toggle menu

Spracúvania osobných údajov


NAHRÁVANIE HOVOROV - ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Prevádzkovateľ

Danubius Hotels Zrt.
sídlo 1051 Budapest, Szent István tér 11.
zastupuje: Balázs Kovács generálny riaditeľ
e-mail:adat@danubiushotels.com
(ďalej iba „Danubius”)

2. Spôsob spracúvania osobných údajov

Dovoľujeme si upozorniť vážených hostí, že telefonické hovory so zákazníckym centrom nahrávame.

2.1. Účel spracúvania osobných údajov: Zabezpečenie kvality. V rámci zabezpečenia kvality je našim cieľom školenie pracovníkov a rozvoj ich komunikačných schopností, zjednodušenie vybavovania sťažností a tým zvyšovanie spokojnosti klientov.

2.2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti Danubius na zabezpečení kvality [GDPR článok 6. ods. (1) f.)]. Vykonali sme test proporcionality, potrebný na spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu, počas testu sme porovnali záujmy diskusných partnerov a spoločnosti Danubius a zistili sme, že spracúvanie osobných údajov je nutné a úmerné, ako aj že oprávnený záujem našej spoločnosti na nahrávaní prevažuje nad záujmami diskusných partnerov na tom, aby sme telefonický hovor nenahrali a nespracúvali.

Proti spracúvaniu osobných údajov môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov, uvedených v bode 1. V takomto prípade spoločnosť Danubius nemôže ďalej spracúvať hlasovú nahrávku s výnimkou, ak dokáže, že spracúvanie osobných údajov odôvodňujú také závažné legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ktoré súvisia s predložením, uplatnením alebo ochranou právnych nárokov.

 

2.3. Doba spracúvania osobných údajov:

üZa účelom školenia zamestnancov nahrávku uchovávame 3 (tri) mesiace.

üZa účelom vybavovania sťažností nahrávku uchovávame 1 (jeden) rok.

2.4. Sprostredkovateľ:

Na realizáciu a nahrávanie telefonických hovorov používame systém spoločnostiVCC Live Hungary Kft. (sídlo: 1112 Budapest, Balatoni út 2/A. 5. em.).

3. Vaše práva

Okrem namietania proti spracúvaniu (2.2) môžete požiadať o informácie o svojich osobných údajoch, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Pokiaľ chcete uplatniť niektoré zo svojich práv, oznámte nám to, prosím, písomne, na niektorom z vyššie uvedených kontaktných údajov. Dovoľujeme si Vás ďalej upozorniť, že na prevádzkovateľa môžete podať sťažnosť na dozorný úrad (NAIH - Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií), alebo sa môžete obrátiť aj na súd.

Ďalšie informácie, týkajúce sa práv a opravných prostriedkov, nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov, na stránke https://www.danubiushotels.com/sk/ochrany-osobnych-udajov# .


 

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X