Na prodloužení využívání ubytovacích služeb, iniciované Hostem, je nutný předběžný souhlas Poskytovatele služeb.
V takovém případě si může Poskytovatel služeb vyhradit uhrazení už poskytnutých služeb.
4.4. Na úpravu a/nebo doplnění Smlouvy je nutná písemná dohoda, podepsaná Smluvními stranami.

 

5. Podmínky odřeknutí
5.1. Pokud v nabídce hotelu nejsou uvedeny jiné podmínky, potom je odřeknutí ubytovacích služeb bez zaplacení penále možné do termínů uvedených níže:

V hotelech v Maďarsku: v den příjezdu do 16:00 hodiny místního času
V hotelech ve Spojeném království: v den příjezdu do 12:00 hodiny místního času

a) Jestliže Smluvní strana nepojistí využití ubytovacích služeb zaplacením zálohy, garancí keditní kartou, nebo jiným způsobem, uvedeným ve Smlouvě, potom povinnost Poskytovatele služeb poskytovat služby zaniká po uplynutí níže uvedených termínů:

V hotelech v Maďarsku: v den příjezdu od 16:00 hodiny místního času
V hotelech v Spojeném království: v den příjezdu od 16:00 hodiny místního času

b) Pokud Smluvní strana pojistí využití ubytovacích služeb zaplacením zálohy, garancí kreditní kartou, nebo jiným způsobem, uvedeným ve Smlouvě, ale nepřihlásí se se do hotelu do následujících termínů:

v den příjezdu do 16:00 hodiny místního času v hotelech v Maďarsku
v den následující po dni příjezdu do 02:00 hodiny v hotelech ve Spojeném království

a neuvědomil hotel o pozdním příjezdu, bude Poskytovatel služeb účtovat penále ve Smlouvou určené sumě (nejméně však sumu odpovídající ceně za jednu noc). V tom případe zajistí ubytování pro Smluvní stranu do 12:00 hodiny dne následujícího po dni příchodu, po uplynutí tohoto termínu tato povinnost Poskytovatele služeb zaniká.

V případě rezervace produktů Poskytovatele služeb, vázaných na speciální kondice, skupinových zájezdů nebo akcí, určí podmínky, odlišující se od výše uvedených, v individuální Smlouvě.

 

Storno lhůty pro skupinové rezervace:
Bezplatné stornování objednaných služeb je možné do 48 hodin po potvrzení rezervace.

Storno poplatek bude účtován ve výši a za podmínek uvedených níže:

59 - 30 dní před příjezdem 50% objednaných služeb
29 - 14 dní před příjezdem 80% z objednaných služeb
13 dní před příjezdem a nenastoupení pobytu 100% objednaných služeb

6. Ceny
6.1. Ceny hotelu za pokoj (Rack Rate) budou vyvěšeny v pokoji nebo na recepci hotelu. Ceníky jiných služeb jsou k dispozici na daném oddělení hotelu (restaurace, léčebné oddělení, wellness).
6.2. Poskytovatel služeb může svoje zveřejněné ceny bez předběžného oznámení změnit.
6.3. Současně s oznámením cen oznámí Poskytovatel služeb také míru daní, obsaženou v cenách (DPH, rekreační poplatek), určenou zákonem, platnou v termínu odeslání nabídky. Poskytovatel služeb může náklady navíc, způsobené úpravou platných daňových zákonů (DPH, rekreační poplatek), po předběžném oznámení převést na Smluvní stranu.
6.4. Aktuální slevy, akce, další nabídky budou oznámené na stránce danubiushotels.com.
6.5 Slevy poskytované dětem v jednotlivých hotelech a v různých destinacích mohou být odlišné, konkrétní ceny jsou dostupné na webových stránkách dané nabídky.

7. Způsob platby, záruka
7.1. Poskytovatel služeb požaduje protihodnotu služeb, poskytovaných Smluvní straně, nejpozději po jejich využití, před odchodem z hotelu, ale v rámci individuální dohody může poskytnout i možnost pozdější úhrady.
7.2. Poskytovatel služeb na garantování využití služeb podle Smlouvy, a vyrovnání protihodnoty:

a) může požadovat záruku úvěrovou kartou, během které bude na kartě vinkulována protihodnota objednané a potvrzené služby;

b) Poskytovatel služeb může požadovat zálohu na všechny poskytované služby anebo na jejich část

7.3. Smluvní strana může svůj účet uhradit následovně:

V Maďarsku: Služby budou na účtě, vystaveném podle maďarských daňových předpisů, uvedeny v HUF. Sumu za splněné, potvrzené a použité služby je možné přepočítat i na EUR, přepočet bude v takovémto případe vykonán podle kurzového lístku banky, vedoucí účet Poskytovatele služeb, platný v den příchodu Hosta. Na účtu bude uvedená i suma v EUR. Platba v hotovosti může být v měnách HUF, EUR, USD a GBP, jiné platební prostředky si můžete směnit na recepci.  Poskytovatel služeb přijímá bezhotovostní platební prostředky:  bankovní převod, úvěrová karta: Visa, EC/MC, JCB.

Spojené království: Je možné platit v EUR, GBP a USD.   Poskytovatel služeb přijímá bezhotovostní platební prostředky: bankovní převod předem, firemní karty a rekreační poukázku. Úvěrové karty: Visa, EC/MC, JCB, Diners Club.

7.4.   Náklady spojené s použitím kteréhokoli způsobu platby nese Smluvní strana.

7.5. Poskytovatel vystavuje elektronickou fakturu, faktura bude zaslána na e-mailovou adresu zadanou hostem v registračním formuláři.

 

8. Způsob a podmínky využívání služeb
8.1. Hosté mohou hotelové pokoje obsadit v den příjezdu v termínu určeném hotelem (Check in), v den odjezdu jsou povinni pokoje opustit do  hotelem určeného termínu (Check out). Tyto termíny jsou odlišné, více informací získáte na webových stránkách každého hotelu.

8.2. Pokud si host přeje obsadit pokoj před následovnými termíny:      

06:00 hodin v hotelech v Maďarsku
14:00 hodin v hotelech ve Spojeném království
v den příjezdu, bude mu účtována i cena za předešlou noc před dnem příjezdu.


9. Domácí zvířata
9.1. Na místa ubytování Poskytovatele služeb je zpravidla možno přivést domácí zvíře. To může být v hotelovém pokoji pod dozorem Hosta, společné místnosti mohou domácí zvířata používat jenom na přístup do pokoje, do jiných místností (restaurace, lázně, atd.) však nemají přístup. Jednotlivé hotely však mohou používat odlišné, případně i úplný zákaz znamenající podmínky.
9.2. Host nese plnou odpovědnost za škody, způsobené domácím zvířetem.
9.3. Vodicího psa je možné přivést do hotelu. 

9.4. V některých hotelích je za pobyt domácích mazlíčků účtován zvláštní poplatek. 10. Odmítnutí plnení smlouvy, zánik povinnosti poskytování služeb
10.1. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování ubytovacích služeb, včetně zrušení rezervace a/nebo odmítnutí poskytnutí služeb, pokud:

a) host se chová agresivně, nevhodně, urážlivě nebo nepřátelsky vůči Poskytovateli služeb, některému z jeho Hotelů, zaměstnancům Poskytovatele služeb, hostům nebo jakékoli jiné třetí straně jednající v zájmu Poskytovatele služeb, nebo pokud jiné okolnosti znemožňují další spolupráci s tímto hostem,

b) Host nepoužívá pokoj, respektive zařízení, které mu bylo dáno k dispozici, na účel, na který je určeno;

c) Host se chová vůči bezpečnosti, pořádku hotelu, vůči jeho zaměstnancům nežádoucím, hrubým způsobem, je pod vlivem alkoholu nebo drog, chová se výhrůžně, urážlivě nebo jiným nepřijatelným způsobem;

d) Poskytovatel je oprávněn zrušit ubytovací smlouvu a odmítnout poskytování služeb v případě, když má host infekční onemocnění nebo nedodržuje právní předpisy platné v době epidemie, včetně preventivních opatření zavedených poskytovatelem;

e) Smluvní strana nesplní do určeného termínu svoje povinnosti zaplacení zálohy, uvedené ve Smlouvě.

10.2. Pokud nebude Smlouva mezi stranami splněná z důvodu „vis major“, smlouva zanikne.11. Záruka umístění
11.1. Pokud hotel Poskytovatele služeb z důvodu vlastní chyby (např. přeplnění, dočasné provozní problémy, atd.) nedokáže zajistit služby uvedené ve Smlouvě, Poskytovatel služeb je povinný bezodkladně se postarat o ubytování Hosta.
11.2. Poskytovatel služeb je povinný:

a) zajistit/nabídnout služby, uvedené ve Smlouvě, za cenu potvrzenou ve Smlouvě, na dobu v ní uvedenou – nebo do odstranění překážek – v jiném hotelu stejné, nebo vyšší kategorie. Všechny náklady navíc, spojené se zajištěním náhradního ubytování, nese Poskytovatel služeb;

b) bezplatně zajistit pro Hosta jednorázovou možnost telefonování, na oznámení změny místa ubytování;

c) zajistit pro Hosta bezplatný transfer na přestěhování se do náhradního ubytování a na případné pozdější stěhování se zpět.

11.3. Pokud Poskytovatel služeb beze zbytku splní všechny tyto povinnosti, respektive jestliže Host přijal nabídnutou možnost náhradního ubytování, Smluvní strana si nemůže dodatečně uplatňovat nároky na odškodnění.

11.4. Z důvodu epidemie provozuje poskytovatel své hotely flexibilně, s přihlédnutím k poptávce. Poskytovatel je oprávněn v některých hotelích nařídit přerušení provozu, avšak vzhledem k neustále se měnící situaci si vyhrazuje právo hotely znovu otevřít, respektive již otevřené hotely v závislosti na vývoji epidemické situace opět zavřít. Poskytovatel se zavazuje, že v případě všech dříve potvrzených rezervací bude postupovat podle ustanovení bodu 11.2, pokud služby uvedené ve smlouvě nelze z důvodu přerušení provozu podle tohoto bodu zajistit.  

V každém takovém případě, kdy poskytovatel není schopen v daném hotelu poskytnout dříve rezervované a potvrzené služby, bude nejpozději 5 dnů před příjezdem kontaktovat hosta formou e-mailové zprávy a má-li k dispozici telefonní číslo hosta, tak nejpozději 4 dny před příjezdem  se pokusí hosta kontaktovat i telefonicky. Host není povinen akceptovat jiný hotel nabízený poskytovatelem, od rezervace je bez jakýchkoli právních následků oprávněn odstoupit.  

Podmínkou poskytnutí služeb je, aby aktuálně platná nařízení vlády umožňovala poskytování hotelových služeb. 


12. Nemoc, smrt Hosta
12.1. Jestliže během využívání ubytovacích služeb Host onemocní a není schopný samostatně zastupovat svoje zájmy, Poskytovatel služeb mu nabídne lékařskou pomoc.
12.2. V případě nemoci/smrti Hosta si Poskytovatel služeb nárokuje ze strany rodinného příslušníka, dědice, respektive osoby, vyrovnávající fakturu nemocného/zesnulého: kompenzaci případných lékařských nákladů a nákladů řízení, protihodnotu služeb, využitých před úmrtím a kompenzaci případné škody, vzniklé na zařízení a výbavě.

12.3. Je-li hostu příslušnými orgány nařízena domácí karanténa, je host povinen uhradit poskytovateli cenu služeb spojených s případným prodloužením pobytu. 


13. Práva Smluvní strany
13.1. Ve smyslu smlouvy je Host oprávněný používat podle způsobu určení objednaný pokoj, jakož i zařízení, které patří do okruhu obvyklých služeb, a pre které neplatí speciální podmínky.
13.2. Host může v souvislosti se službami, poskytovanými Poskytovatelem služeb, podat stížnost po dobu pobytu v hotelu. Poskytovatel služeb se zavazuje řešit stížnost, která mu byla v tomto období písemně prokazatelně doručena (nebo ním byl o stížnosti sepsaný zápis).
13.3.

14. Povinnosti Smluvní strany
14.1. Smluvní strana je povinná uhradit protihodnotu služeb, objednaných ve Smlouvě, do termínu a způsobem, určenými ve Smlouvě.
14.2. Host se postará o to, aby se dítě, mladší 14 let (v případě Danubius Hotel Regents Park dítě mladší 18 let), svěřené do jeho péče, zdržovalo v hotelu Poskytovatele služeb jenom pod dozorem dospělé osoby.
14.3. Host si nemůže přinést vlastní jídlo/nápoje do restauračních zařízení hotelu.

15. Povinnost Smluvní strany na náhradu škody
Host odpovídá za škody a znevýhodnění, které Poskytovatel služeb nebo třetí osoba utrpí vinou Hosta, nebo ním doprovázené osoby, nebo jiných osob, za které odpovídá Host. Tato odpovědnost platí i tehdy, má-li poškozený právo požadovat úhradu své škody přímo od Poskytovatele služeb.

16. Práva Poskytovatele služeb
V Maďarsku: Pokud Host nesplní svoju povinnost úhrady ceny využitých služeb, nebo služeb ve Smlouvě objednaných, ale nevyužitých, na které se vztahuje povinnost placení penále, Poskytovatel služeb má na zajištění svých pohledávek záložní právo na osobní předměty Hosta, které si sebou přivezl do hotelu.

Ve Spojeném království: Povinnost úhrady škody platí i v tom případě, je-li Poskytovatel služeb i jinak oprávněn na odškodnění.

17. Povinnosti Poskytovatele služeb
Poskytovatel služeb je povinný:

a) plnit ubytovací a jiné služby objednané na základě smlouvy, podle platných předpisů, standardů služeb;

b) přešetřit písemnou stížnost Hosta a vykonat kroky, nutné k řešení problému, o kterých je povinný sepsat zápis.

18. Povinnost Poskytovatele služeb na náhradu škody
18.1. Poskytovatel služeb odpovídá za všechny škody, které Host utrpí vinou Poskytovatele služeb, nebo jeho zaměstnanců v zařízeních Poskytovatele služeb.
18.1.1. Odpovědnost Poskytovatele služeb se nevztahuje na škodu způsobující události, vzniklé z neodvratných důvodů, které jsou mimo kompetence zaměstnanců Poskytovatele služeb a jeho hostí, nebo které si Host způsobil sám.
18.2.1. Poskytovatel služeb může v hotelu určit také místa, kam hosté nemají přístup. Za případné škody, zranění, vzniklé na těchto místech, Poskytovatel služeb neodpovídá.
18.1.3. Host musí škodu, která mu vznikla, okamžitě nahlásit v hotelu, a poskytnout hotelu všechny údaje,  nutné k objasnění okolností události, která škodu způsobila, případně na sepsání policejního zápisu/zahájení policejního vyšetřování.
18.2. Poskytovatel služeb je odpovědný za škody, způsobené ubytovanému Hostu ztrátou, zničením nebo poškozením jeho věcí, Pokud je Host uložil na místo určené Poskytovatelem služeb, respektive na místo obvykle na tento cíl určené, nebo do svého pokoje, nebo které Host odevzdal těm zaměstnancům Poskytovatele služeb, které mohl považovat za oprávněné na převzetí svých věcí.
18.2.1. Za cenné předměty, cenné papíry, a hotovost odpovídá Poskytovatel služeb jenom v tom případě, pokud danou věc výslovně převzal do úschovy, nebo byla škoda způsobena z důvodů, za které podle všeobecných podmínek odpovídá. V takovém případě je dokazování povinností Hosta.
18.3. V Maďarsku: Míra odškodnění je padesátinásobek ceny pokoje za den, uvedené ve Smlouvě, vyjma, jestliže je škoda menší, než tato suma.

Ve Spojeném království: Ve smyslu Zákona o majitelích hotelů, z roku 1956 (London Boroughs) Poskytovatel služeb odpovídá za zmiznutí nebo poškození majetku Hosta a to i případě, že za to neodpovídají zaměstnanci nebo majitel hotelu.  Odpovědnost za škody se vztahuje jenom na hosty, ubytované v hotelu.  Zákon o majitelích hotelů, z roku 1956  (London Boroughs) omezuje sumu odškodnění na £750 za předmět, celkově £1,500, anebo na míru celkové hodnoty přemetů, v nejnižší hodnotě z výše uvedených, s výjimkou podle bodu 19.2.1, a neuhrazuje škody na osobních vozidlech, resp. na předmětech, v nich ponechaných, jakož ani škody související s domácími zvířaty.

18.4. V případe speciálních okolností se bude používat místní právo.

19. Mlčenlivost
Poskytovatel služeb je povinen postupovat podle směrnic o zpracování údajů.

20. Vis major
Důvod, nebo okolnost (například: vojna, požár, povodeň, nepříznivé počasí, výpadek elektrického proudu, stávka), které nejsou v moci strany (vis major), všechny strany osvobozují od plnění povinností, vyplývajících se smlouvy, během trvání tohoto důvodu nebo okolnosti. Strany se shodli na tom, že učiní vše, co je v jejich sílách, aby možnost vzniku takovýchto důvodů a okolností snížili na co možná nejnižší stupeň, a z takovýchto důvodů vzniklou škodu nebo opoždění co nejdříve napraví.

21. Právo, používané v právním vztahu Smluvních stran, kompetentní soud
Právní poměr mezi Poskytovatelem služeb a Smluvní stranou upravuje platné právo dané krajiny (maďarský/právní předpisy platné v Anglii). Na řešení jakéhokoli právního sporu, pramenícího se smlouvy o poskytování služeb, je kompetentní soud podle místa poskytování služeb. Smluvní strany určují soudní příslušnost soudu, příslušného podle místa poskytování služeb.

Download as PDF

1 hotel vybrán! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

2 hotely vybrány! Nejednou je možné porovnat maximálně 3 hotely

1 hotel vybrán! One hotel seleted (3/1)

X