toggle menu

Danubius EuroPoints

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

I/1. Programu Danubiue EuroPoints sa podľa týchto pravidiel môžu zúčastniť hostia hotelov Danubius (hotely Danubius City prevádzkované spoločnosťou Danubius Hotels Zrt., hotel CP Regents Park Two Limited (ďalej spolu len: „Danubius”).

I/2. Členstvo vzniká po registrácii člena zákazníckym servisom Danubius EuroPoints na základe vyplneného prihlasovacieho listu. O zmenách ktoréhokoľvek údaja, uvedeného na prihlasovacom liste, je nutné informovať zákaznícky servis Danubius EuroPoints.

I/3. Členom programu Danubius EuroPoints môžu byť výhradne iba fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18. rok veku, nie sú v pracovnom pomere so spoločnosťou Danubius Hotels Zrt., ani so spoločnosťami prevádzkujúcimi iné hotely, zúčastňujúcimi sa programu. 

I/4. Spoločnosti Danubius a Ensana sa zaväzujú spracúvať údaje, zadané na prihlasovacom liste, v súlade s platnými Informáciami o ochrane osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov trvá počas účasti v programe. Informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na stránke danubiushotels.com/sk/ochrany-osobnych-udajov

I/5. Každý člen programu Danubius EuroPoints môže byť majiteľom iba jednej platnej karty.

1 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

2 hotel je zvolený! Súčasne môžete porovnávať maximálne 3 hotely

1 hotel je zvolený! One hotel seleted (3/1)

X