toggle menu

Részvételi feltételek

A collectme: program a Danubius Hotels Zrt. szállodáiban és egyéb a programba bevont szolgáltató helyeken (továbbiakban: Danubius) a I/1. pontban meghatározott Corporate partnerek részére igénybe vehető kedvezményrendszer.

I.    collectme: tagság feltételei

I/1. A collectme: tagságot belföldi székhelyű vagy magyarországi telephellyel rendelkező cégek, egyesületek, szövetségek, tréningszervezők, konferencia- és rendezvényszervezők (továbbiakban: Partner) részére tudjuk biztosítani. 

 

I/2. A Danubius fenntartja a jogot, hogy I/1 pontban meghatározott Partnerek részére a collectme: programban való részvételt egyedi elbírálás alapján elutasítsa vagy I/1. pontban meghatározott partnereken túl egyéb gazdálkodó szervezet részvételét a collectme: programban engedélyezze.

 

A tagság elutasítása/felfüggesztése az alábbiak, de nem kizárólag az itt felsoroltak valamelyike esetén automatikus:

 • Partnernek lejárt tartozása van
 • Partnerrel szemben követelés leírására kényszerült
 • Partnerrel  peres ügye, konfliktusa van
 • Partner ellen csődeljárás indult

A Partner az elutasítással/felfüggesztéssel kapcsolatosan semmilyen követelési és/vagy árengedménnyel kapcsolatos igényt nem támaszthat a Danubiussal szemben.

 

I/3. Természetes személy nem lehet tagja a collectme: programnak.

 

I/4. A tagság akkor jön létre, amikor a jelentkezési lap alapján a partner a programba regisztrálásra kerül. A jelentkezési lapon közölt bármely adat változásáról kérjük a collectme: ügyfélszolgálatát értesíteni. Az adatváltozás késedelmes bejelentéséből eredő esetleges károkért a Danubius nem vállal felelősséget. 

 

I/5. Igényelhető kártyák típusai

 

Névre szóló kártya: azon Partnereinknek ajánljuk, akik collectme: pontjaikat egyénileg szeretnék gyűjteni

 

Cégnévre szóló kártya: a Partner forgalma után egy collectme: kártyához tartozó egyenlegre kerülnek a pontok jóváírásra.

A cégnévre szóló kártya igénylése esetén az igénylő/kontakt személy jogosult a pontfelhasználásról dönteni azaz ezen ügyben eljárni illetékes, melyet a jelentkező, a jelentkezési lap aláírásával saját felelősségére igazol.

 

I/6. A jelentkezési lap aláírója hozzájárul, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett adatokat a Danubius kapcsolattartási célra kezelje, valamint a jövőben a programmal kapcsolatos információkat és az aktuális ajánlatait részére megküldje.  A Danubius kötelezettséget vállal arra, hogy ezen adatokat a mindenkor hatályos Danubius Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli. Az aktuális Adatkezelési Tájékoztató a Danubius honlapján található. 

A jelentkezési lap aláírója az adatkezelési hozzájárulását, a tagság megszüntetésével egyidejűleg, a collectme@danubiushotels.com e-mail címre küldött nyilatkozattal bármikor visszavonhatja. 

 

I/7. A Partner kijelenti, hogy a collectme: tagság létesítése munkáltatója belső rendelkezéseit nem sérti, annak igénye szerint a tagság létesítéséről tájékoztatja.

 

I/8. Jelentkezési lap leadása

 • személyesen a szállodai vagy központi MICE/Corporate Sales managerek részére történő átadással
 • postai úton: Danubius - Központi Értékesítési és Marketing Igazgatóság 1051 Budapest 5. Pf.: 485
 • elektronikusan a szállodai vagy központi MICE/Corporate Sales manager e-mail címére történő megküldéssel

Regisztrációra azon jelentkezési lapokat fogadjuk be, melyek eredeti aláírással rendelkeznek.

 

I/9. A collectme: kártyát és a hozzátartozó PIN kódot a regisztrációt követő 4 héten belül, a jelentkezési lapon megadott levelezési címre, postai úton küldjük meg.

II.    collectme: pontok gyűjtése és érvényessége

II/1. collectme: pontok gyűjtésének alapja a Partner által közvetlenül a Danubiusnál megrendelt és igénybe vett saját szolgáltatások, jutalék és közvetített szolgáltatás értékével csökkentett, ellenértékének megfelelően:

minden kifizetett bruttó (ÁFÁ-s) 5.000 Ft után 1 collectme: pont

 

Corporate partnerek (cégek, egyesületek, szövetségek, tréningszervezők):

 • Egyéni és csoportos céges szobafoglalásaik után
 • Rendezvényfoglalás* után (10 fő feletti rendezvényfoglalás esetén)

Konferencia- és rendezvényszervezők MICE foglalásai után:

 • 10 fő feletti rendezvény*, illetve az ahhoz kapcsolódó csoportos (10 vagy annál több szoba) szobafoglalás után;
 • Szobafoglalás nélküli 10 fő feletti rendezvény* foglalása után;
 • 10 fő feletti outside catering után;

* rendezvény alatt értjük a terem igénybevételét és az étel-, italfogyasztást

 

Sport Szövetségek:

 • sporteseményhez kapcsolódó, közvetlen a Danubiusnál történő foglalások után gyűjthető collectme: pont, abban az esetben amennyiben az adott eseményt szervező Sportszövetség egyéb juttatásban, közvetítői díjazásban, támogatásban vagy szponzorációban nem részesül a Danubiustól.

II/2. A collectme: program keretében gyűjtött pontok a pontgyűjtés évétől számított 2. év végéig használhatóak fel. A fel nem használt pontok minden év január elején törlésre kerülnek. A pontok lejárat utáni visszavezetése nem lehetséges.

 

II/3. A Danubius által közvetített szolgáltatások után nem jár pontjóváírás.

 

II/4. Minden egyéb olyan szolgáltatás igénybevétele után is gyűjthető pont, amit a Danubius a pontgyűjtési rendszerbe bevon.

 

II/5. Egy foglalás/rendezvény/konferencia után gyűjthető pontok száma, függetlenül az igénybe vett szállodák számától maximum 5.000 collectme: pont.

 

II/6. A pontok jóváírására a szolgáltatás mindkét fél általi teljesítését követően kerül sor.

 

II/7. A collectme: pontok felírása nem automatikus. Collectme: pontok kizárólag abban az esetben kerülnek jóváírásra, amennyiben a céges megrendelőn, a szolgáltatás megrendelésekor feltüntetésre kerül a 12 jegyű collectme: kártyaszám. Ennek elmulasztása esetén utólagos pontjóváírásra nincs lehetőség.

 

II/8. Pontjóváírásra nem kerülhet sor, amennyiben a Partner a számla fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

III.    collectme: pontok beváltása

III/1. A collectme: pontok aktuális pontegyenlege és a részletes tranzakciós lista a collectme.hu honlapon kérdezhető le. A collectme: kártyaszám és a PIN kód segítségével. 

 

III/2. collectme: tagok a collectme: pontokat a collectme.hu honlapon feltüntetett Danubius szállodákban és szolgáltatóknál az ott feltüntetett szolgáltatásokra válthatják be. Pontbeváltás abban az esetben lehetséges, amennyiben a szolgáltatás igénybevétele előtt az adott szolgáltatás teljes pontértéke a collectme: kártyához tartozó számlán rendelkezésre áll.

 

III/3. Pontbeváltási igényt minden esetben előzetesen, a szolgáltatás igénybevétele előtt, szobafoglalás esetén már megrendeléskor kell jelezni. Az utólagosan jelzett pontbeváltási igényeket nem tudjuk figyelembe venni. Ezen esetekben az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét a helyszínen kell kiegyenlíteni - szobafoglalás esetén a napi árat kell megfizetni.

 

III/4. Rendezvény esetén a pontbeváltás közvetlenül a Danubiusnál megrendelt, saját szolgáltatások bruttó értékének legfeljebb 20%-ig lehetséges, amennyiben a partner megrendeléskor jelzi a pontbeváltási igényét és az igény leadásakor rendelkezik a szükséges pont mennyiségével.

Pontfelhasználási árfolyam kizárólag rendezvényhez felhasznált pontok esetén: 1 collectme: pont = 100 Ft árfolyamon. 

A Partner által megrendelt, több szállodához tartozó azonos rendezvényhez kapcsolódó számla (pl: előleg számla, részszámla) után jóváírásra kerülő pontok nem használhatóak fel az adott rendezvényhez kapcsolódó további számlák kiegyenlítéséhez.

 

III/5. A collectme: pontokért történő utalvány vásárlás kizárólag online, a collectme.hu weboldalon keresztül lehetséges. A kiválasztott utalvány ellenértéke – pontértéke- a megrendelést követően azonnal levonódik a collectme: kártyához tartozó egyenlegből. Sikeres vásárlás esetén a pontbeváltáskor megadott e-mail címre küldi a rendszer az utalványt. Ezen utalvány érvényessége nem hosszabbítható meg, készpénzre nem váltható és nem cserélhető vissza collectme: pontokra.

 

III/6. A Danubius fenntartja a jogot, hogy egyes kiemelt eseményhez (pl.: sportesemények, rendezvények)  kapcsolódóan nem fogadja a collectme: pontokkal történő foglalásokat. Ezt a Danubius a szolgáltatás megrendelésekor jelzi a Partnernek.

 

III/7. Pontbeváltáskor az igénybevevőnek a szállodába érkezéskor, a recepción be kell mutatnia a pontbeváltás során használt kártyáját és ismernie kell 4 jegyű PIN kódját.

 

III/8.  Collectme:pont felhasználásakor a pontbeváltással igénybe vett szolgáltatás után további collectme: pont nem gyűjthető.

 

III/9. A pontbeváltással történő szobafoglalás az érkezést megelőző 48 órán belül lemondható és visszacserélhető pontokra, kivéve a collectme:  pontokért vásárolt utalvány és a rendezvényhez történő pontbeváltás.

Amennyiben nem mondják le és nem veszik igénybe, a szolgáltatás pontértéke levonásra kerül, ezen pontok nem visszatéríthetőek.

 

III/10. Az igényelt szolgáltatásokat a programban részt vevő szálloda/szolgáltató a szabad kapacitásától függően igazolja vissza.

 

III/11. A collectme: pontok felhasználására vonatkozó igénybejelentést a névre szóló kártyánál a kártyatulajdonostól, cégnévre szóló kártyánál az aktuális cég kapcsolattartójától fogadunk el. Jogosult személynek tekintjük, azon személyt, aki a jelentkezési lapot kitöltötte vagy a cég részéről jogosultságát írásban jelezte ügyfélszolgálatunkon. 

Amennyiben a tag nem személyesen használja fel a collectme: pontokat, úgy írásban igényelheti az általa megjelölt személy számára. Ezen esetben a collectme: pontok előzetesen zárolásra kerülnek.

 

III/12. A Danubius EuroPoints program (egyéni törzsvendégprogram) és a collectme: program pontjai nem konvertálhatóak egymással.

 

III/13. A Danubius nem vizsgálja, hogy a pontbeváltás során használt collectme: kártya használójának személye jogosult-e az adott kártya használatára. A collectme: kártya jogosulatlan használatából eredendő esetleges károkért a Danubius nem vállal felelősséget.

IV.    Collectme: tagság megszünése

A Danubius megszünteti a collectme: tagságot, ha a Partner:

 

a)     írásban kérvényezi annak megszüntetését

b)    megszegi a collectme: jelen tájékoztatóban foglalt szabályait

c)    tovább értékesíti a collectme: pontokból lefoglalt/megvett szolgáltatást/utalványt

d)    egymást követő 24 hónapon keresztül nem gyűjt pontot

e)    nem járul hozzá adatainak kezeléséhez

 

Amennyiben a tagság az itt felsoroltak alapján szűnik meg a collectme: pontok a tagsággal együtt törlésre kerülnek. Ezen collectme: pontok visszaállítására nincs lehetőség.

V.    Egyéb feltételek

V/1. A Danubius fenntartja magának a jogot, hogy a collectme: program részvételi feltételeit egyoldalúan megváltoztassa. A részvétel aktuális feltételei a collectme.hu weboldalon történő megjelenéssel lépnek életbe.

 

V/2. A Danubius fenntartja annak jogát, hogy a collectme: programot egyoldalúan megszüntesse, melyről a tagokat 90 nappal korábban írásban értesíteni köteles. Ezen értesítőt a Danubius a Partner részére a collectme: rendszerben nyilvántartott e-mail címére küldi meg. A megszűnést követően a collectme: kártyák érvénytelenné válnak és a fennmaradó pontok törlésre kerülnek. 

A megszűnéssel kapcsolatosan a Partner a Danubiusszal szemben semmilyen kártérítési, kártalanítási követelési igényt nem támaszthat. 

 

V/3. A collectme: kártyájának elvesztése vagy ellopása esetén – a tag Danubius Ügyfélszolgálatra történő bejelentése alapján – az eltűnt kártya letiltásáról és pótlásáról a collectme: Ügyfélszolgálat gondoskodik, a fenti esetekből eredendő esetleges károkért azonban a Danubius felelősséget nem vállal.

 

V/4. A Danubius általi pontok beváltása során harmadik személy közreműködésével nyújtott szolgáltatásokra a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály rendelkezései irányadóak.

 

V/5. Danubius a collectme: programban nyilvántartott adatot, harmadik fél részére, adatvédelmi okokból nem ad ki, kivéve a hatósági adatszolgáltatást.

 

V/6. A Collectme: program üzemeltetése során a Danubius adatfeldolgozót vesz igénybe. Danubius az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

V/7. A Collectme:szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Danubius Általános Üzleti feltételei az irányadóak.


Budapest, 2019. április 1.

1 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

2 szálloda kiválasztva! Egyszerre legfeljebb 3 szálloda hasonlítható össze

1 szálloda kiválasztva! One hotel seleted (3/1)

X