toggle menu

Bejelentés adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER

Utoljára frissítve: 2023.07.24.


1. Az Adatkezelő

Danubius Hotels Zrt.

székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

képviselő: Kovács Balázs vezérigazgató

e-mail:adat@danubiushotels.com

(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)

2. Adatkezelés

Személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.Amennyiben nem adja meg személyes adatait, úgy a bejelentés megtehető, de annak kivizsgálása mellőzhető.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a bejelentő, valamint a bejelentésben érintett személy személyes adatait az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgáló személyek a vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl - a foglalkoztató más szervezeti egységével vagy munkatársával a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg.


Érintettek és adatok

Adatkezelési cél

Megőrzési idő

Adatkezelés jogalapja

Jogok

A bejelentő, és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy

A bejelentés során megadott személyes adatok: pld.: név, e-mail cím, telefonszám, hang

A bejelentés kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A vizsgálat lezárásáig. Amennyiben a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése indokolja a kivizsgálás lezárását követő legfeljebb 5 évig.

Jogi kötelezettség teljesítése. A panasztörvény előírásai szabályozzák az adatkezelés módját. Amennyiben nem adja meg személyes adatait, úgy a bejelentés megtehető, de annak kivizsgálása mellőzhető. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont és 9. cikk (2) bek. g.) pont]

4.2., 4.3., 4.5.

A bejelentésre okot adó személy

A bejelentés során megadott személyes adatok: pld.: név, beosztás

Forrás: A bejelentő vagy a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy adja meg az azonosításhoz szükséges adatokat

A bejelentés kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A vizsgálat lezárásáig. Amennyiben a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése indokolja a kivizsgálás lezárását követő legfeljebb 5 évig.

Jogi kötelezettség teljesítése. A panasztörvény előírásai szabályozzák az adatkezelés módját. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont és 9. cikk (2) bek. g.) pont]

4.2., 4.3., 4.5.

Telefonos bejelentő hangjának rögzítése

Rögzített hangfelvétel

A bejelentés kivizsgálása, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A vizsgálat lezárásáig. Amennyiben a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése indokolja a kivizsgálás lezárását követő legfeljebb 5 évig. Amennyiben előbb megtörténik, a hozzájárulás visszavonásáig

Hozzájárulás, amelyet a bejelentés rögzítőre történő felmondásával ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható az 1. pontban jelzett elérhetőségeink valamelyikén. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont és 9. cikk (2) bek. a.) pont]

4.1.,

4.2., 4.3.,

4.4.,

4.5.,

4.6.

A felülethez hozzáférő és a kivizsgálásban résztvevő munkatárs

név, e-mail, telefonszám, felhasználó név, jelszó

A korlátozott hozzáférés biztosítása és a kivizsgálás dokumentálása

A munkakör ellátásáig

A munkatárssal kötött munkaszerződés teljesítése. Az általunk kért személyes adatok megadása kötelező, ennek hiányában nem tudjuk a munkatársat ebben a munkakörben alkalmazni. [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

4.2., 4.3.,

4.4.,

4.5.,

4.6.

3. Címzettek (Adatfeldolgozók és más adatkezelők):

Adatfeldolgozók:

 • A belső visszaélésbejelentési-rendszer nyilvántartó és online bejelentő felületének üzemeltetője a Whisly Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7953 Királyegyháza, Rigó utca 13.)
 • E-mail-ben, telefonon, személyesen és Teams online találkozó keretében tett bejelentés esetén adatfeldolgozóként a Microsoft Ireland Operations Limited (székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521) termékeit használjuk.

Adatkezelő:

 • A postán megküldött bejelentéssel kapcsolatos levelezést a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) kézbesíti.

Lehetséges egyéb adattovábbítás:

 • A személyes adatok a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak.
 • A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés kivizsgálásában esetlegesen hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult.
 • Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.


4. Jogok

Az adatkezelés kapcsán Önt a 4.1.-4.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikére.

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (Egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (Két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az 1 (Egy) hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (5.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (5.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.


4.1. Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.


4.2. Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

4.3. Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített valamely személyes adatát.

4.4. Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Ha a tiltakozása eredményes;
 • Ha azt uniós vagy hazai jogszabály előírja;
 • Az adatok gyűjtésére a gyermekek részére nyújtott informatikai szolgáltatás kínálása keretében került sor.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


4.5. Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.


4.6. Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


4.7. Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, közvetlen üzletszerzési célú (pl.: hírlevél küldése), vagy közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.


5. Jogorvoslati lehetőségek


5.1. Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


5.2. Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.


5.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


6. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatot, hogy a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonság garantálása érdekében.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén a visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.


7. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Visszaélés-bejelentési szabályzat1 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

2 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

1 szálloda kiválasztva! One hotel seleted (3/1)

X